Oznamovanie informácií prevádzkovateľmi platforiem

V Zbierke zákonov SR vyšla novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorou sa transponuje Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica o administratívnej spolupráci v oblasti daní, tzv. DAC 7 smernica (ďalej ako novela).

Novela zavádza oznamovacie povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem, ktoré umožňujú alebo sprostredkúvajú vykonávanie vybraných činností tretím osobám na území Slovenskej republiky. Prevádzkovatelia platforiem budú povinní zhromažďovať, oznamovať a preverovať vybrané informácie o predajcoch a poskytovateľoch služieb využívajúcich digitálne platformy na vykonávanie svojich obchodných aktivít. Prvým oznamovacím obdobím bude kalendárny rok 2023.

Bližšie informácie o novele môžete nájsť tu.

Zdroj:

PwC

Daňový bonus

Od 1. júla 2022 je v platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa menia a dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa uplatnenia daňového bonusu.

Daňovník, ktorý dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania, si môže počnúc mesiacom júl 2022 uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, a to maximálne vo výške*:

  1. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
  2. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku a na vyživované dieťa sa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

* Od 1. 1. 2023 sa uvedené sumy zvýšia na 50, resp. 100 eur mesačne.

Suma daňového bonusu, ktorý bude v konečnom dôsledku zamestnancovi priznaný, môže byť napokon nižšia, ako sú vyššie uvedené sumy, keďže zároveň platí, že daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti a z podnikania alebo z ich úhrnu, a to v závislosti od počtu detí takto:

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit polovice základu dane
(čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

V súlade s prechodnými ustanoveniami je zamestnávateľ povinný sumu daňového bonusu za obdobie od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 vypočítanú podľa čiastočne upravených nových pravidiel porovnávať s hodnotou daňového bonusu podľa pravidiel platných do 30. 6. 2022, pričom zamestnancovi sa v rámci tohto prechodného obdobia prizná pre neho výhodnejšia suma daňového bonusu.

Zdroj:

PwC

Prehľad zmien z oblasti Medzinárodných daní za druhý kvartál 2022 

Prehľad zmien z oblasti Medzinárodných daní za druhý kvartál 2022 sa venuje aktuálnym témam s ohľadom na medzinárodné zdaňovanie.

Austria

Eco-social tax reform (Ökosoziale Steuerreform)
Changes to the DTT between Austria and the United Arab Emirates (UAE) as of 2023

Bulgaria

Amendments to the VAT Act implemented by State Gazette Nr. 14/18.02.2022
Amendments to the Corporate Income Tax Act implemented by State Gazette Nr. 14/18.02.2022

Czech Republic

New double tax treaties
Expected changes in international taxation

Hungary

Bitcoin tax
OECD MLI
Retail surtax

Serbia

DTT Japan-Serbia
Stabilisation and Association Agreement

Slovakia

Guidance on the application of double tax treaties
TP Guidance for assessing controlled transactions
Planned changes in thin capitalisation rules in Slovakia
Implementation of DAC

Slovenia

Electronic submission of DTT claims
New tax treaty with Sweden

Združeniu UNIVNET vyšla už druhá vedecká monografia v zahraničí.

V nemeckom vydavateľstve RAM-Verlag vyšla vedecká monografia združenia UNIVNET pod názvom Smart Technologies for Waste Processing from the Automotive Industry. Druhé anglické vydanie publikácie združenia UNIVNET v nemeckom vydavateľstve RAM-Verlag chce pomôcť identifikovať zahraničných partnerov s potenciálom na spoluprácu v rámci projektov na medzinárodnej úrovni, výrobcov, spracovateľov, alebo siete pôsobiace v oblasti životného prostredia a cirkulárnej výroby. Univerzitnú a priemyselnú výskumno-edukačnú platformu recyklujúcej spoločnosti (UNIVNET) tvorí päť univerzít a Zväz automobilového priemyslu.
Monografia sumarizuje výsledky hodnotenia stavu, prognózy vzniku odpadov a vývoja nových technológií materiálového a energetického zhodnocovania vybraných druhov odpadov z automobilového priemyslu.

