Stanovisko ZAP SR k schváleniu normy Euro 7 ministrami členských štátov EÚ

Zväz automobilového priemyslu SR pozitívne vníma pondelkové schválenie kompromisného textu k návrhu nariadenia novej emisnej normy Euro 7. Dvaja z troch účastníkov legislatívneho procesu a to Európska komisia a ministri členských štátov sa dohodli na kompromisnom znení pôvodného návrhu normy EURO 7, ktorá prináša menej prísne emisné limity a zavádza realistickejší časový rámec účinnosti.

„Podľa dnes schváleného znenia nie sú nutné mimoriadne veľké investície do technológií spaľovacích motorov, ale európsky automobilový priemysel bude pokračovať a koncentrovať svoju energiu do skutočnej dekarbonizácie, a to v podobe rozšírenia ponuky elektrických vozidiel,“ povedal Alexander Matušek, prezident ZAP SR.

Ďalším krokom k úplnému schváleniu návrhu nariadenia je jeho prerokovanie v Európskom parlamente. Zväz automobilového priemyslu pevne verí, že aj európsky parlament sa stotožní s argumentami, ktoré viedli k dnes schváleným kompromisným návrhom znenia, odsúhlaseným EK a ministrami ČŠ. Koncentrácia kapacít v automobilovom priemysle sa tak bude môcť naplno venovať zavádzaniu bezemisnej dopravy.

 

„Automobilový priemysel je plne odhodlaný podporiť ciele dekarbonizácie dopravy a priemyslu s cieľom zabrániť klimatickej zmene. Aktuálne je dôležité, aby všetky európske inštitúcie k norme Euro7 pristupovali tak, aby európskemu automobilovému priemyslu umožnili dosiahnuť stanovené ciele a zároveň nevyvolali prudké zvýšenie cien automobilov a zároveň udržali náš priemysel konkurencieschopný.“

 

„Tým najlepším, čo sme si mohli v procese prijímania Euro 7 priať, je stabilita a predvídateľnosť prostredia do úplného zákazu registrácií vozidiel jazdiacich na spaľovací motor, ktorý je už za rohom (pozn. registrácia končí v roku 2035),“ povedal výkonný viceprezident ZAP SR Pavol Prepiak.

Ambiciózny a v niektorých prípadoch technicky nerealistický tlak na úpravu spaľovacích motorov v pôvodnom návrhu emisnej normy EURO 7 z Európskej komisie, doslova pár rokov pred tým, ako koncept spaľovacích motorov EÚ navždy opustí, by opätovne presmeroval finančné zdroje automobilového priemyslu naspäť na spaľovacie motory. „Oslabili by sme vývoj a výskum bezemisných technológií v Európe a uprostred aktuálneho súperenia s čínskymi výrobcami znížili našu globálnu konkurencieschopnosť“ poznamenal generálny sekretár ZAP SR Viktor Marušák.

Tomuto scenáru dnes EK a rada EÚ prijatím kompromisného znenia návrhu nariadenia EURO 7 zabránila.

 

 O ZAP SR

 

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je združenie spoločností prioritne pôsobiacich v oblasti automobilovej výroby.

Vyše dvesto členských spoločností tvoria výrobcovia vozidiel, ich zástupcovia (importéri),  spoločnosti pôsobiace v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu ale aj stredné a vysoké školy.

Zväz vytvára spoločnú platformu pre aktívny rozvoj slovenského automobilového priemyslu a presadzovanie spoločných strategických cieľov s cieľom zabezpečiť trvalú konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku v prostredí transformácie automobilového priemyslu na uhlíkovo neutrálnu dopravu a výrobu.

ZAP SR, ako zástupca zamestnávateľov, zastupujúci najsilnejšie priemyselné odvetvie na Slovensku, je vnímaný ako silný a rešpektovaný partner na najvyššej úrovni. Prostredníctvom strešnej organizácie APZD, ktorú s ďalšími partnermi ZAP SR pre svoje potreby vytvoril, predkladá vláde podnety a požiadavky, ktoré vláda zo zákona nesmie opomenúť.

Musíme ihneď konať a urobiť správnu vec: UK – EU pravidlá pre BEV

EÚ – UK pravidlá pre batérie: Konajte teraz a urobte správnu vec, vyzýva Komisiu šéf EÚ automobilového priemyslu

Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) naliehavo žiada Európsku komisiu, aby okamžite konala a zabránila tak zdaneniu elektrických vozidiel obchodovaných medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom od januára 2024.

Ak Komisia nezasiahne, na vývoz elektrických vozidiel z EÚ do Spojeného kráľovstva, ktoré je jej najväčším obchodným partnerom, sa zavedie clo vo výške 10 %. To by mohlo stáť výrobcov vozidiel v EÚ v priebehu nasledujúcich troch rokov 4,3 miliardy EUR, čo by potenciálne znížilo výrobu elektrických vozidiel o približne 480 000 kusov, čo je ekvivalent produkcie dvoch priemerných automobilových tovární.

Podľa reštriktívnejších „pravidiel pôvodu“, ktoré sa majú uplatňovať od januára, jediným spôsobom, ako sa vyhnúť týmto clám, bude získavať všetky časti batérií a určitý kritický materiál batérií s pôvodom v EÚ/Spojenom kráľovstve. To je dnes fyzicky nemožné dosiahnuť.

