Stanovisko ZAP SR k hlasovaniu komisie ENVI Európskeho parlamentu k návrhu normy Euro 7

Na dnešnom hlasovaní prijali europoslanci výboru ENVI Európskeho parlamentu stanovisko, takzvaný draft report k Euro 7, takmer v rovnakej forme, ako ju navrhoval reportér pán Alexander Vondra. Napriek tomu, že sa jedná o významný posun oproti pôvodnému návrhu Komisie, ešte stále je z pohľadu automobilového priemyslu potrebné na kompromisnom texte pracovať.

Výbor ENVI svojim hlasovaním podporil potrebu vyváženého postoja k regulácii emisií vozidiel

vybavených spaľovacím motorom a naznačil podporu plného zamerania automobilového priemyslu k úplnej dekarbonizácií dopravy prostredníctvom elektrifikácie pohonov vozidiel po roku 2035.

„S potešením som prijal informáciu o hlasovaní vo výbore ENVI. Zatiaľ sa zdá, že pri rozhodovaní prevláda záujem zaviesť reálne podmienky pre transformáciu automobilového priemyslu smerom k plnej elektromobilite. Je však mimoriadne dôležité aj naďalej pracovať na pozitívnom vývoji návrhu normy Euro 7, aktuálne v Európskom parlamente.“ povedal Alexander Matušek, prezident ZAP SR.

Ďalším krokom k úplnému schváleniu návrhu nariadenia je jeho prerokovanie v Európskom parlamente, ktoré je plánované na  8. novembra 2023. Zväz automobilového priemyslu pevne verí, že aj ostatní poslanci európskeho parlamentu sa stotožnia s argumentami, ktoré viedli k dnes schváleným kompromisom.

Automobilový priemysel je plne odhodlaný podporiť ciele dekarbonizácie dopravy a priemyslu s cieľom zabrániť klimatickej zmene. Aktuálne je dôležité, aby všetky európske inštitúcie k norme Euro7 pristupovali tak, aby európskemu automobilovému priemyslu umožnili dosiahnuť stanovené ciele a zároveň nevyvolali prudké zvýšenie cien automobilov a zároveň udržali náš priemysel konkurencieschopný.

Ambiciózny a v niektorých prípadoch technicky nerealistický tlak na úpravu spaľovacích motorov v pôvodnom návrhu emisnej normy EURO 7 z dielne Európskej komisie, doslova pár rokov pred tým, ako koncept spaľovacích motorov EÚ navždy opustí, by opätovne presmeroval finančné zdroje automobilového priemyslu na spaľovacie motory. Najväčším rizikom príliš prísnej regulácie je oslabenie vývoja a výskum bezemisných technológií v Európe a to uprostred aktuálne vyhrotenej súťažte s našimi globálnymi konkurentmi.

 

 O ZAP SR

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je združenie spoločností prioritne pôsobiacich v oblasti automobilovej výroby.

Vyše dvesto členských spoločností tvoria výrobcovia vozidiel, ich zástupcovia (importéri),  spoločnosti pôsobiace v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu ale aj stredné a vysoké školy.

Zväz vytvára spoločnú platformu pre aktívny rozvoj slovenského automobilového priemyslu a presadzovanie spoločných strategických cieľov s cieľom zabezpečiť trvalú konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku v prostredí transformácie automobilového priemyslu na uhlíkovo neutrálnu dopravu a výrobu.

 

ZAP SR, ako zástupca zamestnávateľov, zastupujúci najsilnejšie priemyselné odvetvie na Slovensku, je vnímaný ako silný a rešpektovaný partner na najvyššej úrovni. Prostredníctvom strešnej organizácie APZD, ktorú s ďalšími partnermi ZAP SR pre svoje potreby vytvoril, predkladá vláde podnety a požiadavky, ktoré vláda zo zákona nesmie opomenúť.

