Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Sekretariát Zväzu automobilového priemyslu SR

Sekretariát je administratívnym a profesionálnym výkonným pracoviskom, ktorý zabezpečuje realizáciu stratégie a činností, vyplývajúcich zo základných dokumentov Zväzu a z uznesení orgánov Zväzu.

Činnosť sekretariátu riadi generálny sekretár, ktorým je pán Viktor Marušák.

Sekretariát má 6 zamestnancov, ktorí pracujú ako manažéri jednotlivých divízií, tajomníci komisií, riadia projekty, do ktorých je Zväz zapojený a zabezpečujú organizačnú a informačnú podporu pre členov.

Komisie

Pracovné komisie sú zložené z odborníkov z členských firiem ZAP SR. Komisie pripravujú legislatívne návrhy a pripomienky k prebiehajúcim legislatívnym procesom a zároveň ovplyvňujú strategický vývoj legislatívy v príslušnej oblasti tak, aby bol naplnený základný cieľ – zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a konkurencieschopnosti automobilového priemyslu na Slovensku.

Legislatívna komisia pracovného práva a BOZP

Prioritným zámerom práce tejto komisie je formovanie systémových podmienok na zabezpečenie dostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Z krátkodobého hľadiska sa jedná hlavne o aktivity na zvyšovanie flexibility a mobility pracovnej sily, stabilizáciu personálnych nákladov a uľahčenie zamestnávania pracovníkov z tretích krajín. 

Vybrané aktivity komisie:

 • Zákonník práce a Zákon o zamestnanosti – ZAP SR pripomienkuje permanentne návrhy noviel tak, aby bola zachovaná flexibilita pracovnej sily v SR, v roku 2020 sa nám podarilo presadiť 9 zásadných pripomienok v rámci novely ZP
 • Zákon o verejnom zdraví, kde eliminujeme snahy prenášať viac povinností na zamestnávateľov – rekondičné pobyty.
 • Zákon o kolektívnom vyjednávaní – riešenie reprezentatívnosti a rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
 • Zákon o sociálnom poistení a Zákon o náhrade príjmu počas PN – legislatívne návrhy k riešeniu absentizmu
 • Zákon o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit) – príprava a pripomienkovanie zákona, návrh metodického pokynu na uplatňovanie tohto zákona
 • Zákon o nelegálnej práci a Zákon o inšpekcii práce
 • Novela zákona o BOZP a inšpekcii práce – príprava 16 podnetov
 • otvorenie trhu práce pre pracovníkov z 3-tích krajín – skrátenie procedúry vydávania potvrdení pre pobyt zo 180 dní na 30

Predseda komisie: Jaroslav Kouřil

Vzdelávacia komisia

Vzdelávacia komisia rieši aktivity zamerané na vytváranie podmienok pre kvalifikáciu a rekvalifikáciu pracovnej sily v súlade s meniacimi sa trendami v automobilovom priemysle, z dlhodobého hľadiska presadzuje  systémové zmeny v strednom odbornom a vysokom školstve, ako aj v celoživotnom vzdelávaní.

Vybrané aktivity komisie:

 • Zákon o odbornej príprave a vzdelávaní, ktorý zaviedol duálny systém vzdelávania. ZAP SR bol iniciátorom a prakticky aj tvorcom zákona, bdie nad jeho implementáciou do praxe
 • Školský zákon, zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý upravil postavenie majstrov odbornej výchovy
 • ZAP SR presadil zriadenie a podporuje udržanie a rozvoj programu Profesijný bakalár
 • Stratégia celoživotného vzdelávania

Predseda komisie: Tomáš Polaščin

Komisia finančnej legislatívy

Táto komisia sleduje, pripomienkuje a navrhuje zmeny zákonov hlavne v daňovo-odvodovej oblasti, s cieľom udržania konkurencieschopnosti automobilového priemyslu a znižovania byrokratickej záťaže. Významnou aktivitou komisie je presadenie super odpočtu na podporu investícií do moderných technológií a na podporu výskumu a vývoja.