Zvyšovanie spotrebiteľských cien európskych elektrických vozidiel práve v čase, keď musíme bojovať o podiel na trhu v tvrdej medzinárodnej konkurencii, nie je ten správny krok – ani z obchodného, ani z environmentálneho hľadiska,“ uviedol Luca de Meo, prezident ACEA a generálny riaditeľ skupiny Renault. „Efektívne odovzdáme kus trhu svetovým výrobcom.“

 

„Európa by mala podporovať svoj priemysel v prechode na bezemisnú mobilitu tak, ako to robia iné regióny – nie mu brániť,“ dodal de Meo. „Existuje veľmi jednoduché a priamočiare riešenie: predĺžiť súčasnú fázu zavádzania pravidiel pre batérie o tri roky. Vyzývame Komisiu, aby urobila správnu vec.“

 

Do európskych dodávateľských reťazcov batérií sa realizujú rozsiahle investície, ale na vytvorenie takého rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie pravidiel pôvodu, je potrebný dlhší čas.

Zvyšovanie spotrebiteľských cien európskych elektrických vozidiel práve v čase, keď musíme bojovať o podiel na trhu v silnej medzinárodnej konkurencii, nie je správny krok.

Príprava druhého ročníka ceny ZAP SR za digitalizáciu 

Dňa 22.8. počas stretnutia prípravného výboru a odbornej poroty k druhému ročníku ceny ZAP SR za digitalizáciu v automotive bolo schválené rozšírenie o novú kategóriu pre malé a stredné podniky. Tento ročník teda bude ZAP SR udeľovať cenu v troch kategóriách. Viac informácií o Cene ZAP SR 2024 a samotné prihlasovanie bude k dispozícii koncom septembra.

Cena ZAP SR za digitalizáciu v automotive bola prvý krát vyhlásená v roku 2022 a prví ocenení získali svoje ceny počas konferencie Newmatec 2023, kde mali možnosť v prednáške prezentovať svoje inovatívne riešenia. Výhercami v roku 2023 boli Continental Automotive Systems Slovakia a HELLA Slovakia Lighting. Výhercovia budú mať možnosť nominovať svojich zástupcov do poroty, ktorá bude vyberať výhercov v nasledujúcich ročníkoch. Cieľom súťaže je navzájom sa inšpirovať a motivovať pri digitalizácii vo výrobe, ktorú považujeme za jeden z pilierov úspešnej transformácie nášho priemyslu.

Črtá sa riešenie nedostatku pracovníkov v automobilovom
priemysle – nové nariadenie o národných vízach

Zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu SR sa ako súčasť delegácie APZD spolu s niektorými
ostatnými združeniami zastupujúcimi zamestnávateľov v priemysle 16. 8. 2023 zúčastnili na
rozporovom konaní s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR k návrhu Nariadenia vlády SR
o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích
krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu (Nariadenie). Cieľom tohto právneho predpisu
je riešiť naliehavosť situácie najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe, ktorá dlhodobo/ v
ostatnom čase zápasí s nedostatkom záujemcov do niektorých pracovných profesií.
Národné víza by sa mali od 1. januára 2024 udeľovať v počte 2000 na kalendárny rok.
Z našich požiadaviek reflektujúcich na potreby automobilového priemyslu sa nám podarilo presadiť
napríklad rozšírenie zoznamu relevantných tretích krajín o Filipíny, Indonéziu a Nepál.
Boli sme úspešní aj pri presadzovaní požiadavky na určenie procesnej lehoty pre rozhodnutie
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o návrhu zoznamu zamestnancov predložených
zamestnávateľom do piatich pracovných dní. Rozhodnutie Ústredia práce sa následne zasiela na
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvu vnútra SR.

Národné víza 

Národné vízum je forma povolenia na pobyt udeleného Slovenskou republikou, ktoré
oprávňuje zdržiavať sa na území Slovenskej republiky. Národné vízum zároveň oprávňuje
držiteľa zdržiavať sa na území iných členských štátov po dobu max. 90 dní v rámci
ktoréhokoľvek šesťmesačného obdobia pri splnení podmienok stanovených Kódexom
schengenských hraníc.
Podmienky udelenia národného víza upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, okrem iného, aj
ak je to v záujme Slovenskej republiky. Národné víza by sa mali udeľovať občanom
Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory,
Gruzínska, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Moldavskej republiky,
Severomacedónskej republiky, Srbskej republiky, Tadžickej republiky, Turkménska,
Ukrajiny alebo Uzbeckej republiky, ktorí budú v SR zamestnaní ako montážny pracovník
(operátor) v strojárskej výrobe, montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení,
operátor vysokozdvižného vozíka, zvárač kovov, obrábač kovov a stavebný a prevádzkový
elektrikár.
Zamestnávanie občanov tretích krajín sa pre mnohé priemyselné spoločnosti stáva jediným
nástrojom riešenia nedostatku pracovnej sily. Zamestnávatelia po pracovníkoch z tretích
krajín siahajú napriek výrazne vyšším celkovým nákladom na takýchto zamestnancov,
nakoľko obsadiť potrebné pozície pracovníkmi zo Slovenska alebo krajín EU v určitých
prípadoch nie je možné. Využívajúc svoje kompetencie, Vláda Slovenskej republiky na
tento účel vydáva normatívne právne akty (nariadenia) o záujme Slovenskej republiky
udeliť národné víza pre účely zamestnávania občanov tretích krajín.

