Krátky prehľad vybraných noviniek z oblasti dani z príjmo platných od nového roka 2024:

− Zvýšenie dane z dividend
− Minimálna daň právnických osôb
− Zamestnanecké akcie (ESOP)
− Daňový bonus na úroky a zo zvýšenia splátky
− Odvod v regulovaných odvetviach
− Preukazovanie osoby konečného príjemcu príjmu
− Odštiepenie, nová forma reorganizácie
− Dorovnávacia daň
− Zverejňovanie správy s informáciami o dani z príjmov

Počas minulého roka schválené zmeny zamerané na podporu investovania sa nakoniec uplatňovať ani nezačnú. Nové oslobodenie pri predaji cenných papierov a podielov ako aj zmeny v zdaňovaní virtuálnych mien nová vláda ešte koncom roka spätne zrušila. Namiesto toho predstavila Konsolidačný balíček, ktorý bol 30.12.2023 zverejnený v zbierke zákonov Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií.

Nižšie uvádzame krátky prehľad vybraných noviniek z oblasti dani z príjmov platných od nového roka 2024:

Zrážková daň pri výplate dividend

Zdanenie dividend pri výplate fyzickým osobám bude podliehať novej zvýšenej 10% zrážkovej dani z príjmov. Rovnako sa zvyšuje aj daň pri výplate likvidačného zostatku, vyrovnacieho podielu ako aj podiel na výsledku hospodárenia vyplácaný tichému spoločníkovi.

Ak daňovník vyplácajúci príjem do zahraničia nie je schopný preukázať konečného príjemcu príjmu, mala by sa uplatniť zrážková daň vo výške 35 %. Upozorňujeme, že finančné riaditeľstvo v lete 2023 zverejnilo Informáciu k spôsobu, forme, rozsahu a periodicite preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu, ktorá stanovuje požiadavky na minimálnu dokumentáciu.

Minimálna daň z príjmov právnických osôb

Opätovne sa zavádza minimálna daň z príjmov právnických osôb, vo forme daňovej licencie ako sme ju poznali v minulých rokoch. Výška minimálnej dane sa bude pohybovať od 340 EUR do 3.840 EUR v závislosti od zdaniteľných príjmov (výnosov, tržieb). Prvýkrát sa bude platiť za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1.1.2024.

Zdaniteľné príjmy (výnosy) Minimálna daň (v EUR)
do 50 000 EUR 340
50 000 – 250 000 EUR 960
250 000 – 500 000 EUR 1 920
nad 500 000 EUR 3 840

Zároveň 15 % sadzbu dane z príjmov si budú môcť uplatniť malí podnikatelia až do hranice zdaniteľných príjmov 60 tisíc EUR (zvýšenie z pôvodných cca 50 tisíc EUR).

Zvýšenie zdravotných odvodov

Zvyšujú sa zdravotné odvody pre zamestnávateľov o 1 % (z pôvodných 10 % an 11 %), to znamená, že rastie cena práce. O 1 % sa zvyšujú tiež odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby ako aj samoplatiteľov (z pôvodných 14 % na 15 %). Ide o zvýšenie zdravotného poistenia na prechodné obdobie, platné od 2024 do 2027.

Daňové bonusy na bývanie

Nové pravidlá daňového bonusu na zaplatené úroky budú platiť na nové zmluvy o úvere uzavreté po 31.12.2023. V týchto prípadoch bude maximálna suma daňového bonusu až 1.200 EUR. Zároveň sa zavádza podpora z dôvodu zvýšených splátok. Od roku 2024 je možnosť získať sociálnu dávku formou príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Za predchádzajúci rok 2023 majú fyzické osoby možnosť uplatniť túto úľavu formou daňového bonusu pri zvýšenej zaplatenej splátke. Ak sa im zvýšila splátka na bývanie v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022, môžu si po splnení podmienok uplatniť daňový bonus vo výške 75 % tohto rozdielu, maximálne však 1.800 EUR.