Obsah monografie je plne v súlade s politikou odpadového hospodárstva Európskej únie, ktorá je zameraná na znižovanie negatívnych vplyvov odpadov na životné prostredie a zdravie ľudí pri súčasnom efektívnom zvyšovaní zhodnocovania odpadov vo forme druhotných surovín a energie. Prechod na obehové hospodárstvo si vyžaduje zmenu celých hodnotových reťazcov, od dizajnu produktov po nové obchodné a trhové modely vrátane nových spôsobov premeny odpadu na zdroje až po zmenu spotrebiteľského správania. Predpokladá úplnú systémovú zmenu a inováciu nielen v technológii, ale aj v organizácii, spoločnosti, spôsoboch financovania a formulácii politiky.

Prezident ZAP SR pán Alexander  Matušek

UNIVNET – vedecká monografia

Monografia je rozdelená do ôsmich logicky nadväzujúcich kapitol. Jednotlivé kapitoly sú venované rozboru množstva a druhov odpadu, spracovateľským kapacitám, prognózam zmien druhov a množstiev odpadu v súvislosti s nástupom elektromobility, príprave odpadu na opätovné použitie, návrhu technológie zhodnocovania lepeného vrstveného skla, recyklácii kovonosných odpadov z akumulátorov, vývoju zvukových a tepelnoizolačných materiálov z odpadov, recyklácii gumy a plastov a napokon možnosti energetického zhodnocovania odpadov. Viaceré z prezentovaných riešení sú originálnymi riešeniami autorov monografie a podliehajú autorským právam vo forme patentov.

Monografia poskytuje potrebné informácie o stave a problémoch odpadového hospodárstva v automobilovom priemysle a je inšpiráciou pre tých, ktorí sa venujú minimalizácii a zhodnocovaniu odpadov zo svojej výroby, prevádzky a spracovania starých vozidiel.

Zmeny v stravnom a v sume základnej náhrady pri používaní súkromných motorových vozidiel

S účinnosťou od 1. septembra 2022 dochádza k zmene súm stravného, ktoré ustanovuje MPSVaR SR Opatrením č. 281/2022 Z.z.

Výška príspevkov je od 1. 9. 2022 rovnaká pre všetky formy stravovania – závodné stravovanie, finančný príspevok aj stravný lístok. Z nich neodvádzate dane ani odvody. Zamestnancovi môžete poskytnúť aj vyšší príspevok bez povinnosti odvádzania daní a odvodov; a to zo zdrojov sociálneho fondu. Informácie o zdaňovaní príspevkov nájdete v metodickom pokyne Finančnej správy.

V nadväznosti na zmeny v sume stravného sa mení aj minimálna hodnota stravného lístka, poskytovaného zamestnancom. Stravné lístky sa poskytujú vopred.

Na stiahnutie

30. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

25.7.2022 – 29.7.2022

26. 7. 2022

Stretnutie s pánom Pustayom zo spoločnosti Squire Patton Boggs
ZAPSR navštívil na vlastnú žiadosť pán Pustay, pracovník členskej firmy Squire Patton Boggs. Toto stretnutie nasledovalo po stretnutí na Newmatecu. Pán Pustay sa informoval o aktuálnom stave jednotlivých aktivít ZAP SR a informoval sa o možnostiach zapojenia Squire Patton Boggs do aktivít Zväzu. Navrhol možnosti organizovania rôznych seminárov a workshopov pre členské organizácie. Zároveň bolo dohodnuté, že zástupca Squire Patton Boggs ako globálnej poradenskej spoločnosti by mohol s prednáškou na vopred dohodnutú tému vystúpiť na niektorej z našich konferencií. Pán Marušák zašle pánovi Pustayovi informácie o konferencii CASC, ktorá sa uskutoční v októbri.

