About the Association

o Zväze

automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je dobrovoľné združenie právnických osôb prioritne pôsobiacich v oblasti automobilových výrob. Členmi sú najmä výrobcovia vozidiel, ich zástupcovia (importéri) a  spoločnosti pôsobiace v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu. Medzi dôležitých členov patria aj stredné a vysoké  školy, ktoré sú pre automobilový priemysel partnerom,  zabezpečujúcim  kvalifikovanú pracovnú silu. Súčasťou ZAP SR sú aj  záujmové združenia, ktoré majú záujem na rozvoji automobilového priemyslu v SR.  Zväz vytvára spoločnú platformu pre aktívny rozvoj slovenského automobilového priemyslu a presadzovanie spoločných strategických cieľov s cieľom zabezpečiť trvalú konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku.

členov

výrobcovia osobných automobilov

priamych zamestnancov v automobilovom priemysle

Ciele Zväzu automobilového priemyslu SR

Definovanie a presadzovanie podmienok konkurencieschopnosti slovenského automobilového priemyslu.

Zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily prostredníctvom presadzovania systémových zmien v oblasti vzdelávania a pracovného trhu.

Zvyšovanie inovačnej schopnosti firiem z oblasti automobilového priemyslu podporovaním výskumu a vývoja.

Podpora rozvoja a transformácie subdodávateľov.

Minimalizovanie negatívneho vplyvu automobilového priemyslu na životné prostredie.

Presadzovanie záujmov automobilového priemyslu prostredníctvom spolupráce s relevantnými partnermi.

Transformácia automobilového priemyslu s cieľom dosiahnutia uhlíkovej neutrality.

Činnosť Zväzu automobilového priemyslu SR

Najdôležitejšou úlohou ZAP SR je obhajovanie záujmov svojich členov s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku.  Členstvo v Zväze umožňuje koordinovať a pripravovať spoločné postupy voči štátnej správe a samospráve a pripomienkovať alebo ovplyvňovať legislatívne konania.

Legislatíva

Príprava legislatívnych návrhov a pripomienok k prebiehajúcim legislatívnym procesom je realizovaná v rámci pracovných komisií, ktoré sú obsadené odbornými pracovníkmi, zástupcami členov ZAP SR.

Komisie sú vytvárané tak, aby pokryli strategické oblasti, ktoré sú dôležité pre presadzovanie záujmov členov ZAP SR. Pracovné komisie sú zamerané na vzdelávanie, pracovné právo a BOZP, na výskum, vývoj a inovácie, finančnú legislatívu, životné prostredie, technickú legislatívu a alternatívne palivá a pohony. Úlohou komisií je reagovať na legislatívne návrhy, ale aj ovplyvňovať strategický vývoj legislatívy v príslušnej oblasti tak, aby bol naplnený základný cieľ – zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a konkurencieschopnosti automobilového priemyslu na Slovensku.

Dáta a štatistiky

Argumentačná základňa pre prácu zväzu sa tvorí aj zberom, spracovaním a interpretáciou dát a štatistických údajov o registráciách a výrobe motorových vozidiel na Slovensku. Kontinuálny zber a vyhodnocovanie dát v  čase pomáha  posudzovať vplyvy jednotlivých legislatívnych zmien na výkon slovenského automobilového priemyslu.

Medzinárodná spolupráca

Úspešnosť  slovenského automobilového priemyslu je  vo veľkej miere závislá aj od legislatívy, pripravovanej  na úrovni Európskej únie. Pridružené členstvo  v najsilnejšej automotive organizácii so sídlom v Bruseli, ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association), umožňuje ZAP SR podieľať sa na ovplyvňovaní európskej legislatívy, ktorá má vplyv na budúcnosť automobilového priemyslu.

ZAP SR  úzko spolupracuje aj  s ostatnými združeniami – CLEPA (asociácia dodávateľov pre automobilový priemysel v Bruseli, CECRA – združenie EÚ predajcov a autoservisov vozidiel a EUCAR – združenie pre výskum a vývoj v automobilovom priemysle). Významnú úlohu pri kreovaní a presadzovaní záujmov automobilového priemyslu zohráva aj blízka  spolupráca s partnerskými organizáciami v krajinách V4.

Networkingová platforma

Jednou z úloh  ZAP SR je aj podpora  networkingu a výmeny skúseností. V rámci pravidelného kontaktu so svojimi členmi ZAP SR informuje o dôležitých spoločenských, ekonomických a legislatívnych zmenách, ktoré majú priamy dopad na ich činnosť.