Rozpor pretrváva pri našej racionálne zdôvodnenej požiadavke zvýšiť počet národných víz na 5000 v
kalendárnom roku, keď sme poukázali na to, že v júni 2023 bolo v triedach SK-ISCO 7 a 8 voľných cca
66 000 pracovných miest, pričom priemerný mesačný prítok je okolo 7 000 miest, ako aj na
skutočnosť, že nariadenie navrhované až pre 6 typov pracovných pozícií s väčším počtom pracovných
síl a požadovaných pozícií ustanovuje nižšie kvóty ako napr. nariadenie, ktorým sa umožňuje
zamestnávať občanov tretích krajín ako vodičov v kamiónovej doprave a vodičov autobusov (t j. 3
pozície).
Predkladateľ argumentoval, že zastupiteľské úrady, ako aj úrady cudzineckej polície, nie sú kapacitne
(personálne ani priestorovo) tak vybavené, aby dokázali vybaviť také veľké množstvo žiadostí popri
ostatnej agende. Predkladateľ uviedol, že uvedomujúc si problémy súvisiace s nedostatkom
pracovných síl, nebráni sa možnosti v budúcnosti prehodnotiť tieto kvóty podľa aktuálnej situácie na
trhu práce v Slovenskej republike.

Naše úsilie o zvýšenie kvót nevzdávame, budem sa snažiť nájsť porozumenie na tripartite. Rovnako
na tripartite sa bude riešiť aj naša požiadavka ohľadne skoršej účinnosti Nariadenia (želateľná skoršia
účinnosť od 1. októbra 2023)

Vo všeobecnosti hodnotíme rozporové konanie kladne a ďakujeme všetkým zúčastneným za
konštruktívny prístup k riešeniu problematiky zamestnávania zamestnancov z tretích krajín.

DPH v digitálnom veku – VIDA

Európska komisia predstavila v decembri 2022 návrhy na modernizáciu pravidiel DPH pod pojmom DPH v digitálnom veku (ďalej ako „VIDA“). V súčasnosti sa Európsky parlament venuje veľkému množstvu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vznesených jednotlivými členskými krajinami. Návrh VIDA musí ešte prejsť celým schvaľovacím procesom, aby mohol vstúpiť do platnosti.

VIDA pozostáva z troch kľúčových častí: 

 • Elektronická fakturácia 
 • Platformy uľahčujúce dodanie  – rozšírené využitie
 • Jednotná registrácia pre DPH a vylepšenie špeciálnych (OSS, iOSS) schém

Ak bude návrh schválený, opatrenia nadobudnú účinnosť postupne od 1. januára 2024 do 1. januára 2028.

Zmeny v elektronickej fakturácii a vo vykazovaní

Podľa návrhu VIDA by do platnosti mali vstúpiť nasledovné zmeny:

od 1. januára 2024

 

 • Nová definícia elektronickej faktúry s cieľom zosúladiť existujúce pravidlá elektronickej fakturácie pre verejné obstarávanie. Elektronická faktúra bude definovaná ako dokument, ktorý bol vydaný, odoslaný a prijatý v štruktúrovanom elektronickom formáte, ktorý umožňuje jeho automatické a elektronické spracovanie. 
 • Zrušenie práva príjemcu elektronickej faktúry odmietnuť elektronickú faktúru a požadovať jej papierovú verziu.

od 1. januára 2028

 • Lehota na vystavenie faktúry za cezhraničné transakcie v rámci EÚ (napr. intrakomunitárne dodanie tovaru alebo dodanie služieb s miestom dodania v inom členskom štáte, na ktoré sa vzťahuje prenesenie daňovej povinnosti) je stanovená na dva pracovné dni po uskutočnení zdaniteľného plnenia. Súčasná lehota na vystavenie faktúry za takéto transakcie je 15 dní po skončení mesiaca, v ktorom došlo k zdaniteľnému plneniu, čo znamená výrazné skrátenie lehoty. 
 • Vytvorí sa nový systém pre digitálne vykazovanie  „real-time reporting“ pre cezhraničné transakcie v rámci EÚ. Zdaniteľné osoby budú musieť do dvoch pracovných dní od vystavenia faktúry alebo prijatia platby zaslať požadované informácie daňovému úradu.

DPH a platformy od 1. januára 2025

Nový návrh rozširuje súčasné fungovanie platforiem na všetky dodania tovarov v EÚ a určitých služieb prostredníctvom elektronického rozhrania, najmä krátkodobé prenájmy turistického ubytovania a osobnej dopravy poskytované určitými osobami, napr. nezdaniteľnou alebo neusadenou osobou. Platformy budú zodpovedné za výber a odvádzanie DPH.  

Keďže sa poskytnutie služieb bude považovať za dodanie služieb platformou, platforma bude povinná účtovať DPH z ceny dodanej služby. Dodanie skutočným poskytovateľom sa bude považovať za „oslobodené“ bez nároku na odpočet DPH.

Jednotná registrácia pre DPH od 1. januára 2025

V rámci tohto balíka  sa navrhuje:

 •  rozšírenie pravidla prenesenia daňovej povinnosti na všetky tovary a služby dodané neusadenou osobou platiteľovi DPH v štáte dodania
 • širšie využitie schém jednotného kontaktného miesta („OSS a iOSS“), aby pokrývali B2C dodávky tovaru vrátane domácich dodávok vrátane použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností
 • zavedenie nových pravidiel prepravy vlastného tovaru a zrušenie súčasného zjednodušenia pre konsignačné sklad

Týmito zmenami by sa mala znížiť potreba viacerých registrácií DPH v rôznych členských štátoch.

Súčasná odborná diskusia/pozmeňujúce návrhy

Jednotlivé členské štáty EÚ  navrhli viac ako 300 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Medzi najrelevantnejšie patria nasledovné: 

 1. zachovanie domácich požiadaviek na real-time reporting zavedených členskými štátmi; 
 2. predĺženie lehoty dvoch pracovných dní na vystavenie elektronických faktúr za cezhraničné transakcie; 
 3. odloženie nadobudnutia účinnosti navrhovaných ustanovení o 24 mesiacov.