26. 7. 2022

Stretnutie ohľadom legislatívy s prezidentom hasičského a záchranného zboru
Viceprezident ZAP SR pán Prepiak, generálny sekretár ZAP SR pán Pribula a pán Križanský zo SEVA sa zúčastnili pracovného stretnutia u štátneho tajomníka ministerstva vnútra pána Vendelína Leitnera za účasti prezidenta hasičského a záchranného zboru pána Mikuláška. Témou stretnutia bol aktuálny stav legislatívy a noriem v oblasti zabezpečenia požiarnej bezpečnosti pri nabíjaní a parkovaní elektrických vozidiel vo veľkokapacitných garážach. ZAP SR navrhol vedeniu HaZZ účasť v rámci pracovnej skupiny, kde by sa diskutovali otázky tak, aby sa prijali normy, ktoré by na jednej strane zabezpečili požadovanú úroveň požiarnej bezpečnosti priestorov, kde budú zaparkované a nabíjané elektrické autá a zároveň neohrozili ďalší rozvoj elektromobility a atraktivitu tejto formy dopravy, ktorá bude hrať do budúcnosti kľúčovú úlohu pri dosahovaní uhlíkovej neutrality v EÚ.

29. 7. 2022

Zasadnutie členskej schôdze združenia Inteligentnej mobility
Mimoriadna členská schôdza združenia Inteligentná mobilitu, ktorého je ZAPSR členom, bola zvolaná z dôvodu potreby zmeny stanov. MIRRI, ako jeden zo zakladajúcich členov a aktuálne predsedajúca organizácia mení sídlo a keďže sídlo združenia sa zhoduje so sídlom MIRRI, je potrebné do stanov a zakladajúcej zmluvy túto adresu zmeniť. Členská schôdza odhlasovala zmenu adresu a stanov, vo veci zmeny sídla. MIRRI pripravilo ďalšie návrhy na zmenu stanov. Jedným z nich bolo skrátenie doby medzi zvolaním členskej schôdze a jej samotným konaním z desať dní na päť. Tento návrh nebol odsúhlasený. Účastníci členskej schôdze odsúhlasili skrátenie na 8 dni. Ďalší návrh sa týkal postavenia a mandátu osôb, ktoré zastupujú v orgánoch združenia jednotlivých zakladajúcich členov. Vzhľadom na nepripravenosť a krátky čas na analýzu návrhu, členovia ho neprijali. Bolo dohodnuté, že sa vytvorí malá, neformálna pracovná skupina, pozostávajúca zo zástupcov ZAP SR, KPMG a MIRRI, na prípadné dopracovanie návrhu MIRRI v oblasti definície mandátu nominantov delegovaných do orgánov združenia jeho zakladajúcimi členmi.

Na stiahnutie
PDF

29. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

18.7.2022 – 22.7.2022

19. 7. 2022

Koordinačné stretnutie členov pracovných komisií ku Green Deal
Uskutočnilo sa hybridné stretnutie členov pracovných komisií, zastupujúcich APZD v pracovných komisiách založených pri Rade vlády pre Európsku zelenú dohodu. Stretnutie zhodnotilo aktuálny stav rokovaní v jednotlivých pracovných skupinách s tým že, pracovná skupina pre stavebníctvo nebola doteraz zvolaná. Bolo dohodnuté, že APZD bude iniciovať zvolanie tejto pracovnej skupiny. Ďalej bolo dohodnuté, že je nevyhnutné spracovať maticu, kde na jednej osi budú uvedené relevantné smernice a nariadenia, ktoré sú súčasťou balíčka Fit for 55 a na druhej osi budú pracovné komisie tak, ako boli vytvorené pri Rade vlády pre Európsku zelenú dohodu. Jednotliví členovia koordinačnej skupiny budú následne navrhovať prieniky obidvoch osí, a tým sa vytvorí matica, ktorá dá prehľad, ktorá pracovná skupina by sa mala zaoberať ktorými právnymi predpismi tak, aby na Slovensku bol aplikovaný koherentný právny rámec pre realizáciu záväzkov plynúcich z prijatia Európskej zelenej dohody.

20. 7. 2022

Prieskumný rozhovor SAV – projekt ISKILLS
Uskutočnil sa prieskumný rozhovor pracovníčok SAV v rámci projektu ISKILLS, do ktorého sa zapojila SAV a ktorý je orientovaný na potreby a budúce zručnosti pracovnej sily. Projekt ISKILLS je financovaný z Európskej únie. V rámci prieskumu na otázky zamestnankýň SAV odpovedali za Zväz automobilového priemyslu pán Kouřil, predseda legislatívnej komisie pre pracovné právo a pán Polaščin, predseda vzdelávacej komisie.

Na stiahnutie
PDF