30. mája 2022 – Európsky parlament a Európska rada majú v priebehu nasledujúcich dní, týždňov alebo mesiacov prijať konečné stanoviská k mnohým prvkom „Fit for 55“ – či už ide o legislatívu týkajúcu sa nabíjacej infraštruktúry, cieľové hodnoty CO2 pre osobné automobily a dodávky alebo systém obchodovania s emisiami.

Stanovisko generálneho riaditeľa ACEA – máj 2022

V tejto chvíli vyzývame poslancov Európskeho parlamentu a ministrov EÚ, aby sa o týchto spisoch nehlasovalo jednotlivo, ale aby sa prijala legislatíva Fit for 55 ako jeden koherentný balík. Jednotlivé zákony sú časťami komplexnej skladačky; ak by niektorá časť chýbala, celá skladačka sa rozpadne.

Je samozrejmé, že všetci členovia ACEA sú pevne odhodlaní znížiť emisie CO2 na nulu, čím podporujú európsky cieľ dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050. Výsledky masívnych  investícií v našom priemysle sú viditeľné na trhu už dnes, keď nám najnovšie dáta ukazujú, že takmer jedna pätina z predaných áut sú dobíjateľné z elektrickej siete.

Trh s elektromobilmi je však stále veľmi krehký, a preto je ťažké predpovedať jeho trajektóriu v nasledujúcich rokoch. Dopyt po elektromobiloch v budúcnosti bude závislý od podporných opatrení, predovšetkým od širokej dostupnosti nabíjacej infraštruktúry.

Všetci členovia ACEA sú pevne odhodlaní znížiť emisie CO2 na nulu, čím podporujú európsky cieľ dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050.
Keďže členské štáty sa pripravujú v najbližších dňoch prijať stanovisko k navrhovanému Nariadeniu o infraštruktúre alternatívnych palív (AFIR), zdôrazňujeme našu žiadosť o prijatie naliehavých opatrení na zvýšenie počtu nabíjacích a vodíkových staníc v celej EÚ.

S cieľom prispieť do diskusie o infraštruktúre s konkrétnymi číslami a faktmi sme minulý rok spojili sily so spoločnosťou McKinsey a niekoľkými asociáciami, venujúcimi sa e-mobilite, aby sme pripravili súhrnný plán európskej infraštruktúry na nabíjanie elektrických vozidiel, ktorý bol predstavený na medziodvetvovom okrúhlom stole v marci. Podľa tejto štúdie by bolo v celej EÚ do roku 2030 potrebné mať sieť až 6,8 milióna verejných nabíjacích staníc, aby sa dosiahlo 55 % zníženie emisií CO2 pre autá tak, ako to navrhuje Európska komisia. Toto číslo je až takmer dvojnásobné v porovnaní s návrhom AFIR – a na míle vzdialené od 300 000 nabíjacích miest, ktoré sú dnes k dispozícii – takže je celkom jasné, že návrh smernice by  mal prísnejší. Mäkšia smernica AFIR jednoducho nekorešponduje s prísnejšími  cieľmi  na emisie CO2 v návrhu nariadenia!

Navyše, aby sa vyriešilo asymetrické rozmiestnenie nabíjačiek v rámci Európy, ktorému v súčasnosti čelíme a zároveň potrebujeme ciele AFIR, ktoré sú harmonizované v rôznych členských štátoch. Najnovšie údaje ukazujú, že takmer 70 % všetkých nabíjacích miest sa nachádza len v štyroch krajinách EÚ, pričom zvyšných 30 % je roztrúsených v 23 krajinách. Zavedením série flexibility pre rôzne členské štáty hrozí, že táto situácia sa len zhorší.

Na riešenie asymetrického rozmiestnenia nabíjačiek, ktorému v súčasnosti čelíme, potrebujeme ciele AFIR, ktoré sú harmonizované v rôznych členských štátoch.
Vzhľadom na to, že verejné nabíjacie stanice špeciálne určené pre nákladné vozidlá dnes prakticky neexistujú, rýchle rozbehnutie siete nabíjačiek pre tento segment vozidiel sa môže javiť ako nesplniteľné zadanie. Vďaka našej spolupráci s Fraunhofer ISI sa nám podarilo navrhnúť riešenie tejto úlohy. Na základe predpokladu, že vodiči budú chcieť nabíjať elektrické nákladné autá na miestach, kde už dnes najčastejšie vykonávajú povinné prestávky, Fraunhofer presne zmapoval, kde sa tieto miesta nachádzajú, a ktoré odpočívadlá sú najčastejšie využívané.