Pripomienky ZAP SR k návrhu zákona o dorovnávacej dani

Ministerstvo financií SR pripravilo návrh Zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín, ktorým sa má transponovať Smernica EÚ ako i pravidlá OECD na zabezpečenie zdanenia subjektov minimálnou daňou z príjmu vo výške 15 %

K návrhu zákona predložila komisia pre finančnú legislatívu pri ZAP SR v spolupráci s APZD viacero pripomienok, ktoré boli predmetom rokovania na Ministerstve financií SR, ktorého sa zúčastnil predseda komisie, JUDr. Richard Hollý.

 

  1. Primárne vnímame obavy, aby spoločnosti ktoré investujú do výskumu  a vývoja resp. investujú do Priemyslu 4.0 a v tejto súvislosti si uplatnia superodpočet zo základu dane, neboli dodatočne zdanené, ak im celková efektívna daň klesne pod 15%.  Preto sme uplatnili zásadnú pripomienku a cieľom   doplniť § 17 ods. 1 o ďalšie položky vo výške dane, ktoré by daňovník zaplatil v prípade, ak by si neuplatnil superodpočet nákladov na výskum a vývoj a superodpočet nákladov na investície do Priemyslu 4.0. Odôvodnenie: Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj tzv. superodpočet na výskum a vývoj na investície do Priemyslu 4.0 sú všeobecné podporné opatrenia, ktorými sa majú motivovať investície do výskumu a vývoja a výskumu a teda znalostnej ekonomiky na Slovensku, ktorá zaostáva. Aktuálne pripravuje MF SR novelu Zákona o dani z príjmov, ktorou chce podporiť zvýšenie čerpania superodpočtu. Uvedené by malo byť zohľadnené už v tomto zákone. Priemysel na Slovensku, ktorý je kľúčovým zamestnávateľom a exportérom, nevyhnutne potrebuje investície do technológii 4.0 a taktiež investície na dekarbonizáciu výroby a dopravy. Navrhujeme preto úpravu § 17 návrhu zákona tak, aby sa superodpočet zohľadnil v rámci výpočtu dorovnávacej dane, inak stratí superodpočet na výskum a vývoj a priemysel 4.0 svoj zmysel.  Tento našej pripomienke zatiaľ nebolo vyhovené, podľa názoru Ministerstva financií SR ak sa subjekt nezdaní v SR, bude zdanený v zahraničí v krajine sídla jeho materskej spoločnosti a preto navrhujú iné dotačné opatrenia mimo superdopočtu.  O rozpore musí rozhodnúť Vláda SR a rovnako bude ento bod na programe Tripartity.  
  1. Ďalej sme žiadali konkretizovať akými dokumentami bude daňovník preukazovať informácie vyžadované správcom dane. Odôvodnenie: Ustanovenie § 39 návrhu zákona je vo viacerých častiach všeobecné, vágne a v praxi ťažko realizovateľné, a preto navrhujeme jeho konkretizáciu. Žiadame konkretizovať akými dokumentami bude daňovník preukazovať informácie vyžadované správcom dane. Ako príklad možno uviesť predpoklad správcu dane, ktorý vyžaduje zo strany daňovníkov maximálnu súčinnosť pri poskytovaní informácii o podnikovej štruktúre subjektov, čo pri takto nastavenej formulácii môže spôsobovať podnikom realizačné problémy, najmä ak má spoločnosť organizačné zložky vo viacerých krajinách. Tým, že nie sú stanovené dokumenty, ktorými sa majú uvedené skutočnosti preukazovať je vytváraná nadmerná administratívna a finančná záťaž nie len na daňovníkov, ale nepresnosť požadovaných dokumentov bude spôsobovať záťaž aj pre samotného správcu dane,, ktorý bude dodatočne žiadať o ich doplnenie. Tejto našej pripomienke bolo vyhovené a bude doplnená dôvodová správa. 
  1. Taktiež sme žiadali zjednotenie lehôt. V § 39 ods. 2 v prvej vete návrhu zákona sme žiadali nahradiť slová „najneskôr do 13 mesiacov“ slovami „najneskôr do 15 mesiacov“. Odôvodnenie: Lehota 15 mesiacov je upravená aj Smernicou Rady (EÚ) 2022/2523 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii. Našej pripomienke bolo vyhovené a lehota bude predĺžená na 15 mesiacov.
  1. Nakoniec sme žiadali o podporu pri implementácii zákona. Konkrétne sme žiadali vytvoriť na MF SR pracovnú skupinu, ktorá bude k dispozícii daňovníkom na konzultácie k zákonu a žiadame vytvoriť aj verejne dostupné metodické usmernenia pre daňovníkov. Odôvodnenie: Návrh zákona nie je svojím obsahom a terminológiou v súlade s daňovou legislatívou na Slovensku. V praxi bude jeho implementácia spôsobovať aplikačné problémy. Navrhujeme preto už pri príprave zákona a jeho schvaľovaní vytvoriť na MF SR pracovnú skupinu, ktorá bude k dispozícii daňovníkom na konzultácie. Zároveň navrhujeme pripraviť k návrhu zákona metodické usmernenie pre daňovníkov, akým spôsobom majú postupovať. Našej pripomienke bolo vyhovené a MF SR dalo prísľub že bude poskytovať súčinnosť a podporu.  

