Vážení klienti a partneri,

Ministerstvo financií SR zverejnilo návrh novely zákona o DPH na pripomienkovanie. Najvýznamnejšie zmeny sa týkajú režimu DPH pri finančnom leasingu zavedenia prenosu daňovej povinnosti pri dovoze. Nižšie sa môžete dočítať aj o ďalších navrhovaných zmenách v oblasti DPH. Zmeny majú nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2024 s výnimkou ustanovení týkajúcich sa malých podnikov, kde sa navrhuje účinnosť až 1. januára 2025. Dôležité je spomenúť aj to, že Európska komisia plánuje zaviesť uhlíkové clo, ktoré bude mať spočiatku vplyv na výrobky s vysokou uhlíkovou náročnosťou dovážané z krajín mimo EÚ. 

 

Dear Clients and Partners,

The Slovak Ministry of Finance has published a draft amendment to the Slovak VAT Act for comments. The most significant changes are related to the VAT treatment of financial leasing and the introduction of a reverse-charge on imports. Below, you can read about other proposed changes in the VAT area. The changes are set to take effect from 1 July 2024, except for the provisions related to small enterprises, which are proposed to take effect as of 1 January 2025. It is also worth mentioning that the EU Commission intends to introduce a carbon duty, which will initially affect carbon-intensive products imported from non-EU countries.

 

SLOVAK VERSION

Podmienky registrácie pre DPH
 

Tuzemská zdaniteľná osoba sa stane registrovaným platiteľom DPH po dosiahnutí obratu, ktorá sa zvýši na 50.000 EUR a bude sa počítať za daný kalendárny rok (a nie za predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacov). Platitelia dane budú povinní zaregistrovať sa do 5 dní odo dňa, kedy im táto povinnosť vznikla. Daňový úrad následne vydá rozhodnutie o registrácii do 10 dní a bude povinný potvrdiť registráciu platiteľa DPH so všetkými právnymi účinkami ex tunc (t.j. odo dňa vzniku registrácie). Podmienky dobrovoľnej registrácie zostávajú nezmenené.

Zahraničná zdaniteľná osoba (bez sídla alebo prevádzkarne v SR) sa stane platiteľom DPH uskutočnením zdaniteľnej činnosti, ktorá je predmetom DPH v SR, s výnimkou niektorých dodávok stanovených zákonom. Povinnosť registrovať sa pre DPH vzniká bezodkladne odo dňa, kedy sa táto zahraničná osoba stala platiteľom DPH. Daňový úrad bude povinný zaregistrovať zahraničnú osobu a prideliť jej identifikačné číslo pre DPH bezodkladne hneď po prijatí žiadosti.

V súčasnosti platí, že ak zdaniteľná osoba požiada o oneskorenú registráciu pre DPH, je povinná podať osobitné daňové priznanie k DPH, v ktorom uvedie všetky transakcie za celé obdobie, kedy mala byť platiteľom DPH. Nové pravidlá však stanovujú povinnosť podávať mesačné daňové priznania k DPH a kontrolné výkazy za toto obdobie. Tieto zmeny zvýšia administratívnu záťaž a za oneskorenú registráciu k DPH sa budú ukladať aj vyššie pokuty.

Reverse-charge pri dovoze
 

V súčasnosti DPH pri dovoze vyberá colný úrad. Navrhuje sa však mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na dovážaný tovar za nasledovných podmienok: 

 
tovar sa prepúšťa do voľného obehu alebo sa povoľuje dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla;
platiteľ DPH má sídlo v SR a v čase vzniku daňovej povinnosti pri dovoze má platné IČ DPH;
platiteľ DPH má status schváleného hospodárskeho subjektu (z ang. Advanced Economic Operator – AEO), a to typ AEOC s povolením pre zjednodušené colné postupy alebo kombinované povolenie AEOF;
tovar je použitý na ekonomickú činnosť.
 

Nové pravidlá prinesú výhodu pre cash flow, ak si zdaniteľná osoba dovoznú DPH v tom istom období aj odpočíta.

Finančný leasing ako dodanie tovaru
 
Navrhovaná novela zákona o DPH predstavuje implementáciu rozsudkov ESD v oblasti finančného leasingu. V prípade jej schválenia nastane zásadná zmena režimu DPH pri poskytovaní finančného leasingu. Odovzdanie predmetu leasingu na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy bude považované za dodanie tovaru, ak využitie opcie kúpy predstavuje jedinú ekonomicky racionálnu voľbu pre nájomcu. DPH nebude odvádzaná v závislosti od dohodnutých platieb počas doby prenájmu, ale v celom rozsahu na začiatku nájmu. Pre viac informácií si pozrite Mailing z augusta 2023. 