Analýza ukázala, že 10 % lokalít, ktoré kamióny v Európe najčastejšie navštevujú, predstavuje   50 % všetkých zastávok, ktoré tieto kamióny využívajú. ACEA zverejnila sériu interaktívnych máp, ktoré presne ukazujú, kde sa tieto odstavné plochy kamiónov nachádzajú. Zároveň verí, že vlády a zainteresované strany v tomto odvetví budú považovať tento nástroj za neoceniteľný pri nasmerovaní svojich investícií do infraštruktúry tam, kde sú najviac potrebné.

Už dnes je zrejmé podľa cieľov, ktoré stanovuje AFIR pre nákladné vozidlá – pred revíziou noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorá sa uskutoční koncom tohto roka – že tvorcovia politík ustanovujú také zníženie emisií CO2, ktoré možno očakávať od cestnej nákladnej dopravy až koncom tohto desaťročia.

Samozrejme, nabíjačky sa nevyužívajú len na verejných miestach. Toto je dôvod, prečo ACEA privítala revíziu smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD), ktorá dopĺňa AFIR s dôrazom na nabíjacie zariadenia doma a v práci. Napriek tomu požadujeme jasnejšie a ambicióznejšie ciele pre nabíjacie miesta v obytných a nebytových budovách – či už ide o existujúce budovy, budovy, ktoré prechádzajú veľkou rekonštrukciou, alebo úplne nové budovy – s cieľom vytvoriť správne podmienky pre zvýšený trh elektrických vozidiel.

Vyzývame na jasnejšie a ambicióznejšie ciele pre nabíjacie miesta v bytových a nebytových budovách, aby sa vytvorili správne podmienky pre zvýšenie  trhu s elektrickými vozidlami.
Ďalšou veľmi aktuálnou výzvou, ktorej čelí náš sektor, sú pokračujúca situácia pri prerušovaní dodávateľských reťazcov. Tieto problémy – ktoré sa začali počas pandémie COVID a sú vyostrené súčasným geopolitickým prostredím – ovplyvňujú dostupnosť a cenu komponentov, pričom ceny v posledných mesiacoch doslova raketovo rastú. Bohužiaľ sa očakáva, že tieto problémy budú pretrvávať niekoľko rokov. Je to o dôvod viac pre tých, ktorí rozhodujú v EÚ, aby prechod na elektromobilitu starostlivo pripravovali a plánovali, najmä ak vezmeme do úvahy, že suroviny potrebné do batérií sa do veľkej miery získavajú mimo Európy.

Keď hovoríme o cene, dostávame sa k téme stanoveniu ceny uhlíka (carbon pricing) a ETS (Emission trading system) pre budovy a cestnú dopravu . Je nevyhnutné, aby Európa zaviedla robustný systém, ktorý bude vydávať správne cenové signály na postupné ukončenie používania fosílnych palív v sektore cestnej dopravy. Zároveň je  dôležité vyvážiť vplyv, ktorý to bude mať na účastníkov cestnej premávky a zabezpečiť, aby mali prístup k primerane cenovo dostupným alternatívam palív s nízkymi a nulovými emisiami.

Hustá sieť verejnej infraštruktúry v celej EÚ doplnená o nabíjacie miesta doma a na pracoviskách; koherentný systém stanovovania ceny uhlíka; bezpečné dodávky surovín… toto sú len niektoré z nevyhnutných podmienok, ktoré sú životne dôležité pre dosiahnutie zvýšených cieľov CO2 pre všetky typy vozidiel. Keď budú poslanci EP na budúci týždeň v pléne  hlasovať o cieľových hodnotách CO2 pre autá a dodávky, vyzývame ich, aby brali do úvahy širšie súvislosti a nielen jeden článok celého reťazca.

Eric-Mark Huitema
generálny riaditeľ ACEA

 Pri hlasovaní o cieľoch CO2 pre osobné a dodávkové automobily v pléne EP vyzývame poslancov, aby vzali do úvahy širšie súvislosti a nezamerali sa len na jeden článok celého reťazca.

{title}