Proces prípravy zákona naďalej sledujeme a budeme sa ním na zasadnutiach komisie pre finančnú legislatívu pri ZAP SR zaoberať. V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov neváhajte kontaktovať sekretariát ZAP SR.

BMB Tax Newsfilter 2023Q3

Vážení klienti a partneri,

po viac ako troch búrlivých rokoch slovenskí občania v poslednú septembrovú sobotu volili vo veľmi dôležitých parlamentných voľbách. Výsledky z pohľadu podnikania a daní vo väčšine odvetví v krajine nie sú také zlé, ako by sa mohlo zdať. Roztrieštené a nepredvídateľné hlasovania z posledných rokov by mali byť minulosťou. Jedinou výnimkou v najbližších mesiacoch môžu byť dane z mimoriadnych ziskov (windfall taxes) vo vybraných odvetviach, napríklad v bankovom sektore, DPH alebo spotrebné dane. Vo všeobecnosti tiež veríme, že sa bude dodržiavať legislatíva EÚ vrátane európskych smerníc. Preto očakávame, že NR SR do konca roka schváli návrh zákona o dorovnávacej dani na Slovensku tak, ako ho pripravilo MFSR v septembri (TOP 1). Naši daňoví špecialisti sa zúčastnili na dôležitých rokovaniach s MFSR a podelili sa o svoje poznatky na niekoľkých verejných podujatiach, napr. na Regionálnej konferencii IFA SR. V neposlednom rade veríme, že pro-podnikateľské zmeny v zdaňovaní kryptomien či oslobodenie kapitálových ziskov schválené v júni (TOP 2) ako aj navrhované zmeny v zákone o DPH (TOP 3) sa udržia. Okrem toho Vás v našom jesennom vydaní BMB Tax Newsfiltra informujeme o ďalších zaujímavých novinkách zo sveta slovenskej i medzinárodnej daňovej legislatívy.  

 

STRUČNÝ OBSAH:

 

TOP 1: Návrh zákona o dorovnávacej dani (Pillar 2) 

TOP 2: Novela ZDP schválená v júni + vplyv zákona o premenách obchodných spoločností na zdaňovanie

TOP 3: Novela zákona o DPH v MPK

TOP 4: Usmernenie FRSR ku konečnému príjemcovi   

TOP 5: Plánované zmeny zákona o účtovníctve v súvislosti s ESG reportingom

TOP 6: Zdaňovanie práce vs. kapitálových príjmov podľa OECD

TOP 7: Český judikát z oblasti transferových cien

TOP 8: Aktuálny vývoj Pillar 1

TOP 9: Návrh Smernice o rýchlejšej a bezpečnejšej úľave pri nadmerných zrážkových daniach

TOP 10: Nová verzia databázy BEPS MLI

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke TU.

Stanovisko ZAP SR k schváleniu normy Euro 7 ministrami členských štátov EÚ

Zväz automobilového priemyslu SR pozitívne vníma pondelkové schválenie kompromisného textu k návrhu nariadenia novej emisnej normy Euro 7. Dvaja z troch účastníkov legislatívneho procesu a to Európska komisia a ministri členských štátov sa dohodli na kompromisnom znení pôvodného návrhu normy EURO 7, ktorá prináša menej prísne emisné limity a zavádza realistickejší časový rámec účinnosti.