Ďalšie navrhované zmeny v oblasti DPH
 
 
Odpočet DPH z intra-komunitárneho nadobudnutia bez faktúry: Zdaniteľná osoba, ktorá nadobudne tovar z iného členského štátu EÚ, má právo na odpočet DPH na vstupe (a to v tom období, v ktorom vznikne daňová povinnosť), aj keď nemá faktúru od dodávateľa. V tomto prípade bude musieť zdaniteľná osoba preukázať právo na odpočet na základe iných relevantných dokladov, ktoré preukazujú nadobudnutie tovaru a výšku daňovej povinnosti, ktorú má vykázať.
Malé podniky: Implementácia osobitnej úpravy pre malé podniky s nízkym obratom. Cieľom tejto úpravy je zjednodušiť administratívne zaťaženie pre malé podniky (registrácia a uplatňovanie DPH až po prekročení určitého obratu) a zabezpečiť tým rovnaké zaobchádzanie s domácimi aj zahraničnými subjektami.
Zníženie limitu pri vystavovaní zjednodušených faktúr: V súčasnosti je možné vystaviť zjednodušenú faktúru za dodanie tovaru alebo služby v hodnote do výšky 1.000 EUR (bez DPH). Návrh novely zákona navrhuje túto hranicu znížiť na 400 EUR (bez DPH). Cieľom je boj proti daňovým únikom a zosúladenie s pravidlami EÚ.
Úprava miesta dodania služieb týkajúcich sa virtuálnych podujatí: Navrhujú sa zmeniť a doplniť pravidlá upravujúce miesto dodania služieb týkajúcich sa virtuálnych podujatí a zosúladiť ich s vývojom obchodnej praxe v digitálnom veku. V prípade virtuálneho podujatia (napr. poskytnutie práva zúčastniť sa na vzdelávacom podujatí online) poskytovaného pre zdaniteľnú osobu sa miesto dodania určí podľa základného pravidla pre B2B služby.
Zmeny sadzieb DPH: Ministerstvo financií SR navrhlo zvýšenie základnej sadzby DPH z 20 % na 22 %. Navrhuje sa tiež zrušiť väčšina znížených sadzieb DPH (napr. na potraviny, rekreáciu, šport, tlač, ubytovacie služby a pod.) Tento návrh však ešte neschválil novozvolený parlament a bude sa ním zaoberať neskôr v tomto roku.
 

Uhlíkové clo (Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM)
 

Nové pravidlá budú mať vplyv na tovary a služby s vysokou uhlíkovou náročnosťou dovážané z tretích krajín. Ide konkrétne o tovary v odvetviach cementu, elektriny, hnojív, hliníka, železa, ocele a vodíka. Po zavedení CBAM plánuje Európska komisia do roku 2030 rozšíriť rozsah na všetky odvetvia, na ktoré sa vzťahuje obchodovanie s emisiami v EÚ.

Počas prechodnej fázy (1. október 2023 až 31. december 2025) sa na dotknuté spoločnosti vzťahuje len povinnosť podávať správy. Dovozcovia z EÚ sú povinní vypracovať štvrťročnú správu CBAM s informáciami o dovezenom množstve tovaru, ako aj o všetkých uhlíkových daniach skutočne zaplatených v krajinách výroby. Od 1. januára 2026 budú môcť tovar podliehajúci CBAM dovážať len registrované spoločnosti. Colné orgány budú povinné monitorovať tento pohyb tovarov CBAM a odmietnuť dovoz, ak ho uskutočnia neregistrované spoločnosti.
Dovozcovia, na ktorých sa bude registrácia vzťahovať, sa môžu registrovať od 1. januára 2025.

ENGLISH VERSION

Registration requirements
 

Domestic taxpayer will become a registered VAT-payer after reaching the turnover threshold, which shall be increased to EUR 50,000 and will be calculated on a calendar year basis instead of a 12 month period. Taxpayers will be required to register for VAT within 5 days following the day, on which the reason for registration arises. The tax authority shall issue a decision on the VAT registration within 10 days and will be obliged to confirm the registration ex tunc (i.e., from the day on which the reason for the registration arose). The conditions of voluntary VAT registration shall remain unchanged.