Vybrané aktivity komisie:

 • Daňové zákony – boli sme pri iniciovaní a teraz sme pri diskusiách o zmene stimulačných mechanizmov na podporu aplikovaného výskumu a vývoja – superodpočet výdavkov na výskum, vývoj a inovácie.
 • Zákon o dani z príjmov – ZAP SR predložil 25 návrhov na zlepšenie, osobitne je riešená podpora nákupu technológií v rámci Industry 4.0, nezdaňovanie rekreačných poukazov
 • Zákon o správe daní a poplatkov – presadenie zmien v oblasti indexu daňovej spoľahlivosti a zmien pri vylúčení fyzických osôb z podnikania (register diskvalifikácií)
 • Zákon o centrálnom registri účtov, Novela zákonov o účtovníctve – predloženie návrhov zmien
 • Návrh zákona o zasielaní údajov z faktúr – presadenie odloženia účinnosti návrhu
 • Zákon o investičných stimuloch – permanentne kritizujeme nedostatky tejto legislatívy a aj našou zásluhou sa do legislatívneho plánu vlády dostáva príprava nového zákona upravujúceho investičnú pomoc štátu investorom.
 • Colný zákon – úprava využívania elektronických služieb štátu tak, aby sa zjednodušila práca a povinnosti zamestnávateľov.
 • Úprava vyhlášky o správnych poplatkoch – registračné poplatky vozidiel

Predseda komisie: Richard Hollý

Komisia environmentálnej legislatívy

Činnosť komisie je zameraná na presadzovanie opatrení, minimalizujúcich vplyv automobilového priemyslu na životné prostredie a podporu transformácie na uhlíkovú neutralitu. Dôležitou súčasťou týchto opatrení je problematika nakladania s odpadmi tak, aby sa zvyšoval podiel zhodnocovania odpadov na úkor skládkovania s minimálnymi dopadmi na životné prostredia a konkurencieschopnosť automobilového priemyslu.

Vybrané aktivity komisie:

 • pripomienkovanie Programu odpadového hospodárstva SR, zaradenie doň aj priemyselné odpady
 • Zákon odpadoch, ktorý zaviedol rozšírenú zodpovednosť výrobcov. ZAP SR bol v pracovnej komisii, ktorá zákon pripravovala a teraz bdie nad jeho správnou implementáciou.
 • Príspevok k zlepšeniu stavu monitorovania odpadov:
  • ISOH (Informačný systém odpadového hospodárstva) – viacnásobná urgencia nespokojnosti so stavom rozpracovanosti systému
  • Vlastný softvér odpady-az.sk
 • novela zákona o Environmentálnom fonde, spôsob využívania EF a riadenie procesu odvolania
 • Riešenie problematiky emisií
 • Návrh novely zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – ZAP SR sa výrazne postavil proti zvyšovaniu poplatkov
 • ZAP SR je aktívnym členom univerzitnej a priemyselnej výskumno-edukačnej platformy recyklujúcej spoločnosti UNIVNET

Predseda komisie: Michaela Hletková Ploszeková

Komisia pre výskum, vývoj a inovácie

Komisia je zameraná na také aktivity, ktoré povedú k vytvoreniu komplexného prostredia podporujúceho dlhodobý rozvoj aplikovaného výskumu a vývoja pre potreby automobilového priemyslu  v SR. Cieľom je, aby sa dosiahol vyvážene fungujúci reťazec základný výskum – aplikovaný výskum – vývoj – inovácie.

Vybrané aktivity komisie:

 • Slovak Smart Specialisation Strategy 2021+, pripomienky, tvorba akčného plánu, procesov reportovania, domény Inovatívny priemysel pre 21. storočie, Mobilita pre 21. storočie
 • Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030), zahrnutie aj súkromnej infraštruktúry
 • Inteligentná mobilita Slovenska, ZAP SR zakladajúcim členom, cieľom je zlepšovanie verejnej politiky v oblasti dopravy, pripomienkovanie plánu v gescii MDV, spoločné stanovisko k dlhodobému plánu s požiadavkou na dopracovanie
 • Rada výskumnej agentúry, ZAP SR získalo miesto v Rade, cieľ je dohľad nastavovania čerpanie eurofondov v súlade so stratégiou RIS3+, dosiahnutie podmienky účasti priemyslu min. 30 % v dvoch prvých výzvach na predkladanie žiadostí o NFP

Predseda komisie: Ľubomír Šooš

Komisia technickej a dopravnej legislatívy

Komisia pripomienkuje, navrhuje a upravuje zákony a vyhlášky,  týkajúce sa prevádzky vozidiel v cestnej premávke.