ZAP SR usporadúva  každoročne  dve významné  konferencie, umožňujúce prístup aj širokej odbornej verejnosti.  Newmatec, prebiehajúci v marci, je zameraný  na témy nových technológií. Druhá konferencia, CASC, organizovaná v novembri, ponúka pohľad do aktuálneho diania v rámci dodávateľských reťazcov. Táto konferencia je spojená s riadenými b2b rokovaniami, počas ktorých sa dodávatelia predstavujú svojim potenciálnym odberateľom. Podujatiami, určenými výhradne pre členov, sú Valné zhromaždenie ZAP SR, Valné zhromaždenia jednotlivých divízií a Rada riaditeľov, ktorá je vždy v závere roka nepracovným stretnutím najvyšších predstaviteľov členských spoločností ZAP SR.

Reprezentatívnosť

ZAP SR je prostredníctvom svojich zástupcov zastúpený vo vedeckých radách slovenských univerzít, má svojho zástupcu v Rade vlády pre vedu, techniku, inováciev Rade vlády  pre Európsku zelenú dohodu, v  Rade výskumnej agentúry, v Sektorových radách a ďalších pracovných orgánoch ministerstiev.

Chcem sa stať členom

O členstvo v Zväze môže požiadať subjekt registrovaný na Slovensku s prideleným číslom IČO, ktorého činnosť priamo alebo nepriamo súvisí s automobilovými výrobami. Žiadosť záujemcu o členstvo sa schvaľuje na zasadnutí Výkonného výboru ZAP SR. Členstvo je dobrovoľné a je podmienené úhradou členského príspevku podľa aktuálneho sadzobníka, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie ZAP SR.

Výhody  členstva v ZAP SR :

 • ZAP SR, ako zástupca zamestnávateľov, zastupujúci najsilnejšie priemyselné odvetvie SR, je vnímaný ako silný a rešpektovaný partner na najvyššej úrovni
 • každý riadny člen zväzu má možnosť prinášať svoje námety, pripomienky a postoje k širokému spektru otázok, ovplyvňujúcich jeho činnosť (napr. pracovné právo, trh práce, BOZP, vzdelávanie, finančná legislatíva, environmentálna problematika, veda a výskum, alternatívne palivá, technická legislatíva)
 • spoločné postoje členov ZAP SR voči štátnym a samosprávnym orgánom je možné presadzovať v legislatívnych konaniach alebo prostredníctvom Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR), ktorej je ZAP SR členom
 • konzultácie a podpora členov pri riešení problémov so štátnymi a samosprávnymi inštitúciami, pri výklade legislatívy a jej implementácie do praxe
 • zľavy na podujatiach, organizovaných ZAP SR, ako sú napr. strategické konferencie NEWMATEC, CASC a pod.
 • možnosť voliť a rozhodovať na Valnom zhromaždení
 • možnosť zúčastňovať sa činnosti niektorej z divízií (divízia subdodávateľov, divízia dovozcov automobilov, divízia prívesov, návesov a nadstavieb a divízia dovozcov a výrobcov motocyklov)
 • možnosť participovať na fungovaní niektorej z legislatívnych komisií (nominovaním člena komisie)
 • štatistiky, databázy, informácie

Kontaktný formulár záujemcu o členstvo

  Organizačná štruktúra

  orgmap

  ZAP SR je členom:

  Aktivity ZAP

  Naši členovia

  načítávam…

  AB MOTORS SK s.r.o.

  ACCU Technical s.r.o.

  ADAMS TRADE a.s.

  Adient Slovakia s.r.o.

  AGADOS Slovakia, s.r.o.

  AGRI CS Slovakia s.r.o.

  AGROSERVIS spol. s r.o.

  Aktrion s.r.o.

  AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol. s r.o.

  Antik technology, s.r.o.

  ASFALTELAST - S s.r.o.

  Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky

  Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky

  Asseco CEIT, a.s.

  AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o.

  Autoklub Slovenskej republiky

  AVIANA PLUS, s.r.o.

  Ayming Slovensko s. r. o.

  BASF Slovensko spol. s r.o.

  BMW Slovenská republika s. r. o.

  BMW Slovenská republika s. r. o.

  BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.

  C Automobil Import s. r. o.

  Cech predajcov a autoservisov SR

  CENTRAL EUROPE TRAILER, s.r.o.