„Podľa dnes schváleného znenia nie sú nutné mimoriadne veľké investície do technológií spaľovacích motorov, ale európsky automobilový priemysel bude pokračovať a koncentrovať svoju energiu do skutočnej dekarbonizácie, a to v podobe rozšírenia ponuky elektrických vozidiel,“ povedal Alexander Matušek, prezident ZAP SR.

Ďalším krokom k úplnému schváleniu návrhu nariadenia je jeho prerokovanie v Európskom parlamente. Zväz automobilového priemyslu pevne verí, že aj európsky parlament sa stotožní s argumentami, ktoré viedli k dnes schváleným kompromisným návrhom znenia, odsúhlaseným EK a ministrami ČŠ. Koncentrácia kapacít v automobilovom priemysle sa tak bude môcť naplno venovať zavádzaniu bezemisnej dopravy.

 

„Automobilový priemysel je plne odhodlaný podporiť ciele dekarbonizácie dopravy a priemyslu s cieľom zabrániť klimatickej zmene. Aktuálne je dôležité, aby všetky európske inštitúcie k norme Euro7 pristupovali tak, aby európskemu automobilovému priemyslu umožnili dosiahnuť stanovené ciele a zároveň nevyvolali prudké zvýšenie cien automobilov a zároveň udržali náš priemysel konkurencieschopný.“

 

„Tým najlepším, čo sme si mohli v procese prijímania Euro 7 priať, je stabilita a predvídateľnosť prostredia do úplného zákazu registrácií vozidiel jazdiacich na spaľovací motor, ktorý je už za rohom (pozn. registrácia končí v roku 2035),“ povedal výkonný viceprezident ZAP SR Pavol Prepiak.

Ambiciózny a v niektorých prípadoch technicky nerealistický tlak na úpravu spaľovacích motorov v pôvodnom návrhu emisnej normy EURO 7 z Európskej komisie, doslova pár rokov pred tým, ako koncept spaľovacích motorov EÚ navždy opustí, by opätovne presmeroval finančné zdroje automobilového priemyslu naspäť na spaľovacie motory. „Oslabili by sme vývoj a výskum bezemisných technológií v Európe a uprostred aktuálneho súperenia s čínskymi výrobcami znížili našu globálnu konkurencieschopnosť“ poznamenal generálny sekretár ZAP SR Viktor Marušák.

Tomuto scenáru dnes EK a rada EÚ prijatím kompromisného znenia návrhu nariadenia EURO 7 zabránila.

 

 O ZAP SR

 

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je združenie spoločností prioritne pôsobiacich v oblasti automobilovej výroby.

Vyše dvesto členských spoločností tvoria výrobcovia vozidiel, ich zástupcovia (importéri),  spoločnosti pôsobiace v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu ale aj stredné a vysoké školy.

Zväz vytvára spoločnú platformu pre aktívny rozvoj slovenského automobilového priemyslu a presadzovanie spoločných strategických cieľov s cieľom zabezpečiť trvalú konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku v prostredí transformácie automobilového priemyslu na uhlíkovo neutrálnu dopravu a výrobu.

ZAP SR, ako zástupca zamestnávateľov, zastupujúci najsilnejšie priemyselné odvetvie na Slovensku, je vnímaný ako silný a rešpektovaný partner na najvyššej úrovni. Prostredníctvom strešnej organizácie APZD, ktorú s ďalšími partnermi ZAP SR pre svoje potreby vytvoril, predkladá vláde podnety a požiadavky, ktoré vláda zo zákona nesmie opomenúť.

Musíme ihneď konať a urobiť správnu vec: UK – EU pravidlá pre BEV

EÚ – UK pravidlá pre batérie: Konajte teraz a urobte správnu vec, vyzýva Komisiu šéf EÚ automobilového priemyslu

Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) naliehavo žiada Európsku komisiu, aby okamžite konala a zabránila tak zdaneniu elektrických vozidiel obchodovaných medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom od januára 2024.

