GDPR

Ochrana osobných údajov

GDPR

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V Zväze automobilového priemyslu Slovenskej republiky so sídlom Westend Plazza, Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, IČO: 34000445, zapísanom v Registri záujmových združení právnických osôb, ktorý zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy (ďalej iba „ZAP SR“) sa zaväzujeme poskytnuté osobné údaje chrániť.

Na tejto webovej stránke nájdete informácie o tom prečo, kedy, ako a aké osobné údaje v ZAP SR spracúvame. Nájdete tu tiež spôsob ako nás kontaktovať v prípade Vašich otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov alebo ako vykonať opravu, prípadne výmaz Vašich osobných údajov.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme za určitých okolností meniť a aktualizovať. Odporúčame Vám teda aby ste vo vlastnom záujme túto webovú stránku pravidelne navštevovali a uistili sa, že máte vždy aktuálne informácie o jej obsahu.

Zaväzujeme sa vykonať všetky opatrenia, aby sme zamedzili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba v prípade existencie právneho titulu pre spracovanie osobných údajov.

 

Základné pojmy a informácie

Dovoľte, aby sme Vám vysvetlili niektoré základné pojmy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Veríme, že tak získate lepšie porozumenie a pochopenie, prečo v ZAP SR postupujeme pri spracovaní osobných údajov zvoleným spôsobom.

Osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjekt údaju). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné
priamo, alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, priezvisko, číslo, sieťový identifikátor) alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, generickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Zvláštne kategórie osobných údajov
Jedná sa iba o nové označenie citlivých osobných údajov. Je to taký osobný údaj, ktorý Vás sám o sebe môže poškodiť v spoločnosti, zamestnaní, škole, alebo môže zapríčiniť Vašu diskrimináciu. Takýto osobný údaj zvyčajne vypovedá o rasovom, alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní alebo filozofickom presvedčení alebo členstve v odboroch, prípadne dochádza k spracovaniu genetický údajov, biometrických údajov za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údajov o zdravotnom stave alebo sexuálnom živote, alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby.

Subjekt údajov
Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné podľa osobného údaja identifikovať alebo ktorá je identifikovateľná.

Správca osobných údajov
Správcom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie primerane zodpovedá. Ak nie je v týchto zásadách, alebo iných podmienkach služby (napríklad pri registrácii na podujatie organizované ZAP SR) uvedené inak, platí, že správcom osobných údajov je ZAP SR.

Spracovateľ osobných údajov
Spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva pre správcu osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov
Spracovanie osobných údajov je akákoľvek operácia, alebo súbor operácií, ktorá je vykonávaná s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou, alebo bez pomoci automatizovaných postupov ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo kombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo ich zničenie.

Aký právny predpis upravuje spracovanie osobných údajov?
Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 24. apríla 2016 o ochrane fyzický osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej iba pod skratkou „GDPR“). Národné predpisy môžu v niektorých prípadoch, tam kde to GDPR pripúšťa, stanoviť odlišné pravidlá. Tie upravuje Zákon 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kedy je možné osobné údaje spracúvať?
Pre zákonné spracovanie vašich osobných údajov musí byť naplnená aspoň jedna z podmienok uvedených v článku 6 GDPR. V prípade, že sa jedná o zvláštne kategórie osobných údajov, musí byť naplnená aspoň jedna z podmienok uvedených v článku 9 GDPR. V oboch prípadoch následne musia byť dodržané zásady spracovania osobných údajov uvedené v článku 5 GDPR.

 

Spracovanie osobných údajov v Zväze automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Prečo ZAP SR spracúva osobné údaje?
ZAP SR je združením právnických osôb, pôsobiacich v oblasti výroby automobilov. ZAP SR Zastupuje záujmy výrobcov automobilov, ich dodávateľov a ich zástupcov (importérov vozidiel) a ostatných členských spoločností, ktoré svojou činnosťou prispievajú k zlepšovaniu podnikateľského prostredia v oblasti výroby automobilov, ale aj všeobecne priemyslu. Pre vykonávanie tejto činnosti je nevyhnutné komunikovať so širokým spektrom spoločností a kontaktných osôb, ktorým zasielame informácie ohľadne legislatívy, štatistík automobilového priemyslu alebo zaujímavých podujatí s cieľom podporovať rozvoj automobilového priemyslu a priemyslu všeobecne. Niektoré osobné informácie sú pre našu prácu nevyhnuté. Iné nám zverovať nemusíte, avšak ak sa rozhodnete zdieľať ich s nami,
môžeme pre vás urobiť viac.