  C.E.P. Scherdel Pružiny, spol. s r.o.

  ČESMAD Slovakia

  COBA Automotive, s.r.o.

  COMPAAN, spol. s r.o.

  Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

  DAF Trucks CZ, s. r. o., organizačná zložka

  Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o.

  DEKRA Slovensko s.r.o.

  DELTA-TRUCK s. r. o.

  Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.

  DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

  DQS Slovakia, s.r.o.

  ECO SERVIS, s.r.o.

  EDITEL SK s.r.o.

  ESNASA SLOVENSKO, s. r. o.

  EUROPETRANS - SK s.r.o.

  Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o.

  EXACT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.

  exe, a.s.

  EXPANDTECH, a.s.

  Faber Moto SK s. r. o.

  Fagor Ederlan Slovensko, a.s.

  Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.

  F Automobil Import s.r.o.

  FECUPRAL, spol. s r.o.

  FM SLOVENSKÁ, s.r.o.

  Formel D Slovakia s. r. o.

  Garrett Motion Slovakia s. r. o.

  GEFCO SLOVAKIA s.r.o.

  GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

  Golde Lozorno spol. s r.o.

  Grand Automotive Central Europe Kft., organizačná zložka Slovensko

  GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

  GS1 SLOVAKIA

  Handtmann Slovakia, s.r.o.

  HBPO Slovakia s.r.o.

  HELLA Slovakia Lighting s.r.o.

  HOCHSTAFFL SLOVAKIA spol. s r.o.

  HOLLEN s.r.o.

  Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka

  Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka

  Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia

  Hyundai Steel Slovakia s.r.o.

  Hyundai Transys Slovakia s. r. o.

  IMIDJEX spol. s r. o.

  IMPEXTA SK, s.r.o.

  INTERCABLE s. r. o.

  IPM ENGINEERING, s.r.o.

  Isuzu Sales Deutschland GmbH - organizačná zložka Slovensko

  Iveco Slovakia, s.r.o.

  Iveco Slovakia, s.r.o.

  Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

  Journeyman Slovakia s. r. o.

  KAMAX Fasteners s.r.o.

  Kia Sales Slovakia s. r. o.

  Kia Slovakia s. r. o.

  KINEX BEARINGS, a.s.

  K-moto s.r.o.

  KNOTT spol. s r.o.

  Kongsberg Automotive, s.r.o.

  KTM CENTRAL EAST EUROPE s.r.o.

  Küster - automobilová technika spol. s r.o.

  Leadec s. r. o.

  Lindenmaier Slovakia, s.r.o.

  LM POWER s. r. o.

  LT Trailers s.r.o.

  M2M Solutions, s.r.o.

  Magyar Suzuki Corporation - Suzuki Slovensko - organizačná zložka

  Magyar Suzuki Corporation - Suzuki Slovensko - organizačná zložka

  MAKINO s.r.o.

  MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

  Manz Slovakia, s. r. o.

  MARPEX s.r.o.

  MAR SK, s.r.o.

  Mazda Motor Slovakia, s. r. o.

  MB SERVIS, s.r.o.

  Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

  Meteor Motor Tech SR, s. r. o.

  Miba Sinter Slovakia s.r.o.

  Miba Steeltec s.r.o.

  MIDI SLOVAKIA s. r. o.

  MIKONA s.r.o.

  M Motors SK s.r.o.

  Mobis Slovakia s.r.o.

  MOPED-Slovakia, s.r.o.

  Motherson SAS Automotive Systems and Technologies Slovakia s.r.o.

  Nanogate Slovakia s.r.o.

  Narimex, spol. s r.o.

  Nemak Slovakia s.r.o.

  Neuman Aluminium Components s.r.o.

  NEVIMA GROUP SK s.r.o.

  Novares Slovakia Automotive s.r.o.

  NYLUS SK, s.r.o.

  O Automobil Import s.r.o.

  OKE Plastic SK, s.r.o.

  PALFINGER Tail Lifts s. r. o.

  Panattoni Slovakia Development s. r. o.

  PANAV SLOVAKIA s.r.o.

  Pankl Automotive Slovakia s.r.o.

  P Automobil Import s.r.o.

  PFS, a.s.

  Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.

  Plastonic s.r.o.

  Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

  Porsche Slovakia, spol. s r.o.

  Porsche Smart Battery Shop s.r.o.

  PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

  PR Krajné, s.r.o. v konkurze

  P R O B U G A S a. s.

  PROCAR, a.s.

  Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

  Renault Slovensko, spol. s r.o.

