Ministerstvo financií SR pripravilo návrh Zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín, ktorým sa má transponovať Smernica EÚ ako i pravidlá OECD na zabezpečenie zdanenia subjektov minimálnou daňou z príjmu vo výške 15 %

K návrhu zákona predložila komisia pre finančnú legislatívu pri ZAP SR v spolupráci s APZD viacero pripomienok, ktoré boli predmetom rokovania na Ministerstve financií SR, ktorého sa zúčastnil predseda komisie, JUDr. Richard Hollý.

 

  1. Primárne vnímame obavy, aby spoločnosti ktoré investujú do výskumu  a vývoja resp. investujú do Priemyslu 4.0 a v tejto súvislosti si uplatnia superodpočet zo základu dane, neboli dodatočne zdanené, ak im celková efektívna daň klesne pod 15%.  Preto sme uplatnili zásadnú pripomienku a cieľom   doplniť § 17 ods. 1 o ďalšie položky vo výške dane, ktoré by daňovník zaplatil v prípade, ak by si neuplatnil superodpočet nákladov na výskum a vývoj a superodpočet nákladov na investície do Priemyslu 4.0. Odôvodnenie: Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj tzv. superodpočet na výskum a vývoj na investície do Priemyslu 4.0 sú všeobecné podporné opatrenia, ktorými sa majú motivovať investície do výskumu a vývoja a výskumu a teda znalostnej ekonomiky na Slovensku, ktorá zaostáva. Aktuálne pripravuje MF SR novelu Zákona o dani z príjmov, ktorou chce podporiť zvýšenie čerpania superodpočtu. Uvedené by malo byť zohľadnené už v tomto zákone. Priemysel na Slovensku, ktorý je kľúčovým zamestnávateľom a exportérom, nevyhnutne potrebuje investície do technológii 4.0 a taktiež investície na dekarbonizáciu výroby a dopravy. Navrhujeme preto úpravu § 17 návrhu zákona tak, aby sa superodpočet zohľadnil v rámci výpočtu dorovnávacej dane, inak stratí superodpočet na výskum a vývoj a priemysel 4.0 svoj zmysel.  Tento našej pripomienke zatiaľ nebolo vyhovené, podľa názoru Ministerstva financií SR ak sa subjekt nezdaní v SR, bude zdanený v zahraničí v krajine sídla jeho materskej spoločnosti a preto navrhujú iné dotačné opatrenia mimo superdopočtu.  O rozpore musí rozhodnúť Vláda SR a rovnako bude ento bod na programe Tripartity.  
  1. Ďalej sme žiadali konkretizovať akými dokumentami bude daňovník preukazovať informácie vyžadované správcom dane. Odôvodnenie: Ustanovenie § 39 návrhu zákona je vo viacerých častiach všeobecné, vágne a v praxi ťažko realizovateľné, a preto navrhujeme jeho konkretizáciu. Žiadame konkretizovať akými dokumentami bude daňovník preukazovať informácie vyžadované správcom dane. Ako príklad možno uviesť predpoklad správcu dane, ktorý vyžaduje zo strany daňovníkov maximálnu súčinnosť pri poskytovaní informácii o podnikovej štruktúre subjektov, čo pri takto nastavenej formulácii môže spôsobovať podnikom realizačné problémy, najmä ak má spoločnosť organizačné zložky vo viacerých krajinách. Tým, že nie sú stanovené dokumenty, ktorými sa majú uvedené skutočnosti preukazovať je vytváraná nadmerná administratívna a finančná záťaž nie len na daňovníkov, ale nepresnosť požadovaných dokumentov bude spôsobovať záťaž aj pre samotného správcu dane,, ktorý bude dodatočne žiadať o ich doplnenie. Tejto našej pripomienke bolo vyhovené a bude doplnená dôvodová správa. 
  1. Taktiež sme žiadali zjednotenie lehôt. V § 39 ods. 2 v prvej vete návrhu zákona sme žiadali nahradiť slová „najneskôr do 13 mesiacov“ slovami „najneskôr do 15 mesiacov“. Odôvodnenie: Lehota 15 mesiacov je upravená aj Smernicou Rady (EÚ) 2022/2523 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii. Našej pripomienke bolo vyhovené a lehota bude predĺžená na 15 mesiacov.
  1. Nakoniec sme žiadali o podporu pri implementácii zákona. Konkrétne sme žiadali vytvoriť na MF SR pracovnú skupinu, ktorá bude k dispozícii daňovníkom na konzultácie k zákonu a žiadame vytvoriť aj verejne dostupné metodické usmernenia pre daňovníkov. Odôvodnenie: Návrh zákona nie je svojím obsahom a terminológiou v súlade s daňovou legislatívou na Slovensku. V praxi bude jeho implementácia spôsobovať aplikačné problémy. Navrhujeme preto už pri príprave zákona a jeho schvaľovaní vytvoriť na MF SR pracovnú skupinu, ktorá bude k dispozícii daňovníkom na konzultácie. Zároveň navrhujeme pripraviť k návrhu zákona metodické usmernenie pre daňovníkov, akým spôsobom majú postupovať. Našej pripomienke bolo vyhovené a MF SR dalo prísľub že bude poskytovať súčinnosť a podporu.  

Proces prípravy zákona naďalej sledujeme a budeme sa ním na zasadnutiach komisie pre finančnú legislatívu pri ZAP SR zaoberať. V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov neváhajte kontaktovať sekretariát ZAP SR.

{title}