Odvod v regulovaných odvetviach
V rámci odvodu v regulovaných odvetviach sa rozšíril okruh regulovaných osôb na všetky spoločnosti, ktoré majú povolenie NBS pričom sadzba ostáva rovnaká ako v roku 2023. To znamená, že sa neuplatní plánovaná degresia sadzby odvodu. Zároveň sa dočasne zvyšuje sadzba pre banky až na sadzbu 0,025 (v porovnaní so štandardnou sadzbou 0,00363). Postupne bude sadzba bankám klesať na rovnakú úroveň ako majú ostatné subjekty v regulovaných odvetviach.

Solidárny príspevok ropa, zemný plyn, uhlie, rafinéria
Tento solidárny príspevok sa mal poslednýkrát platiť za rok 2023, vláda schválila jeho platnosť aj na rok 2024.

Zamestnanecké akcie (ESOP)

Od 1.1.2024 budú od dane z príjmov fyzických osôb oslobodené nepeňažné plnenia poskytnuté vo forme zamestnaneckých akcií alebo obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným. Toto oslobodenie si budú môcť uplatniť nie len zamestnanci ale rovnako sa vzťahuje aj na fyzické osoby s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej  činnosti, ak akcie alebo obchodný podiel získali v súvislosti s výkonom ich činnosti pre spoločnosť, ktorá ESOP poskytuje.

Odštiepenie, nová forma reorganizácie

Od 1. marca 2024 nadobudne účinnosť nový Zákon o premenách obchodných spoločností, ktorý zavádza nový inštitút odštiepenia (spin-off / Abspaltung), kedy sa odčlení iba časť spoločnosti ale rozdeľovaná spoločnosť nezaniká. Predmetná skutočnosť sa oznamuje správcovi dane a zapisuje sa do obchodného registra. Projekt premeny musí byť overený nezávislým audítorom.
Zároveň sa zavádza cezhraničné rozdelenie ako aj cezhraničná zmena právnej formy.

V súvislosti s novým Zákonom o premenách sa novelizoval aj Zákon o dani z príjmov, pričom pre odštiepenie budú platiť rovnaké pravidlá ako pre ostatné formy premien. Tuzemské odštiepenie bude daňovo možné realizovať len v reálnych hodnotách. V pôvodných hodnotách bude možné realizovať len cezhraničné odštiepenie, ak budú splnené zákonné podmienky.

Dorovnávacia daň

Koncom roka bol tiež schválený Zákon o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín, ktorý transponuje smernicu Rady EÚ. Takéto spoločnosti  budú povinné sledovať, či ich efektívna miera zdanenia dosahuje 15 %. Za rok 2024 sa bude podávať už prvé daňové priznanie a platiť prvá minimálna dorovnávacia daň. Povinnosť vyčísľovať dorovnávaciu daň vznikne aj subjektom, ktoré reálne nebudú musieť dorovnávaciu daň platiť.

Zverejňovanie správy s informáciami o dani z príjmov

Na záver pripomíname aj novozavedenú vykazovaciu povinnosť, Správu s informáciami o dani z príjmov, ktorá vyplýva zo zákona o účtovníctve ako sme už informovali v našom minuloročnom mailingu.

Konečné materské účtovné jednotky a samostatné účtovné jednotky s cezhraničným aspektom, ktoré prekročia veľkosť 750 mil. eur v dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, budú mať povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov a uložiť ju do registra účtovných závierok a zbierky listín obchodného registra. Taktiež veľké dcérske účtovné jednotky a vybrané  účtovné jednotky budú mať povinnosť uložiť aj správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa ich zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu.

V júni 2023 zverejnilo Ministerstvo financií opatrenie (MF/006455/2023-74), ktoré ustanovuje presné náležitosti správy. Okrem výšky zaplatených daní bude správa s informáciami o dani z príjmov obsahovať aj ďalšie informácie, ako napríklad identifikáciu subjektov v skupine, popis činnosti spoločností, počet zamestnancov či rôzne finančné ukazovatele.

{title}