Ak Komisia nezasiahne, na vývoz elektrických vozidiel z EÚ do Spojeného kráľovstva, ktoré je jej najväčším obchodným partnerom, sa zavedie clo vo výške 10 %. To by mohlo stáť výrobcov vozidiel v EÚ v priebehu nasledujúcich troch rokov 4,3 miliardy EUR, čo by potenciálne znížilo výrobu elektrických vozidiel o približne 480 000 kusov, čo je ekvivalent produkcie dvoch priemerných automobilových tovární.

Podľa reštriktívnejších „pravidiel pôvodu“, ktoré sa majú uplatňovať od januára, jediným spôsobom, ako sa vyhnúť týmto clám, bude získavať všetky časti batérií a určitý kritický materiál batérií s pôvodom v EÚ/Spojenom kráľovstve. To je dnes fyzicky nemožné dosiahnuť.

Zvyšovanie spotrebiteľských cien európskych elektrických vozidiel práve v čase, keď musíme bojovať o podiel na trhu v tvrdej medzinárodnej konkurencii, nie je ten správny krok – ani z obchodného, ani z environmentálneho hľadiska,“ uviedol Luca de Meo, prezident ACEA a generálny riaditeľ skupiny Renault. „Efektívne odovzdáme kus trhu svetovým výrobcom.“

 

„Európa by mala podporovať svoj priemysel v prechode na bezemisnú mobilitu tak, ako to robia iné regióny – nie mu brániť,“ dodal de Meo. „Existuje veľmi jednoduché a priamočiare riešenie: predĺžiť súčasnú fázu zavádzania pravidiel pre batérie o tri roky. Vyzývame Komisiu, aby urobila správnu vec.“

 

Do európskych dodávateľských reťazcov batérií sa realizujú rozsiahle investície, ale na vytvorenie takého rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie pravidiel pôvodu, je potrebný dlhší čas.

Zvyšovanie spotrebiteľských cien európskych elektrických vozidiel práve v čase, keď musíme bojovať o podiel na trhu v silnej medzinárodnej konkurencii, nie je správny krok.

Príprava druhého ročníka ceny ZAP SR za digitalizáciu 

Dňa 22.8. počas stretnutia prípravného výboru a odbornej poroty k druhému ročníku ceny ZAP SR za digitalizáciu v automotive bolo schválené rozšírenie o novú kategóriu pre malé a stredné podniky. Tento ročník teda bude ZAP SR udeľovať cenu v troch kategóriách. Viac informácií o Cene ZAP SR 2024 a samotné prihlasovanie bude k dispozícii koncom septembra.

Cena ZAP SR za digitalizáciu v automotive bola prvý krát vyhlásená v roku 2022 a prví ocenení získali svoje ceny počas konferencie Newmatec 2023, kde mali možnosť v prednáške prezentovať svoje inovatívne riešenia. Výhercami v roku 2023 boli Continental Automotive Systems Slovakia a HELLA Slovakia Lighting. Výhercovia budú mať možnosť nominovať svojich zástupcov do poroty, ktorá bude vyberať výhercov v nasledujúcich ročníkoch. Cieľom súťaže je navzájom sa inšpirovať a motivovať pri digitalizácii vo výrobe, ktorú považujeme za jeden z pilierov úspešnej transformácie nášho priemyslu.

Črtá sa riešenie nedostatku pracovníkov v automobilovom
priemysle – nové nariadenie o národných vízach

Zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu SR sa ako súčasť delegácie APZD spolu s niektorými
ostatnými združeniami zastupujúcimi zamestnávateľov v priemysle 16. 8. 2023 zúčastnili na
rozporovom konaní s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR k návrhu Nariadenia vlády SR
o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích
krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu (Nariadenie). Cieľom tohto právneho predpisu
je riešiť naliehavosť situácie najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe, ktorá dlhodobo/ v
ostatnom čase zápasí s nedostatkom záujemcov do niektorých pracovných profesií.
Národné víza by sa mali od 1. januára 2024 udeľovať v počte 2000 na kalendárny rok.
Z našich požiadaviek reflektujúcich na potreby automobilového priemyslu sa nám podarilo presadiť
napríklad rozšírenie zoznamu relevantných tretích krajín o Filipíny, Indonéziu a Nepál.
Boli sme úspešní aj pri presadzovaní požiadavky na určenie procesnej lehoty pre rozhodnutie
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o návrhu zoznamu zamestnancov predložených
zamestnávateľom do piatich pracovných dní. Rozhodnutie Ústredia práce sa následne zasiela na
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvu vnútra SR.