Aké osobné údaje spracúvame?
V nižšie uvedenej tabuľke sa dozviete, aké osobné údaje o Vás potrebujeme pri využití konkrétnej služby.

Zasielanie Newsletterov, Spracúvané osobné údaje Informačných emailov a štatistických údajov. Spracúvané osobné údaje
a) Oslovenie (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)
b) Meno a Priezvisko (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)
c) Názov Vášho zamestnávateľa a Vaša pracovná pozícia (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)
d) Emailová adresa do zamestnania
e) Telefónne číslo do zamestnania (v prípade, že ste nám ho dobrovoľne poskytli, alebo ho evidujeme z predošlej komunikácie)

 

Pravidelná komunikácia na Spracúvané osobné údaje Základe členstva v niektorej z pracovných skupín alebo divízií ZAP SR Spracúvané osobné údaje
a) Meno, priezvisko a oslovenie
b) Názov Vášho zamestnávateľa a Vaša pracovná pozícia
c) Emailová adresa do zamestnania
d) Telefónne číslo do zamestnania

 

Registrácia na podujatie, Spracúvané osobné údaje alebo stretnutie organizované, alebo Spoluorganizované ZAP SR Spracúvané osobné údaje
Zoznam spracúvaných osobných údajov sa môže líšiť podľa polí registračného formulára pre jednotlivé podujatia. Štandardne sa však jedná o tieto údaje potrebné k identifikácií osoby oprávnenej na vstup na podujatie a potrebné k vystaveniu daňového dokladu, alebo refundácii
a) Meno, priezvisko a oslovenie
b) Názov Vášho zamestnávateľa a Vaša pracovná pozícia
c) Emailová adresa do zamestnania
d) Telefónne číslo do zamestnania
e) údaje o platobnej karte (ak ste ju použili)
f) číslo vstupenky
g) informácie o špeciálnej strave / diéte (môže odhaliť Váš zdravotný stav, zadanie týchto údajov býva spravidla voliteľné a nie je potrebné ich uvádzať pri objednávke)

 

Nad rámec uvedeného môže dochádzať k spracovaniu akýchkoľvek ďalších osobných údajov v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Vyhradzujeme si právo nevyžiadané osobné údaje zničiť. O tomto postupe budeme subjekt osobných údajov informovať.

Spracovanie osobných údajov pre iný účel
V niektorých prípadoch môže dochádzať k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov, ktoré presahuje účel, za ktorým boli osobné údaje získané. Príkladom môže byť napríklad registrácia na podujatie, zároveň nám ale vzniká povinnosť archivácie vstupenky alebo faktúry, podľa príslušných právnych predpisov.

Miesto uloženia osobných údajov
V ZAP SR disponujeme rozsiahlou databázou údajov. Niektoré z týchto údajov majú povahu osobných údajov. Aby sme zaistili ich bezpečnosť a ľahkú dostupnosť, využívame aj cloudové riešenia spoločnosti Google. Dáta uložené spoločnosťou Google sa nachádzajú v dátových centrách v Saint-Ghislain/Belgicko, Hamina/Fínsko, Dublin/Írsko a Eemshaven/ Holandsko.

 

Zdieľanie osobných údajov

Zmluvní partneri
Aby sme boli schopní zaistiť vašu účasť na niektorých podujatiach, musíme niektoré vaše osobné údaje zdieľať z našimi zmluvnými partnermi, najmä The House of Congress, s.r.o. Vaše osobné údaje zdieľame s týmito partnermi iba v prípadoch, kedy sa aktívne podieľajú na príprave podujatia, alebo je nevyhnuté aby vás kontaktovali v súvislosti s pripravovaným podujatím.