  Reutter SK s.r.o.

  REYLON SM, s.r.o.

  Röchling Automotive Slovakia s. r. o.

  Scania Slovakia s.r.o.

  Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

  Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

  SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.

  Shrinktech s.r.o.

  SKC foundry s. r. o.

  Škoda Auto Slovensko s.r.o.

  Slovenská asociácia motoristického športu

  Slovenská asociácia pre elektromobilitu

  Slovenská motocyklová federácia

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

  Slovenská spoločnosť údržby

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

  SLOVNAFT, a.s.

  SLUŽBA NITRA, s.r.o.

  SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r.o.

  SOVA Digital a.s.

  Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska

  SPP CNG s. r. o.

  Squire Patton Boggs s.r.o.

  Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

  Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

  Študentský cech strojárov SjF STUBA

  Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.

  Support Q a.s.

  SVAN.SK - Miroslav Katreniak

  ŠVEC a SPOL, s.r.o.

  TATRA Slovensko, spol. s r.o.

  Teas Slovakia spol. s r. o.

  TECHNIA Slovakia s. r. o.

  Technická univerzita v Košiciach

  TECHNODAT, CAE - systémy, spol. s r.o.

  TOPAGRI Slovakia s.r.o.

  T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.

  TOPTEST s.r.o.

  Toyota Central Europe - Slovakia s. r. o.

  TP Group Sk s.r.o.

  TRADE SLOVAKIA a.s.

  Trailer Partner Slovakia a. s.

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

  TRIGO Slovakia, s.r.o.

  TRIUMPH MOTORCYCLES SLOVAKIA s.r.o.

  TRUMPF Slovakia, s.r.o.

  TT-Thermo King o.z.

  TURČAN - AUTO, s.r.o.

  U.M.S., s.r.o.

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

  U. S. Steel Košice, s.r.o.

  Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

  Ústredný automotoklub Slovenská republika

  VATMANN, spol. s r.o.

  VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

  Volvo Group Slovakia, s.r.o.

  VS - MONT, s.r.o.

  Východoslovenská energetika Holding a.s.

  Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o.

  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  Webasto Convertibles Slovakia s.r.o.

  WEGU SLOVAKIA s.r.o.

  Yamaha Motor Europe N.V., organizačná zložka SK

  Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o.

  Združenie autorizovaných spracovateľov starých vozidiel

  Združenie autoškôl Slovenskej republiky

  ZF Slovakia, a.s.

  Žilinská univerzita v Žiline

  Žilinská univerzita v Žiline

  Žilinská univerzita v Žiline

  ZKW Slovakia s.r.o.

  ZWL Slovakia - Výroba ozubených kolies Sučany, s. r. o.

  Press

  Tlačové správy

  Newmatec 2024 – tlačová správa

  Tále/Bratislava apríla 2024 NEWMATEC 2024: Transformácia automobilového priemyslu bude úspešná, ak sa podarí zvýšiť jeho globálnu konkurencieschopnosť.   Transformácia automobilového priemyslu v súvislosti s nástupom elektromobility, opatrenia, potrebné na...

  Projekty

  I. prebiehajúce

  FAST

  od roku 2023 – 2024

  FAST – Framework for Automotive Skills Transformation 

  je grantový projekt financovaný Európskou nadáciou pre klímu, registrovaný pod číslom grantu G-2304-65820. 

  Cieľom projektu je analyzovať výzvy zamestnanosti súvisiace najmä so zelenou a digitálnou transformáciou automobilového priemyslu v Českej a Slovenskej republike a formulovať akčný plán implementácie agendy zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie v oboch krajinách, vrátane šírenia relevantných zistení a odporúčaní  

  Dátum zahájenia: 1.6.2023 

  Dátum ukončenia: 31.05.2024 

  Výstupy projektu: 

  Súčasné trendy a tendencie v európskom automobilovom priemysle – Desk Research mapujúci najnovšie štúdie a prognózy so zameraním na trh práce medzi vybranými zainteresovanými stranami. 

  CAR Master

  2022 – 2023

  ZAP SR spolu s partnermi projektu CAR Master z ČR, Rakúska, Nemecka, Španielska a Poľska pracuje na vytvorení ucelenej online vzdelávacej platformy špecificky zameranej na majstrov vo výrobe (online 70% a 30% prezenčné vzdelávanie) s predpokladaným spustením koncom roka 2023. Zástupcovia z priemyslu, predovšetkým odborníci v oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov z  výrobných podnikov v partnerských krajinách, poskytnú cenné informácie, s cieľom zabezpečiť zmysluplnosť a uskutočniteľnosť celého projektu. Rozhovory so zástupcami z podnikov majú pomôcť určiť kľúčové kompetencie, analyzovať potreby majstrov, zabezpečiť všetky potrebné vstupy pre učebné osnovy budúcich vzdelávacích modulov pre majstrov vo výrobe.

