Prehľad hlavných činností ZAP SR | 12. týždeň 2022

21.3.2022 – 25.3.2022

22.3.2022

Príprava stratégie ZAP SR do roku 2030
Uskutočnilo sa stretnutie pracovnej skupiny k vypracovaniu stratégie Zväzu automobilového priemyslu SR do roku 2030. Úlohu vypracovať takúto stratégiu si stanovilo vedenie ZAP SR. Stratégia do roku 2030 by mala reflektovať priority Zväzu v podmienkach transformácie automobilového priemyslu na alternatívne pohony s cieľom zvyšovať udržateľnosť a konkurencieschopnosť nášho odvetvia v nových podmienkach na Slovensku. Stretnutia sa zúčastnilo vedenie Zväzu, predsedovia komisií a zástupcovia vybraných členských spoločností. Stretnutie sa uskutočnilo v sídle sekretariátu Zväzu.

 

23.3.2022

Rozporové konanie na ministerstve životného prostredia
Uskutočnilo sa online rozporové konanie na ministerstve životného prostredia k Zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

 

24.3.2022

Zasadnutie legislatívnej komisie pracovného práva
Zasadnutie komisie sa venovalo predovšetkým diskusii a výmene skúseností s aplikáciou Zákona o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit), ako aj vyjasneniu sporných otázok pri podávaní žiadostí o Kurzarbeit. Členovia komisie boli informovaní aj o prijatí zákona Lex Ukrajina a jeho dopadoch na ukrajinských zamestnancov a ich príbuzných. Členské firmy sa zaujímali aj o možnosť získania príspevku na ubytovanie pre ukrajinských odídencov, nakoľko viaceré poskytli pomoc formou s ubytovaním.

 

25.3.2022

Ročná účtovná uzávierka ZAP SR
Predseda Dozornej rady, pán Franek spolu s generálnym sekretárom ZAP SR, pánom Pribulom navštívili Accounting Agency , ktorá zabezpečuje pre ZAP SR účtovnícke služby a diskutovali o hospodárskych výsledkov Zväzu pred ukončením účtovného roku, ktorý je 31.3. 2022. ZAP SR skončil v roku 2021 s miernym ziskom, pričom splatná daň nepresiahne 300 eur. Zástupcovia Zväzu dohodli s pracovníkmi spoločnosti Accounting Agency formu a rozsah materiálov, ktoré je potrebné pripraviť na prerokovanie na Výkonnom výbore, Dozornej rade a na následné schválenie účtovnej závierky na Valnom zhromaždení ZAP SR, ktoré sa uskutoční 27. 4. 2022.

Príprava stretnutia dodávateľov
Uskutočnila sa videokonferencia, ktorú inicioval pán Osuský, predseda divízie dodávateľov s pracovníkmi sekretariátu ZAP SR s pánom Marušákom a Jurikovičom. Obsahom bolo dohodnúť podrobnosti a organizačné zabezpečenie stretnutia členských organizácií divízie dodávateľov, ktorá sa uskutoční 29. 3. 2022 v kongresovej sále Westend Plazza na Lamačskej ceste.

Na stiahnutie
PDF
{title}