Potrebné informácie sú medzi zmluvnými partnermi odovzdávané prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Ďalší partneri
Ak sa rozhodnete registrovať na niektoré z našich podujatí, budeme od Vás požadovať súhlas s podmienkami tejto služby. V prípade, že nám súhlas neudelíte, nemôžeme Vám vybranú službu poskytnúť. V prípade, že pri zaisťovaní objednanej služby dôjde k spracovaniu vašich osobných údajov budeme vás vždy o tejto skutočnosti informovať na stránkach špeciálne venovaných objednávanej službe alebo prostredníctvom emailu.

 

Zabezpečenie osobných údajov

Technické, organizačné a iné opatrenia
Snažíme sa o to, aby Vami zverené údaje boli v maximálnom bezpečí. Za týmto účelom sme zaviedli technické a organizačné opatrenia, ktoré ochránia Vaše osobné údaje pred neautorizovaným alebo nezákonným spracovaním a pred neúmyselnou stratou, zničením, alebo poškodením.

V ZAP SR ctíme zásadu minimalizácie osobných údajov. Spracúvame o Vás iba tie informácie, ktoré nevyhnutne potrebujeme, alebo tie informácie, ktoré nám so svojim súhlasom nad rámec nevyhnutného spracovania poskytnete. Všetky rozhrania našich webových stránok sme upravili tak, aby bola nastavená najvyššia možná úroveň súkromia.

Ako bolo spomenuté vyššie, v niektorých prípadoch odovzdávame osobné údaje tretím stranám. V takýchto prípadoch volíme dôveryhodných partnerov, pri ktorých sme si istí, že budú dodržiavať prinajmenšom takú istú úroveň ochrany osobných údajov, ako tá ktorú zaisťujeme v ZAP SR.

 

Doba spracovania osobných údajov

Najdlhšia doba spracovania osobných údajov
Najdlhšou dobou spracovania osobných údajov, ktorú v ZAP SR voči Vám uplatňujeme je 10 rokov odo dňa, kedy došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi subjektom údajov a ZAP SR., prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia v ktorom k plneniu došlo. Uvedená doba spracovania vyplýva zo slovenskej legislatívy. Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná povinnosť, alebo preukázateľný záujem. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje zmazané.

Štandardná doba spracovania osobných údajov
Štandardne osobné údaje, na účely komunikácie, spracúvame po dobu 5 rokov. Na túto dobu nám dávate aj súhlas v prípade, že sa prihlasujete na odber našich Newsletterov a informačných mailov.

Iná doba spracovania osobných údajov
Ak sa na nás obrátite na náš mail sekretariat@zapsr.sk, alebo v prípade bežnej komunikácie s nami a požiadate o výmaz Vašich osobných údajov, vymažeme ich omnoho skrôr ako v uvedených lehotách vyššie. Vaše osobné údaje si uchováme iba počas doby nevyhnutnej na plnenie účelov uvedených v týchto zásadách, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené povinnosti.

 

Cookies a štandardné technológie sledovania

Čo sú to cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia v okamihu, kedy tieto stránky začnete využívať. Slúžia k zmapovaniu Vašich preferencií a úkonov, ktoré ste na nich vykonali (napríklad prihlasovacie údaje, výber jazyka, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie). Tieto údaje potom pri ďalšej návšteve už nemusíte zadávať. Naše súbory cookies samy o sebe neidentifikujú jednotlivého užívateľa, identifikujú iba zariadenie, ktoré používate a to pomocou náhodne generovaného identifikačného kódu.

Prečo ZAP SR využíva cookies a ďalšie technológie sledovania?
Cookies a ďalšie sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach používané rôznym spôsobom, napríklad za účelom prevádzkovania webovej stránky, alebo analýzy návštevnosti.Cookies a ďalšie sledovacie technológie využívame najmä preto, aby sme boli schopní skvalitniť a zefektívniť naše služby.

Cookies a ďalšie technológie sledovania využívané ZAP SR
Zoznam Cookies a ďalších sledovacích technológii, ktoré sú využívané na našich webových stránkach a ich účel nájdete:

Naša webová stránka zapsr.sk používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google Inc. Súbory cookies nám umožňujú zbierať a analyzovať údaje o tom, ako návštevníci náš web používajú a následne nami poskytované webové služby zlepšovať. Služba Google Analytics používa na analýzu údajov iba súbory cookies prvej strany. To znamená, že súbory cookies sú prepojené s doménami našich webových stránok a zbierajú štatistické údaje. Súbory cookies sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníkov webu. Ak sa však rozhodnete, súbory cookies môžete vypnúť v nastaveniach predvolieb vo vašom prehliadači.