  UNIVNET

  od roku 2019

  Univerzitnú a priemyselnú výskumno-edukačnú platformu recyklujúcej spoločnosti (UNIVNET) tvorí päť univerzít a Zväz automobilového priemyslu SR. Hlavným cieľom UNIVNET je vytvorenie národnej platformy pre recyklačné technológie v oblasti automobilového priemyslu. Združenie UNIVNET, koordinované STU BA, sa zameriava na problematiku nových technológií a techník efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a šetriť primárne energetické a surovinové zdroje. Potenciál združenia UNIVNET zintenzívniť spoluprácu a výskum smerom k efektívnejšej a ekologickejšej obehovej ekonomike vychádza i z doterajších výsledkov, ktoré zahŕňajú štúdie a vedecké články členov a tímov UNIVNET-u v rôznych oblastiach odpadového hospodárstva doposiaľ uverejnených v niekoľkých publikáciách v slovenskom a anglickom jazyku.

  II. realizované

  Green Wheels

  2017 – 2019

  Hlavným výstupom projektu Green Wheels (Erasmus+) zameraného na oblasť údržby a opráv hybridných a elektrických vozidiel sú výukové moduly, pracovné listy a videá, pre žiakov na stredných školách, metodické materiály pre učiteľov, online výkladový slovník odborných pojmov v 4 jazykových mutáciách, ECVET systém pre daný odbor a školenia učiteľov. Projektové konzorcium tvorilo 14 partnerov zo 4 krajín (SR, ČR, Veľká Británia a Maďarsko). V každej krajine bola zapojená jedna škola v odbore automobilového priemyslu, jedna profesionálna organizácia v tomto odbore a vedúce vzdelávacie inštitúcie. Slovenskými partnermi v projekte bol Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Súkromná SOŠ Automobilová Duálna akadémia, Centre for Modern Education Bratislava.

  EDU-LAB

  2017 – 2019

  V konzorciu s viac ako 20 partnermi z 10 krajín dunajského regiónu sa ZAP SR podieľal na hľadaní riešení potreby efektívneho prepojenia vysokoškolských programov s praxou, aby absolventi boli dostatočne kvalifikovaní podľa reálnej potreby zamestnávateľov v danom regióne. Projekt EDU-LAB bol prezentovaný na výročnom stretnutí k EÚ stratégii pre dunajský región – EUSDR v Bukurešti, ako jeden z najúspešnejších projektov riešiacich dôležité spoločenské výzvy v celom dunajskom regióne. Výstupy projektu môžu pomôcť podnikom, univerzitám alebo tvorcom politík jednoduchšie sa zorientovať, urobiť si predstavu o tom, v akej situácii sa nachádzajú a čo asi bude potrebné riešiť v procese zlepšovania prepojenia vysokoškolských programov s praxou. Jedným z hlavných dopadov projektu EDU-LAB na Slovensku bolo zrýchlenie akreditačného procesu profesijne orientovaného vysokoškolského vzdelávania a vytvorenie 1. slovenského profesijného bakalárskeho programu (september 2018). Pre zamestnávateľov, ako aj vysoké školy veľkou hrozbou zostáva nízky záujem študentov (uchádzačov) o náročné a odborne (STEM) zamerané programy.

  Fotogalérie z našich podujatí

  Fotogaléria NEWMATEC 2023

  Potreba silnejšej interakcie a spolupráce v našom automobilovom regióne podnietila vznik myšlienky sústrediť široké spektrum odborníkov pôsobiacich v oblasti výroby automobilov a komponentov do jedného výnimočného podujatia. Konferencia NEWMATEC poskytuje...

  Fotogaléria NEWMATEC 2022

  Potreba silnejšej interakcie a spolupráce v našom automobilovom regióne podnietila vznik myšlienky sústrediť široké spektrum odborníkov pôsobiacich v oblasti výroby automobilov a komponentov do jedného výnimočného podujatia. Konferencia NEWMATEC poskytuje...

  Chcete byť informovaní o našich aktivitách?

  {title}