Čo z toho vyplýva?

Navrhované zmeny, najmä prechod na elektronickú fakturáciu a „real-time reporting“, ovplyvnia všetky podniky a budú vyžadovať dodatočné náklady na technologické riešenie a nastavenie procesov. Postihne to najmä menšie subjekty, ktoré nemajú dostatok prostriedkov a zdrojov tieto zmeny implementovať, na druhej strane môžu využiť výhodnejšie podmienky na DPH registráciu. Subjekty pôsobiace v EÚ by mali začať zvažovať svoju pripravenosť na tieto zmeny.

Zdroj:
PwC

Návrh novely zákona o DPH

Ministerstvo financií Slovenskej republiky spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa bude meniť a dopĺňať zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH. Stručne sme pre vás zosumarizovali hlavné oblasti, ktorých sa novela týka. Jednotlivé časti novely majú rôzne dátumy účinnosti od marca 2024 až po január 2025. Vyzdvihnuté zmeny by mali mať účinnosť od 1. júla 2024 okrem ustanovení týkajúcich sa malých podnikov, kde je navrhnutá účinnosť od 1. januára 2025.

Registrácia tuzemskej osoby podľa § 4

Podľa navrhnutých zmien sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom odo dňa dosiahnutia obratu, ktorý sa zvyšuje na 50 000 eur v prebiehajúcom kalendárnom roku. Povinnosť podať žiadosť o registráciu sa ustanovuje v lehote do 5 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej sa zdaniteľná osoba stala platiteľom. Daňový úrad vydá do 10 dní rozhodnutie o registrácii potvrdzujúce registráciu platiteľa dňom, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej sa stal platiteľom. 

Podmienky dobrovoľnej registrácie sa nemenia.

Registrácia zahraničnej osoby podľa § 5

Zahraničná zdaniteľná osoba, ktorá nemá na Slovensku sídlo alebo prevádzkareň, sa stáva platiteľom dane uskutočnením zdaniteľného obchodu, ktorý je predmetom dane na Slovensku (okrem určitých obchodov, ktoré sú uvedené v zákone). Žiadosť o registráciu sa podáva bezodkladne odo dňa, keď sa zahraničná osoba stala platiteľom. Daňový úrad je povinný zahraničnú osobu registrovať a prideliť jej IČ DPH bezodkladne po doručení žiadosti.

Finančný lízing

V zmysle legislatívy EÚ a ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ sa navrhuje zmena DPH režimu odovzdania tovaru na základe nájomnej zmluvy s dojednanou opciou kúpy predmetu nájmu, ak pri jej uzatvorení využitie opcie kúpy predstavuje pre nájomcu ekonomicky jedinú racionálnu voľbu. Takéto odovzdanie predmetu nájmu bude predstavovať dodanie tovaru, ktoré je predmetom dane, a daň bude musieť byť odvedená z celej hodnoty nájmu už na začiatku a nie ako doteraz, počas celej doby nájmu z jednotlivých splátok.

Samozdanenie pri dovoze 

O podmienkach samozdanenia tovaru pri dovoze sme vás už informovali v našich novinkách, ktoré môžete nájsť v našich Daňových a právnych novinkách.

Odpočítanie dane na základe iného dokladu ako faktúry

Novela zavádza možnosť odpočítania dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EÚ aj na základe iného dokladu ako faktúry, ktorým sa preukáže nadobudnutie tovaru, ako aj výška daňovej povinnosti, ktorú je potrebné vykázať. Táto možnosť by mohla znížiť počet dodatočných daňových priznaní daňových subjektov z titulu nadobudnutia tovaru v tuzemsku.

 

Neskorá registrácia

V zmysle súčasných pravidiel ak zdaniteľná osoba podá žiadosť o registráciu oneskorene, je povinná podať za celé obdobie, keď mala byť platiteľom, jedno daňové priznanie, v ktorom vykáže všetky  transakcie. Nová úprava navrhuje za toto obdobie podať jednotlivé mesačné daňové priznania spolu s kontrolným výkazom, v ktorých sa uvedú transakcie, pri ktorých nastala daňová povinnosť v danom mesiaci. Po splnení podmienok bude v tomto priznaní možné aj odpočítanie súvisiacej dane na vstupe. Navrhované ustanovenie navýši administratívu, ako aj penalizáciu pri oneskorenej DPH registrácii.

Faktúry

V oblasti fakturácie sú navrhované nasledovné zmeny:

 • Ak platiteľ nebude mať v čase vzniku daňovej povinnosti pridelené IČ DPH, bude povinný vyhotoviť faktúru do 5 dní od doručenia rozhodnutia o registrácii. 
 • Odpočítanie dane na základe dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient je v súčasnosti možné, len ak je hodnota dokladu vrátane dane maximálne 1 000 eur pri úhrade v hotovosti, resp. 1 600 eur pri úhrade platobnou kartou.  Pre lepšiu kontrolu a zníženie počtu prípadov viacnásobných odpočtov z jedného bločku sa táto maximálna hodnota navrhuje znížiť na 400 eur.
Malé podniky

Slovenská republika je povinná transponovať smernicu EÚ týkajúcu sa osobitnej úpravy pre malé podniky. Cieľom je rovnaké zaobchádzanie medzi usadenou a neusadenou osobou z hľadiska oslobodenia výkonu ekonomickej činnosti od DPH do určitého obratu.