Vybrané aktivity komisie:

 • Zákon o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách – zákon upravuje technické podmienky schvaľovania a iné technické otázky súvisiace s prevádzkou vozidiel.
 • Zákon o správnych poplatkoch – upravuje registračné poplatky za vozidlá – ZAP SR lobistickými zásahmi docielil značnú úsporu na registračných poplatkoch pre výrobcov vozidiel, importérov a dealerov, teraz lobuje za jeho zásadnú zmenu tak, aby motivoval k obnove vozidlového parku.
 • Riešenie problematiky Certifikovaných miest opravy – vyňatie autorizovaných opravovní spod systému CMO,
 • Vytvorenie informačného portálu o povoleniach na dopredaj končiacich sérií s každým povoleným VIN číslom,

Predseda komisie: Pavol Prepiak

Komisia pre alternatívne palivá a pohony

Zámerom komisie je podporovať prechod k udržateľnej inteligentnej bezemisnej mobilite s cieľom rozvíjať elektromobilitu v oblasti osobných a malých dodávkových vozidiel a rozvoj elektromobilty a vodíkových pohonov pre nákladné automobily a autobusy, vrátane budovania potrebnej a dostatočne širokej infraštruktúry pre nabíjanie a plnenie palivových článkov. Rovnako je zámerom podpora prípravy a rozvoja legislatívy súvisiacej so zavádzaním inteligentných dopravných systémov a autonómnych foriem riadenia automobilov.

Vybrané aktivity komisie:

 • Koordinácia krokov pri aktivitách smerujúcich k podpore mobility na báze alternatívnych palív (ZAP SR, ZSE, SEVA, ČESMAD, ALS, Slovnaft, …)
 • Príprava návrhov projektových zámerov pre Plán obnovy a odolnosti SR
 • Konzultácie s MD, MH, ÚV pri presadzovaní zámerov ZAP SR do Plánu obnovy a odolnosti SR
 • Konzultácie s MH v oblasti prípravy schém na podporu trhu s vozidlami (BEV, PHEV)

 Predseda komisie: Pavol Prepiak

Divízie

Súčasťou ZAP SR sú aj štyri divízie, ktoré riešia legislatívne, strategické a operatívne otázky súvisiace s príslušným zameraním divízie.

Divízia dovozcov automobilov – predseda Pavol Prepiak
Divízia dovozcov a výrobcov motocyklov  – predseda Marek Malatinec
Divízia prívesov, návesov a nadstavieb – predseda Viliam Bujna
Divízia subdodávateľov – predseda Tomáš Osuský

Orgány Zväzu automobilového priemyslu

Valné zhromaždenie

– najvyšší orgán ZAP SR, okrem iného schvaľuje ročnú účtovnú závierku, návrh rozpočtu, zmenu stanov a volí ostatné orgány zväzu. Stretáva sa spravidla jedenkrát ročne.

Prezident

– je štatutárnym orgánom ZAP SR, zabezpečuje výkon rozhodnutí Valného zhromaždenia, na návrh Výkonného výboru menuje generálneho sekretára. V neprítomnosti môže byť zastúpený výkonným viceprezidentom. 

Prezídium

 – je pracovný orgán prezidenta. Zaoberá sa otázkami vnútorných a vonkajších činností ZAP SR. 

Prezídium ZAP SR

Prezident

Ing. Alexander Matušek

Vedie vo Volkswagen Slovakia, a.s. oddelenie Vonkajšie vzťahy/životné prostredie/sociálne služby.

V minulosti vo Volkswagen Slovakia zodpovedal za riadenie celej logistiky a pôsobil tiež vo viacerých riadiacich funkciách v rámci koncernu Volkswagen v Portugalsku a USA. Od roku 2018 zastáva počas druhého volebného obdobia funkciu prezidenta Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR). V roku 2018 bol zároveň zvolený za viceprezidenta Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD).

Výkonný viceprezident

Ing. Pavol Prepiak

Od roku  1990 do roku 2018 pracoval pre viaceré nadnárodné automobilové spoločnosti na Slovensku a v zahraničí. V roku 1993 zakladal Združenie dovozcov automobilov s cieľom vytvorenia podmienok pre autorizovanú distribúciu (import) vozidiel na Slovensku, ktoré sa neskôr transformovalo do samostatnej divízie zväzu.  Od roku 2018 je výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR a jeho druhý štatutár, je členom výkonného výboru Asociácie priemyselných zväzov a dopravy. Je predseda správnej rady Koordinačného centra pre staré vozidlá a riaditeľ Auto Recycling OZV. Celoživotne pôsobí v oblasti technickej a environmentálnej legislatívy vozidiel.