Národné víza 

Národné vízum je forma povolenia na pobyt udeleného Slovenskou republikou, ktoré
oprávňuje zdržiavať sa na území Slovenskej republiky. Národné vízum zároveň oprávňuje
držiteľa zdržiavať sa na území iných členských štátov po dobu max. 90 dní v rámci
ktoréhokoľvek šesťmesačného obdobia pri splnení podmienok stanovených Kódexom
schengenských hraníc.
Podmienky udelenia národného víza upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, okrem iného, aj
ak je to v záujme Slovenskej republiky. Národné víza by sa mali udeľovať občanom
Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory,
Gruzínska, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Moldavskej republiky,
Severomacedónskej republiky, Srbskej republiky, Tadžickej republiky, Turkménska,
Ukrajiny alebo Uzbeckej republiky, ktorí budú v SR zamestnaní ako montážny pracovník
(operátor) v strojárskej výrobe, montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení,
operátor vysokozdvižného vozíka, zvárač kovov, obrábač kovov a stavebný a prevádzkový
elektrikár.
Zamestnávanie občanov tretích krajín sa pre mnohé priemyselné spoločnosti stáva jediným
nástrojom riešenia nedostatku pracovnej sily. Zamestnávatelia po pracovníkoch z tretích
krajín siahajú napriek výrazne vyšším celkovým nákladom na takýchto zamestnancov,
nakoľko obsadiť potrebné pozície pracovníkmi zo Slovenska alebo krajín EU v určitých
prípadoch nie je možné. Využívajúc svoje kompetencie, Vláda Slovenskej republiky na
tento účel vydáva normatívne právne akty (nariadenia) o záujme Slovenskej republiky
udeliť národné víza pre účely zamestnávania občanov tretích krajín.

Rozpor pretrváva pri našej racionálne zdôvodnenej požiadavke zvýšiť počet národných víz na 5000 v
kalendárnom roku, keď sme poukázali na to, že v júni 2023 bolo v triedach SK-ISCO 7 a 8 voľných cca
66 000 pracovných miest, pričom priemerný mesačný prítok je okolo 7 000 miest, ako aj na
skutočnosť, že nariadenie navrhované až pre 6 typov pracovných pozícií s väčším počtom pracovných
síl a požadovaných pozícií ustanovuje nižšie kvóty ako napr. nariadenie, ktorým sa umožňuje
zamestnávať občanov tretích krajín ako vodičov v kamiónovej doprave a vodičov autobusov (t j. 3
pozície).
Predkladateľ argumentoval, že zastupiteľské úrady, ako aj úrady cudzineckej polície, nie sú kapacitne
(personálne ani priestorovo) tak vybavené, aby dokázali vybaviť také veľké množstvo žiadostí popri
ostatnej agende. Predkladateľ uviedol, že uvedomujúc si problémy súvisiace s nedostatkom
pracovných síl, nebráni sa možnosti v budúcnosti prehodnotiť tieto kvóty podľa aktuálnej situácie na
trhu práce v Slovenskej republike.

Naše úsilie o zvýšenie kvót nevzdávame, budem sa snažiť nájsť porozumenie na tripartite. Rovnako
na tripartite sa bude riešiť aj naša požiadavka ohľadne skoršej účinnosti Nariadenia (želateľná skoršia
účinnosť od 1. októbra 2023)

Vo všeobecnosti hodnotíme rozporové konanie kladne a ďakujeme všetkým zúčastneným za
konštruktívny prístup k riešeniu problematiky zamestnávania zamestnancov z tretích krajín.

{title}