V tejto súvislosti sa zavádza ročný obrat v tuzemsku 50 000 eur a ročný obrat v EÚ 100 000 eur. Zdaniteľné osoby, ktoré nedosahujú tieto obraty, budú mať pridelené špeciálne IČ DPH s príponou EX, ktoré im umožní dodávať tovary a služby v celej EÚ s oslobodením od dane – teda ako zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane.

Novela navrhuje špeciálne vykazovanie pre tuzemské a zahraničné osoby aplikujúce schému pre malé podniky, ako aj podmienky začatia a ukončenia aplikácie.

Ostatné zmeny

Z ostatných navrhovaných zmien vyberáme:

 • Povinnosť vrátiť odpočítanú DPH pri krádeži sa navrhuje rozšíriť na akokoľvek odcudzený alebo nezákonne prisvojený tovar.
 • Navrhuje sa upraviť miesto dodania kultúrnych, vzdelávacích alebo zábavných služieb, ak budú dodané nezdaniteľnej osobe online formou/virtuálne.
 • Pri neuhradených záväzkoch bude vznikať povinnosť vrátiť odpočítanú daň až v zdaňovacom období, v ktorom nastal 101. deň od splatnosti (v súčasnosti 100 dní po splatnosti)
Zdroj:
PwC

Prehľad zmien z oblasti Medzinárodných daní za druhý kvartál 2023

Prehľad zmien z oblasti Medzinárodných daní za druhý kvartál 2023 sa venuje aktuálnym témam s ohľadom na medzinárodné zdaňovanie.

Austria

AMENDMENTS TO THE VAT ACT/FISCAL CODE

 −             Tax liability due to invoicing to non-taxable persons (Sec 11 Para 12 Austrian VAT Act)

 −             Based on ECJ decision C-378/21 P-GmbH, a taxable person does not owe an incorrectly invoiced VAT amount in case the invoice was issued exclusively to non-taxable persons, who are not entitled to deduct input VAT.

−             The prerequisite for the waiver of the tax liability is that there is no threat to VAT revenue (AbgÄG 2023).

 −             No extinction of the VAT liability (Sec 26 Para 1 Austrian VAT Act)

 −             The extinction of the customs debt for goods unlawfully imported into the customs territory of the EU according to Art 124 (1) e Regulation No 952/2013 does not result in the extinction of the (import) VAT debt (AbgÄG 2023).

 

CASE LAW

 −             Input VAT deduction for travel costs (Sec 13 Para 3 Austrian VAT Act)

 −             Foreign taxable persons, who are not subject to domestic income taxation, cannot claim the flat-rate input VAT deduction of travel costs paid to their employees.

−             The input VAT deduction for travel costs may only be exercised based on invoices actually received (Federal Tax Court, 10.1.2023, RV/2100615/2022).

 −             Invoice adjustment despite limitation of assessment (Sec 11 Para 12 and Sec 16 Para 1 Austrian VAT Act)

 −             The correction of an erroneously issued invoice (for which VAT is due to invoicing) can even be made if the limitation period for assessment has already expired.

−             This is because the original tax assessment remains unaffected due to the ex-nunc effect of the invoice correction (which is possible for an unlimited period of time) according to Sec 16 Para 1 Austrian VAT Act (Supreme Administrative Court, 15.12.2022, Ro 2019/13/0034).

 

Bulgaria

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

 −             Definition of immovable property

 −             A removable construction may be deemed as immovable property for VAT purposes when significant efforts, qualified personal with special profession skills or significant time and financial resources are needed for the removal of the construction (Written statement of the Directorate of the Central Department of the National Revenue Agency Nr. 26-В-126/ 23.3.2023, http://bit.ly/3XTVkOQ)

 

Croatia

AMENDMENTS TO THE VAT ACT/FISCAL CODE 

−             As of 1 April 2023 

−             Extension of the reduced VAT rate of 5 % for certain suppliers of gas and heating until 31 March 2024 (c.f. VAT Newsletter first quarter 2023) (Amendments to the VAT Act published in Official Gazette 33/2023: https://bit.ly/44tSD9b). 

 

Czech republic

AMENDMENTS TO THE VAT ACT/FISCAL CODE

−             As of 1 January 2024 (planned)

 −             Parliamentary print out no. 488 – Consolidation and austerity Package with following amendments affecting the VAT:

 −             Two reduced VAT rates (15 % and 10 %) are proposed to be merged into one single reduced VAT rate (12 %).

−             Certain goods and services are proposed to be moved from reduced VAT rate(s) to standard VAT rate.

−             Supply of books is proposed to be newly considered as a VAT exempt supply.

−             Limitation of the right to tax deduction for more valuable vehicles (more than CZK 2 Mio) (https://bit.ly/44sRsa4).

 

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE 

−             As of 1 January 2023

−             Introduction of guidelines concerning tax obligations for taxable persons providing passenger transport services via mobile applications (e.g. UBER, BOLT, LIFTAGO) (https://bit.ly/3XUAChC).

−             Introduction of guidelines concerning tax obligations for taxable persons providing accommodation services via internet platforms (e.g. Airbnb, booking) (https://bit.ly/3K10IKh). 

 

CASE LAW 

−             According to the decision of the Supreme Administrative Court (SAC) the limitation period for the assessment of output VAT and the limitation period for claiming input VAT deduction are different periods.

−             Actions, such as tax audits, which interrupt the period for the assessment of output VAT have no effect on the running of the period for claiming input VAT deductions. The period for claiming input VAT deductions shall be final and shall not be renewed or interrupted (Decision of Supreme Administrative Court 10 Afs 189/2021 – 40, https://bit.ly/3OiBR7j).