Viceprezident

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Ľubomír Šooš je viceprezidentom Zväzu automobilového priemyslu s gesciou v oblasti životného prostredia a finančnej legislatívy.

Zastáva pozíciu dekana Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity, je profesorom v odbore Výrobná technika, Konštrukcia výrobnej a environmentálnej techniky, životné prostredie. Orientuje sa na výskum a inovácie predovšetkým konštrukčných uzlov obrábacích strojov ako aj environmentálnej techniky. Bol riešiteľom viac ako 21 medzinárodných a národných výskumných projektov, publikoval viac ako 295 vedeckých článkov v časopisoch a zborníkoch, je autorom 35 patentov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov, je nositeľom viac ako 50 inžinierskych a technických diel v rámci zmluvného výskumu fakulty s praxou. Je predsedom komisie pre výskum, vývoj a inovácie Zväzu automobilového priemyslu SR a je lídrom Združenia UNIVNET (Univerzitná a priemyselná výskumno-edukačná platforma recyklujúcej spoločnosti), ktorú tvorí päť univerzít a Zväz automobilového priemyslu.

Viceprezident

Ing. Jaroslav Kouřil

Je personálnym riaditeľom pre Slovenskú republiku v spoločnosti Faurecia. V minulosti pôsobil v oblasti riadenia ľudských zdrojov vo výrobných spoločnostiach Johns Manville, DURA Automotive, Datalogic a Veolia. Vo Zväze automobilového priemyslu SR vedie komisiu pracovného práva a od roku 2022 je viceprezidentom Zväzu automobilového priemyslu s gesciou v oblasti pracovného práva a vzdelávanie.

Viceprezident

JUDr. Richard Hollý

Richard Hollý je generálnym tajomníkom Asociácie leasingových spoločností SR. V minulosti dlhoročne riadil tím právnikov vo finančnej spoločnosti.  Od roku 2018 je Zväze automobilového priemyslu predsedom Komisie pre finančnú legislatívu a od roku 2023 je viceprezidentom Zväzu.

Výkonný výbor

– riadi ZAP SR a činnosť sekretariátu v období medzi Valnými zhromaždeniami. Tvorí ho prezident, viceprezidenti, jeho súčasťou sú predsedovia legislatívnych komisií a iných vnútorných organizačných celkov ZAP SR a ďalší zástupcovia členských organizácií. Jedným z členov je riaditeľ sekretariátu českého Sdružení automobilového průmyslu – AutoSAP.

Výkonný výbor ZAP SR – členovia
 • Čestný prezident
  Jozef UHRÍK
 • Prezident
  Alexander MATUŠEK
 • Výkonný viceprezident
  Pavol PREPIAK
 • Viceprezidenti
  Richard HOLLÝ
  Jaroslav KOUŘIL
  Ľubomír ŠOOŠ
 • Členovia Výkonného výboru
  Viliam BUJNA
  Dušan DVOŘÁK
  Peter FAJNA
  Igor FRANČEK
  Richard HOLLÝ
  Miroslav JANOTA
  Ivan KEBÍSEK
  Július LANG
  Marek MALATINEC
  Viktor MARUŠÁK
  Tomáš OSUSKÝ
  Zdeněk PETZL
  Michaela HLETKOVÁ PLOSZEKOVÁ
  Tomáš POLAŠČIN
  Andrej ŠTEFÁNIK
  Dušan VALIENT


Dozorná rada

– je kontrolným orgánom ZAP SR, vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami ZAP SR a plní ďalšie kontrolné úlohy, ktoré jej určí Valné zhromaždenie, prípadne ďalšie aktivity , ak o to požiada prezident  ZAP SR alebo Výkonný výbor.

 

 • Predseda
  Marián FRANEK
 • Členovia
  Peter BIANCHI
  Dagmar HAKLOVÁ
  Peter KADLEC
  Adriana KOCIANOVÁ
  Marián KRÁLIK
  Oliver LINDVAY
  Martin PODKONICKÝ

Právne postavenie

ZAP SR vznikol podpisom zakladateľskej zmluvy 22. 6. 1993 v Bánovciach nad Bebravou štrnástimi spoločnosťami. Združenie je založené podľa Občianskeho zákonníka a je od 3. 7. 1993 evidované v Registri záujmových združení právnických osôb, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy. ZAP SR je financovaný predovšetkým z členských príspevkov svojich členov. Ďalšími zdrojmi príjmu sú prípadné zisky z organizovania podujatí alebo predaja štatistických údajov komerčným subjektom.

Dokumenty

{title}