Foreign taxpayer (without any registered office or fixed establishment in Slovakia) will become a registered VAT-payer by conducting a taxable transaction, which is subject to VAT in Slovakia, except for certain transactions as prescribed by law. Taxpayers will be required to register for VAT for purposes without delay from the day, on which the foreign person became a VAT-payer. The tax authority will be obliged to register and to assign a VAT number immediately after receiving the application.

If a taxable person currently applies for late VAT registration, he is required to submit a special VAT return including all transactions for the entire period, for which the person should have been a VAT-payer. New rules introduce the requirement to submit monthly VAT returns and Control Statements for this period. The proposed change will increase the administrative burden, and higher penalties for late VAT registration will be imposed. 

Reverse-charge on imports
 

Currently, import VAT is generally levied by the customs authority. A reverse-charge mechanism has been proposed for imported goods in the following circumstances:

 
goods are released into free circulation, or temporary admission with partial relief from import duty is allowed,
the VAT-payer is established in Slovakia and has a valid VAT number when the import VAT liability arises,
the VAT-payer has been granted an Advanced Economic Operator (AEO) license, i.e., AEOC type for simplified customs proceedings or a combined AEOF license, and
goods will be used for business activities.
 

The new rules will bring a cash flow advantage as the VAT-payer will be able to deduct the import VAT in the same period.

Financial leasing as a supply of goods
 
The proposed amendment to the VAT Act contains the implementation of the CJEU judgments in relation to financial leasing. If approved, it would result in a fundamental change in the VAT treatment of financial leasing activities. The transfer of a leased item under a lease agreement with a right of purchase shall be considered a supply of goods if the exercise of the purchase option represents the only economically rational choice for the lessee. VAT will not be payable in respect of the agreed payments during the lease period, but in its entirety at the beginning of the lease. For more information, please refer to our Mailing from August 2023.

Other proposed VAT changes
 
 
VAT deduction from IC acquisitions without invoice: Taxpayer acquiring goods from another EU Member State will be entitled to deduct input VAT (in the period when the VAT becomes chargeable) even if it has no invoice from the supplier. In this case, the taxpayer is required to prove the right of deduction based on other relevant documents that show the acquisition of goods and the amount of VAT liability to be reported.
Small enterprises: Special scheme for small enterprises with low turnover shall be implemented. The scheme aims on simplification of the VAT compliance for small enterprises (registration and charging VAT only after exceeding a certain turnover) and shall ensure equal treatment of domestic and foreign entities.
Cut of the threshold for issuing simplified invoices: Currently, a simplified invoice can be issued for supplies of goods or services up to EUR 1,000 (without VAT). The draft amendment proposes to reduce this threshold to EUR 400 (without VAT). The aim is combating tax evasion and harmonization with the EU rules.
Revision of the place of supply of services for virtual events: It is proposed to amend the rules on the place of supply of services related to virtual events, aligning them with evolving business practices in the digital age. In the case of a virtual event (e.g., granting the right to participate in an online educational event) provided for a taxable person, the place of supply will be determined according to the basic B2B rule.
Considered changes in the VAT rate: The Slovak Ministry of Finance has proposed an increase in the standard VAT rate from 20 % to 22 %. It has been also proposed to abolish most reduced VAT rates (e.g., on food, recreation, sport, printed publications, accommodation services, etc.). However, the proposal does not yet have the approval of the newly elected parliament and will be considered later this year.
 

Carbon duty (Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM)
 

The new rules will initially affect carbon-intensive goods imported from non-EU countries, namely specified goods in the cement, electricity, fertilisers, aluminium, iron, steel and hydrogen sectors. After implementation of the CBAM, the EU Commission plans to extend the scope of application to all sectors subject to EU emissions trading by 2030.

During the transitional phase (from 1 October 2023 to 31 December 2025), affected companies are subject only to a reporting obligation. EU importers are obliged to prepare a quarterly CBAM report with information on the imported quantity of CBAM goods as well as any carbon taxes effectively paid in the country of production. Starting from 1 January 2026, only registered declarants will be allowed to import CBAM goods. Customs authorities will be required to monitor the movement of CBAM goods and to deny import if undertaken by non-registered declarants. Importers who will be subject to this registration may apply for authorization from 1 January 2025.

{title}