 

Hungary

AMENDMENTS TO THE VAT ACT/FISCAL CODE  

−             As of 23 May 2023 

−             The reduced tax rate of 5 % for “hop on hop off” passenger transports is only applicable to service providers which enable only electronic payment for their passengers (https://bit.ly/3PY1Vpl). 

 

TAX AUTHORIIES’S PRACTICE 

 −             In case taxable persons purchase goods (irrespective of for business or private purposes) from other EU Member States, they must tax and declare the acquisition in the Recapitulative Statement (https://shorturl.at/dqMNR).

 −             As of third quarter 2023 (planned)

 −             Introduction of an e-receipt system to reduce tax administration and to increase data awareness of the customer. The customer generates an e-receipt by scanning a QR code via an app, which is then automatically uploaded to the Receipt Store of the Tax authorities (https://shorturl.at/afQS8 (E-nyugta pdf)).

Poland

AMENDMENTS TO THE VAT ACT/FISCAL CODE

 −             As of 1 July 2023

 −             Amendments to the SLIM VAT 3 package with further simplifications came into force

 −             Increase of the limit of the value of sales (from EUR 1.2 million to EUR 2 million) for the classification as a small taxpayer;

−             Removal of the requirement to hold an invoice for iC acquisitions of goods when deducting input VAT;

−             New rules for determining the exchange rate of correcting invoices issued in foreign currencies (https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1A33C1B3AC0EE7DEC12589570031F8A5).

 

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

  −             No VAT liability arising on receipt of reservation fee

 −             A reservation fee that fulfills a compensation function for damage incurred is not subject to VAT (Individual ruling of 2 May 2023, ref. 0114-KDIP4-1.4012.157.2023.1.PS, https://shorturl.at/rzDVW).

 

 CASE LAW

 −             No input and output VAT for goods/services acquired for use of staff

 −             According to the decision of the Supreme Administrative Court (SAC) a taxable person who purchases goods/services exclusively for the use of his staff acts as a private person.

−             Both the acquisition and supply of goods and services to employees without consideration are thus out of scope of VAT with no right to deduct input VAT (Judgment of the Supreme Administrative Court of 6 April 2022, ref. I FSK 239/20, https://shorturl.at/chlF5). 

−             Branch services to head office are provided between separate taxable persons 

−             Services provided by a branch in Poland to its head office in Ireland that is a member of a VAT group constitute services provided between two separate taxable persons (Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 29 March 2023, ref. I SA/Gl 971/22, https://shorturl.at/ftC09).

 

Serbia

AMENDMENTS TO THE VAT ACT/FISCAL CODE 

 −             As of February 2023

 −             Further definition of the terms “amount of consideration (considered to be at market value)”, “independent supplier” and “similar goods/services” in the context of related party transactions have been published (c.f. VAT Newsletter Q1 2023) (“Official Gazette of the Republic of Serbia” No. 07/2023, dated 31 January 2023).

 

Slovakia

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

 −             As of 31 December 2023

 −             The transaction “sale and leaseback” will be treated as a provision of financial service from the lessor to the lessee, which falls under the tax exemption of Section 39 of the VAT Act. This will apply to contracts concluded after 31 December 2023 (https://shorturl.at/cjqOP).

 −             As of 1 April 2023

 −             Amounts whose payment has a direct economic link to the supply of goods and services under a contractual agreed terms and conditions represent the supply of goods or services for remuneration, regardless of the description of such amounts as penalty, fee, refund, compensation, etc.  The same shall apply in the case of early cancellation of a contract on the basis of which there is or has been a repeated supply of goods or services (https://shorturl.at/stGS8, https://shorturl.at/ahwOZ).

 

 

Slovenia

AMENDMENTS TO THE VAT ACT/FISCAL CODE

 −             As of 18 April 2023

 −             Amendments on Act on Tax Verification of Invoices were published:

 −             A taxable person has to hand over the issued invoice to its customer (and not only on his request).

−             The form of the invoice can be either in paper or in electronical form.

−             The prescribed fine for the customer who does not take over the invoice is set at EUR 40. For legal entities and sole proprietors who do not issue an invoice, fines range from EUR 1,500 to EUR 75,000, and for their responsible persons from EUR 800 to EUR 5,000 (https://shorturl.at/cqvz5).

Konferencia TOP 2023, Technika ochrany prostredia, 14. – 16.11. 2023, Starý Smokovec
Obehové hospodárstvo – silný nástroj udržateľnosti priemyslu

27. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie TOP 2023, Technika ochrany prostredia

Odborníci zaoberajúci sa environmentálnymi, technologickými, ekonomickými a legislatívnymi
aspektmi ochrany životného prostredia sa opäť stretnú na medzinárodnej vedeckej konferencii TOP
2023, Technika ochrany prostredia, v dňoch 14. – 16.11. 2023 v Starom Smokovci.
Tento 27. ročník medzinárodnej konferencie už tradične nadväzuje na predchádzajúce úspešné
konferencie organizované Strojníckou fakultou STU v Bratislave.

