Vážený obchodný partner, radi by sme Vás informovali, že Zápisom OÚ BA v Registri záujmových združení právnických osôb došlo k zmene sídla ZAP SR (Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky) z pôvodnej adresy Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava na nové sídlo Zväzu, pričom uvedená adresa je zároveň doručovacou adresou.

Nové sídlo Zväzu:

ZAP SR – Lamačská cesta 6353/3C, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

Zároveň Vás chceme informovať, že fúziou OTB Banky Slovensko, a.s. a ČSOB, a.s. ako právneho nástupcu dochádzka k zrušeniu účtu ZAP SR vedeného v OTP Banka Slovensko, a.s. číslo účtu: 12090306/5200 (IBAN: SK66 5200 0000 0000 1209 0306) a zriadeniu nového účtu vedeného ČSOB, a.s. Preto vás žiadame, aby ste od 1.3.2022 používali len účet ZAP SR vedený v ČSOB, a.s.

Nový účet ZAP SR v ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4030039094
IBAN: SK63 7500 0000 0040 3003 9094
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX

Zmeny sa nedotýkajú účtov ZAP SR vedených v Tatra Banka a.s.

Všetky ostatné identifikačné údaje ZAP SR ako sú:
IČO: 34000445
DIČ: 2021101434
IČ DPH:  SK2021101434
zostávajú nezmenené.

Dovoľujeme si Vás požiadať o aktualizáciu hore uvedených zmien vo Vašich systémoch a databázach.

Ďakujeme pekne za pochopenie a spoluprácu

S pozdravom

Ing. Alexander Matušek
prezident ZAP SR

Na stiahnutie

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) vznikol dňa 22. 6. 1993 v Bánovciach nad Bebravou. Je to dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov). Je členom európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA. Momentálne zastupuje záujmy 201 právnych subjektov, ktoré pôsobia v oblastiach: výskum, vývoj, výroba a predaj automobilov, motocyklov alebo ich súčastí, dovoz motorových vozidiel, projekcia a výroba náradia pre automobilový priemysel a príprava odborníkov v rámci odvetvia automotive. Automobilový priemysel je ťahúňom nášho hospodárstva, generuje 12,0 percent hrubej produkcie Slovenska, svojimi aktivitami ovplyvňuje priamo aj nepriamo viac ako 245.000 pracovných miest a podieľa sa 42,9 percentami na celkovom exporte priemyslu SR.

{title}