TLAČOVÁ SPRÁVA

Praha, január 2024      

CAR Master je dvojročný projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+. Partneri projektu z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Španielska, Slovenska a Poľska sa zamerali na návrh a realizáciu vzdelávacej platformy CAR Master, ktorá je k dispozícii na adrese https://platform.car-master.eu. Moderná a interaktívna platforma by mala byť novým didaktickým nástrojom pre majstrov, vedúcich tímov a produktívnych manažérov výrobných spoločností. Blended learning zahŕňa aj učebné osnovy osobných workshopov, ktoré môžu tréneri, odborníci na ľudské zdroje a pedagógovia použiť na prispôsobenie osobného školenia skupine majstrov. Metodika CAR Master zahŕňa 20 hodín online vzdelávacieho obsahu a 40 hodín prezenčného školenia. Magisterské učebné osnovy CAR pozostávajú z 10 tém:

Lekcia 1: Celková produktívna údržba (2 hodiny online + 4 hodiny F2F)

Lekcia 2: Výrobný proces (2 hodiny online + 4 hodiny F2F)

Lekcia 3: Metódy kontroly kvality (2 hodiny online + 4 hodiny F2F)

Lekcia 4: Digitálne kompetencie (2 hodiny online a 8 hodín F2F)

Lekcia 5: Ekonomické a organizačné znalosti (2 hodiny online + 4 hodiny F2F)

Lekcia 6: Profesionálna komunikácia (2 hodiny online a 8 hodín F2F)

Lekcia 7: Nové technológie (2 hodiny online)

Lekcia 8: Životné prostredie a ekologické zručnosti (2 hodiny online)

Lekcia 9: Podpora zdravia a prevencia rizík (2 hodiny online)

Lekcia 10: Vedúca úloha majstrov (2 hodiny online + 4 hodiny F2F)

 

Online platforma je už pripravená na štúdium s učebnými textami, kvízmi, mikrolearningom, gamifikáciou a praktickými príkladmi. Pred štúdiom sa používatelia môžu dozvedieť úroveň svojich kompetencií v sebahodnotiacom nástroji, ktorý je súčasťou celej metodiky CAR Master dostupnej na online platforme CAR Master:  https://platform.car-master.eu/self-assessment/.

Používatelia môžu tiež vykonať hodnotenie po štúdiu a porovnať predchádzajúcu a skutočnú úroveň zručností v príslušných oblastiach. Pedagógovia alebo používatelia metodiky môžu využiť náš tréning trénera, kde je metodika CAR Master podrobne špecifikovaná a vysvetlená, ako s ňou pracovať. Po ukončení vzdelávania môžu používatelia pokračovať do záverečného testu na online platforme
a úspešný absolvent získa certifikát (minimálne 70% správnych odpovedí). Certifikát o prezenčnom vzdelávaní závisí od úspešného absolventa v prípade minimálne 70% účasti na základe hodnotenia príslušného školiteľa/vychovávateľa.

Pilotné testovanie celej metodiky prebiehalo v novembri a decembri 2023 a oslovili sme viac ako 120 účastníkov z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Španielska, Slovenska a Poľska. Používatelia hodnotili vzdelávaciu platformu veľmi dobre s malými požiadavkami, ktoré boli zohľadnené pri konečnom spracovaní.

Projekt CAR Master realizovala česká vzdelávacia spoločnosť EuroProfis, s.r.o. a jej partneri: rakúska vzdelávacia spoločnosť bit Schulungscenter, nemecká obchodná komora IHK-Projektgesellschaft mbH, španielske profesijné združenie Femeval, slovenský Zväz automobilového priemyslu a poľská IT  spoločnosť Danmar Computers.

 

Podrobnosti o projekte

Dátum začiatku: 1. 1. 2022

Dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Ďalšie informácie:

Webová stránka: https://www.car-master.eu

Stránka Instagramu : https://www.instagram.com/car_master_project

Stránka na Facebooku: https://www.facebook.com/CARmastertraining

Stránka LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/car-master-european-project

 

Kontakt v Slovenskej republike:

Attila Patocs

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Telefón: +421 905 248 067

E-mail: apatocs@zapsr.sk

 

{title}