Témy konferencie

Progresívne technológie zhodnocovania priemyselných odpadov
politiky, stratégie a legislatíva EÚ/SR v odpadovom hospodárstve — obehové hospodárstvo —
progresívne technológie zhodnocovania — ekonomické a finančné nástroje — metódy pre
posudzovanie a rozhodovanie — Eco-Dizajn a Eco-Labeling — vzdelávanie a školenie

Technológie materiálového zhodnocovania odpadov a progresívne recyklačné technológie
koniec životného cyklu dopravných prostriedkov — pneumatiky, batérie a akumulátory, olej, papier,
kovy plasty, sklo, textil, baliace materiály — materiálovo-surovinová recyklácia — čistejšie
technológie — environmentálne inžinierstvo — kritické suroviny pre EÚ — strategické technológie a
sektory v EÚ

Energetické zhodnocovanie odpadov – Waste-to-Energy
progresívne technológie a metódy — priemyselný a komunálny odpad (zber, triedenie, spaľovanie,
splyňovanie, skvapalňovanie) — environmentálne posudzovanie — palivá z odpadov

Kontakt
top2023@elfa.sk

Webstránka konferencie
www.top2023.elfa.sk

Miesto – Grandhotel Starý Smokovec, Starý Smokovec 38 062 01 Vysoké Tatry Slovakia
https://www.tmrhotels.com/grandhotel-stary-smokovec/en/

Na stiahnutie dole:
1) Predbežné oznámenie v slovenčine .pdf https://en.univnet.sk/wp-
content/uploads/2023/07/TOP-2023-CFP-SJ-A5-4-strany.pdf

2) Advance Notice in English in .pdf https://en.univnet.sk/wp-content/uploads/2023/07/TOP-
2023-CFP-EN-A5-4-strany.pdf

Zmeny zákona o dani z príjmov 2023

Zákon o dani z príjmov bol po 1. januári 2023 niekoľkokrát novelizovaný. V nadväznosti na to uvádzame novinky v časovom slede podľa ich účinnosti:

 Od 15. 3. 2023 sa daňovo uznateľným výdavkom daňovníka vynaloženým na pracovné a sociálne podmienky stali aj výdavky na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, zriadených v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

 • Od 18. 4. 2023 bolo zrušené zdanenie komerčných podnikových dlhopisov, ktoré slovenskí emitenti emitovali na domácom i na zahraničných trhoch. Od uvedeného dátumu teda opätovne, tak ako tomu bolo do 31. 12. 2022, nebudú príjmami daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky výnosy zo všetkých, t.j. štátnych aj neštátnych, dlhopisov. Ak bola slovenskému daňovému nerezidentovi daň z výnosov z neštátnych dlhopisov zrazená na základe vzniku daňovej povinnosti do 17. 4. 2023, v zmysle prechodných ustanovení sa môže daňovník rozhodnúť túto daň považovať za preddavok a v nadväznosti na to podať daňové priznanie za rok 2023.
 • Od 1. 5. 2023 sa zaviedlo zdaňovanie príjmov športových odborníkov dosiahnutých formou samostatnej zárobkovej činnosti zrážkou. Riadnym vykonaním zrážky dane sa bude daňová povinnosť považovať za splnenú. Ak sa však športový odborník vopred písomne dohodne s platiteľom dane na tom, že platiteľ dane z príjmov daň zrážkou nevyberie, potom bude športový odborník povinný svoju daňovú povinnosť z týchto príjmov vyrovnať prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.
 • Od 1. 5. 2023 došlo k čiastočnému zmierneniu lehôt Zákona o dani z príjmov pre príjemcov investičnej pomoci vo forme úľavy na dani. Podľa prechodných ustanovení daňovníci, ktorým bolo do konca roku 2022 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci obsahujúce nárok na úľavu na dani podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci, nebudú do trojročnej lehoty na začatie uplatňovania úľavy započítavať zdaňovacie obdobia plynúce v rokoch 2023 a 2024. Týmto daňovníkom sa taktiež nebudú do desaťročnej lehoty na čerpanie daňovej úľavy započítavať tri bezprostredne po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, a to počnúc tým obdobím, ktoré začalo plynúť v roku 2023.
 • Od 1. 7. 2023 sa  výpočet daňovo uznateľných výdavkov rozširuje o daň z osobitnej stavby podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
  V súvislosti s reformou stavebnej legislatívy bolo potrebné zabezpečiť zosúladenie viacerých osobitných právnych predpisov so schválenými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby. Legislatívna úprava vyvolaná zmenou v pojmoch podľa novej stavebnej legislatívy sa dotkla aj Zákona o dani z príjmov, v ktorom s účinnosťou od 1. 4. 2024 dôjde k aktualizácii poznámok pod čiarou k odkazom na iné právne normy, ako napríklad odkazy týkajúce sa predčasného užívania stavieb a skúšobnej prevádzky na účely prerušenia odpisovania, dočasných stavieb na účely tzv. časového odpisovania vybraného hmotného majetku, stavebných úprav na účely posúdenia technického zhodnotenia, či celkového zaradenia stavieb do daňových odpisových skupín . Zároveň sa v Zákone o dani z príjmov upravuje a rozširuje definícia drobnej stavby ako hmotného majetku určeného na odpisovanie.

Národná rada Slovenskej republiky schválila na svojej poslednej schôdzi niekoľko ďalších novelizácií, či už priamo Zákona dani z príjmov alebo iných zákonov, ktoré sekundárne upravujú aj Zákon o dani z príjmov. Predmetné zákony zatiaľ neboli zverejnené v zbierke zákonov:

 1. S účinnosťou od 1. 8. 2023 dochádza v zákone o dani z príjmov pre fyzické osoby k zrušeniu tzv. CFC pravidiel (pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti), ktoré boli zavedené od 1. 1. 2023. V zmysle prechodných ustanovení daňová povinnosť, ktorá fyzickej osobe vznikla na základe CFC pravidiel platných do 31. 7. 2023, zanikne dňom 1. 8. 2023.   Pokiaľ daň zodpovedajúca tejto daňovej povinnosti bola uhradená, od 1. 8. 2023 sa bude považovať za daňový preplatok v zmysle daňového poriadku.
 2. Od 1. 8. 2023 vstúpi do platnosti nový zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý je transpozíciou európskej smernice do slovenského právneho prostredia. V rámci tohto zákona sa nepriamo upraví definícia tovaru, ktorý je klasifikovaný ako nebezpečný v zákone o dani z príjmov, a pri vyradení ktorého sa obstarávacia cena ošetrí ako daňovo neuznateľný náklad.
 3. zákon o dani z príjmov bude s účinnosťou od 1. 1. 2024 upravený aj o nasledujúce ustanovenia, ktoré sa najvýraznejšie dotknú oblasti zdaňovania virtuálnych mien, účasti v obchodných spoločnostiach a príjmu z kapitálového majetku pre fyzické osoby (ďalej „FO“).
  • Príjem z predaja virtuálnej meny po uplynutí jedného roku od jej nadobudnutia (ak nebola súčasťou obchodného majetku) bude FO zahŕňať do osobitného základu dane, ktorý bude podliehať sadzbe dane vo výške 7%. V prípade príjmu z predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane (čiastkového základu dane) spolu s ostatnými príjmami.
  • Príjem z predaja cenných papierov, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, bude pre FO oslobodený od dane, a to po uplynutí troch rokov od nadobudnutia týchto cenných papierov. Od dane bude oslobodený aj príjem z vyplatenia podielových listov a z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným a to po uplynutí troch rokov od ich vydania- nadobudnutia.
  • Zavádza sa definícia virtuálnej meny, stablecoinu a stakingu a mení sa definícia predaja virtuálnej meny ako výmena virtuálnej meny za stablecoin. Ďalšou zmenou v oblasti zdaňovania virtuálnych mien je oslobodenie príjmov FO z výmeny virtuálnej meny za tovar alebo poskytnutie služby, ak úhrn týchto príjmov znížený o príslušné výdavky nepresiahne v zdaňovacom období 2 400 eur.
  • FO, ktorá dosiahne príjem z kapitálového majetku formou úrokov alebo iných výnosov z poskytnutých úverov a pôžičiek a úrokov z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností, si bude môcť uplatniť výdavok vynaložený na obstaranie finančného majetku, ktorý bol použitý pre dosiahnutie tohto príjmu.
  • Zavádza sa oslobodenie nepeňažného plnenia od dane zamestnanca, ktoré prijal formou zamestnaneckých akcií ocenených v ich nominálnej hodnote, alebo obchodného podielu na spoločnosti s  ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu pripadajúceho na zamestnanca, v súvislosti s výkonom závislej činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa a pri splnení zákonom definovaných podmienok.
   Obdobná úprava ako pre zamestnancov sa zavádza aj pre tzv. kontraktorov, ktorí nadobudnú akcie alebo obchodné podiely od spoločností v súvislosti s výkonom svojej činnosti pre tieto spoločnosti.
   Predmetné oslobodenia sa použijú na nepeňažné plnenia nadobudnuté po 31. decembri 2023. Takto nadobudnuté akcie/ podiely však potom budú vždy zdaniteľným príjmom pri predaji (bez možnosti oslobodenia aj v prípade splnenia časového testu).
 4. S účinnosťou od 1. 3. 2024 bol schválený nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev (ďalej „zákon o premenách“), ktorý upravuje aj ďalšie zákony, najmä Obchodný zákonník, a ktorý predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia („EÚ Smernica“) do slovenského právneho prostredia. Taktiež Zákon o dani z príjmov bol v tejto súvislosti v pomerne veľkom rozsahu novelizovaný, avšak zmeny v podstate iba zohľadňujú novú terminológiu a kategorizáciu niektorých doterajších obchodných kombinácií a zavedenie ďalšieho typu obchodnej kombinácie zákonom o premenách.
  Zákon o premenách upravuje tuzemské a cezhraničné premeny a zmeny právnych foriem obchodných spoločností a družstiev. Premeny člení na fúzie a rozdelenia, pričom pod fúzie spadajú zlúčenia a splynutia a pod rozdelenia spadajú rozštiepenia a odštiepenia. Obchodné kombinácie typu zlúčenia, splynutia a rozštiepenia existujú aj v súčasnej slovenskej legislatíve („rozštiepenie“ existuje pod pojmom „rozdelenie“). Novým typom obchodnej kombinácie od marca 2024 bude odštiepenie, čiže transakcia, pri ktorej na rozdiel od rozštiepenia rozdeľovaná spoločnosť nezaniká, ale príslušným spôsobom špecifikovaná časť jej imania prechádza na jedného alebo viacerých právnych nástupcov.

V nadväznosti na uvedené zmeny sa s účinnosťou od 1. 3. 2024 upravuje použité názvoslovie naprieč celým zákonom o dani z príjmov a zavádzajú sa dve nové ustanovenia, ktoré pokrývajú daňové ošetrenie odštiepenia v reálnych hodnotách alebo v pôvodných cenách. Základné princípy tohto ošetrenia sú nastavené rovnako, ako je to v súčasne platnom zákone o dani z príjmov pre zlúčenia, splynutia a rozdelenia, a to podľa relevantnosti príslušnej úpravy pre individuálne kroky alebo procesy v konkrétnom type obchodnej kombinácie.

Po nadobudnutí účinnosti zákona o premenách už nebude, v súlade s EÚ Smernicou, právne možná zmena právnej formy tzv. osobných spoločností (k.s., v.o.s.) na obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s.) a naopak. Zároveň sa zavádza inštitút cezhraničnej zmeny právnej formy.

Zdroj:
PwC
{title}