Viac informácií o cookies, zakázaní cookies
Viac informácií o tom čo sú cookies, ako fungujú, ako ich spravovať alebo zmazať nájdete na webovej stránke www.allaboutcookies.org.

V nastavení niektorých internetových prehliadačov (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastaviť zakázanie cookies a ďalších technológií sledovania. Viac možností, ako spravovať cookies sú k dispozícii na webovej stránke http://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba.

V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality, alebo možnosti využiť služby ponúkané prostredníctvom našej webovej stránky.

 

Uplatnenie práv subjektu údajov

Právo na informácie
Ctíme zásadu transparentnosti spracovávaných osobných údajov. V súlade s touto zásadou sme odhodlaní subjektom údajov vždy poskytnúť informácie o tom aké ich osobné údaje spracúvame.
Ak si prajete zistiť, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame môžete o to požiadať TU.

Ak chcete zistiť konkrétne osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame my alebo naši partneri, môžete sa na nás obrátiť TU, súčasne prosím uveďte o ktorých konkrétnych údajoch požadujete informáciu. Výpočet informácií na ktoré máte právo nájdete v článku 13 a 14 GDPR. V prípade, že nám Vaše konkrétne požiadavky neoznámite, budeme na Vašu žiadosť nahliadať ako na všeobecnú podľa predchádzajúceho odstavca. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak nebudeme schopní overiť Vašu totožnosť elektronicky, alebo bude existovať dôvodná pochybnosť o Vašej totožnosti, požiadame Vás o predloženiu dokladu v sídle ZAP SR. Jedine tak vylúčime, že neposkytneme Vaše osobné údaje osobe, ktorá sa za Vás iba vydáva.

Vaše žiadosti budeme vybavovať v najkratšej možnej dobe. V závislosti na zložitosti a rozsahu môže jej vybavenie trvať niekoľko dní, alebo týždňov.

Právo na opravu
Ak zistíte, že niektoré osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú chybné, alebo neaktuálne, upozornite nás na to TU. Aj v takom prípade si môžeme vyžiadať predloženie dokladu totožnosti v sídle ZAP SR. Iba tak môžeme zaistiť, aby nedošlo k neoprávnenej úprave Vašich osobných údajov.

V prípade, ak sa oprava Vašich osobných údajov týka údajov uvedených v informačných systémoch v ktorých máte vytvorený svoj profil (napríklad pri podujatí www.casc.sk), môžete opravu Vašich osobných údajov realizovať svojpomocne.

V niektorých prípadoch opravu osobných údajov vykonať nemôžeme. Týka sa to najmä prípadov, kedy sú Vaše chybné údaje obsiahnuté na daňovom doklade, ktoré zo zákona archivujeme.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a právo byť zabudnutý
Ďalšiemu spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, je možné kedykoľvek zabrániť. Stačí ak nám odoberiete súhlas s takýmto spracovaním. Súhlas nám môžete odobrať kedykoľvek a môžete to vykonať zaslaním emailu na sekretariat@zapsr.sk.

Rovnako môžete využiť svojho práva „byť zabudnutý“. V taktom prípade vymažeme všetky osobné údaje ktoré o Vás spracúvame. Výnimkou sú prípady, kedy spracovanie prebieha zo zákonnej povinnosti alebo z dôvodov nášho oprávneného záujmu. Aj v tomto prípade vyžadujeme identifikáciu subjektu údajov, kým zmazanie zrealizujeme.

 

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov udržujeme aktuálne a v súlade s právnymi predpismi. Z tohto dôvodu môže čas od času dôjsť k ich zmenám. Prosím, prehliadajte si pravidelne aktualizácie v oblasti ochrany osobných údajov na našej stránke.

 

Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov

Za zákonné spracovanie Vašich osobných údajov zodpovedá ZAP SR. Správnym orgánom, ktorý vykonáva dozor nad činnosťou v oblasti spracovania osobných údajov na Slovensku je Úrad pre ochranu osobných údajov.

{title}