Prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek a výkonný viceprezident Pavol Prepiak sa v utorok 21. novembra na pôde Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky stretli s novým ministrom Tomášom Tarabom a jeho tímom.

Cieľom stretnutia bolo nadviazať úzku spoluprácu s rezortom, ktorý je pre dlhodobé a udržateľné fungovanie automobilového priemyslu na Slovensku kľúčový.

Spoločne aj so zástupcami Zväzu odpadového priemyslu reprezentovaného prezidentom Jánom Chovancom načrtli viaceré oblasti pre budúcu spoluprácu. Diskusia bola vedená najmä v témach posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), nakladania s odpadmi a dostatku kapacít na ich zhodnocovanie ako aj možné budovanie nových kapacít pre spracovanie obyčajných a nebezpečných odpadov.

V ďalšej časti diskusie sa účastníci stretnutia venovali spolupráci pre podporu udržateľnosti priemyselnej výroby na Slovensku a s tým súvisiacimi krokmi napríklad na znižovanie emisií alebo cenovo dostupnej energie pre priemysle.

V tejto súvislosti zástupcovia ZAP SR ocenili záväzok, ktorý si vláda uložila v programovom vyhlásení vlády, poskytnúť podporu vo výške 20 % z environmentálneho fondu a Modernizačného fondu na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti a na podporu realizácie dekarbonizačných investícií pre priemyselné podniky a ostatných zamestnávateľov.

Dôležitou témou bolo vydávanie povolení EIA alebo IPKZ, ktorých vydanie trvá mimoriadne dlhú dobu čo v porovnaní s ostatnými krajinami v EÚ znevýhodňuje Slovensko ako štát, s reálnym záujmom o rozvoj investícií. Navrhované riešenia odprezentované zo strany p. ministra načrtli optimistický vývoj v tejto oblasti. 

Na záver sa zástupcovia ZAP SR a MŽP SR zhodli na potrebe úzkej spolupráce a pravidelnej výmeny informácií s cieľom podporiť udržateľný a konkurencieschopný priemysel na Slovensku. Pán minister a jeho tím boli pozvaní na návštevu do prevádzok členských spoločností ZAP SR s cieľom priblížiť proces výroby spolu s dosiahnutou environmentálnou úrovňou tak pri produkcii vozidiel ako aj stoviek komponentov u subdodávateľov.

{title}