16. 5. 2022 – 20. 5. 2022

16. 5. 2022

Videokonferencia s ACEA
Uskutočnila sa videokonferencia s ACEA na tému výmeny informácií k pripravovanej novele európskej normy pre budovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá AFIR. AFIR je pre automobilový priemysel zvlášť dôležitý; pokiaľ má automobilový priemysel prejsť na trajektóriu rozvoja na báze alternatívnych palív a pohonov, je potrebné, aby bola správnym spôsobom, čiže v dostatočnom množstve a správne rozložená v rámci regiónov infraštruktúra pre alternatívne palivá. Táto pripravovaná legislatíva by mala členským štátom dávať konkrétne ciele na to, akým spôsobom a v akých počtoch má byť v jednotlivých členských štátoch budovaná. ACEA informovala zástupcov svojich členov a zástupcov pridružených organizácií, ako je ZAP SR, o aktuálnom stave v príprave tejto legislatívy a o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú v súčasnosti pripravované, či už v Parlamente alebo Rade. Je zarážajúce, že snahou členských štátov je zjemňovať podmienky tak, aby úlohy, ktoré majú plniť v čase transformácie mobility, neboli pre členské štáty také náročné.

16. 5. 2022

Členská schôdza platformy Inteligentná mobilita Slovenska
ZAP SR je členom združenia Inteligentná mobilita Slovenska, ktorá vytvára platformu na budúci rozvoj inteligentnej mobility na Slovensku. Hlavným cieľom členskej schôdze bolo vyšpecifikovať budúce smery činnosti tohto združenia, pozíciu štátu v tomto združení a smerovanie inteligentnej mobility na Slovensku z pohľadu uplatňovania stratégie inteligentnej mobility. Bolo dohodnuté, že ministerstvo dopravy nechá spracovať v KPMG štúdiu, ktorá bude odrážať potreby Slovenska v oblasti inteligentnej mobility.

17. 5. 2022

Kontrola Environmentálneho fondu
V priestoroch sekretariátu prebehla ďalšia z radu následných finančných kontrol Environmentálneho fondu v rámci ukončenia projektu „Celoštátna podpora MH a ZAP SR na používanie vysoko ekologických nízko emisných vozidiel, ktoré nie sú výhradne poháňané spaľovacím motorom s cieľom získania takýchto vozidiel na testovanie procesov pri ich následnom spracovaní.“ Pracovníci ZAP SR opätovne dokladovali materiály, ktorými prezentuje ZAP SR korektný prístup pri administrovaní tohto projektu a bezproblémový priebeh projektu.

18. 5. 2022

Stretnutie s poslancami Európskeho parlamentu
Vedenie Zväzu automobilového priemyslu SR, na čele s prezidentom, Alexandrom Matušekom, viceprezidentom pánom Prepiakom, generálnym sekretárom pánom Pribulom a jeho zástupcom, pánom Marušákom sa zúčastnili 18. 5. 2022 pracovných raňajok s poslancami Európskeho parlamentu zastupujúcimi Slovensko a vybranými pracovníkmi Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Pracovné raňajky boli servírované v stravovacích priestoroch Európskeho parlamentu.
Automobilový priemysel, ako najglobálnejšie priemyselné odvetvie, čelí náročným výzvam. Toto sa odohráva v období, kedy je potrebné sústrediť sa na realizáciu záväzkov, ktoré prijal automobilový priemysel tým, že sa prihlásil k napĺňaniu cieľov Zelenej dohody s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Súbor legislatívnych návrhov, ktoré sú súčasťou balíčka „Fit for 55“ (smernice a nariadenia o znižovaní emisií CO2 z vozidiel, AFIR, ETS II, zdaňovaní energií, kvalite palív, obnoviteľných zdrojoch energie, CBAM), ako aj pripravovaná ďalšia zo série noriem obmedzujúcich emisie z vozidiel – EURO 7/VII a legislatíva upravujúca budúce postavenie batérií a ich celoživotný cyklus, boli hlavnými z mnohých tém, prediskutovaných na tomto stretnutí.

Poslanci sa živo zaujímali o jednotlivé témy s tým, že práve v tomto období je rozbehnutý proces pripomienkovania jednotlivých legislatívnych návrhov tak, aby legislatívy balíčka „Fit for 55“ vytvárala zmysluplný a koherentný rámec navzájom sa doplňujúcich noriem vytvárajúcich pevný rámec transformácie Európy smerom k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. Zástupcovia ZAP SR v rámci diskusie zdôraznili potrebu prepojiť legislatívu o znižovaní CO2 a AFIR tak, aby členské štáty jasne vnímali prepojenosť oboch procesov a tak sa aj postavili k plneniu úloh vyplývajúcich z návrhov. Podobne upozornili na dôležitosť legislatívy o OZE, pričom poukázali na nízke ambície Slovenska v tejto oblasti, ktorú v súčasnosti a to nedostatočne rieši Plán obnovy a odolnosti. Diskusia sa viedla aj na tému zavedenia normy EURO 7/VII, kde zástupcovia ZAP SR rekapitulovali postupnosť krokov, ktorá je nastavená aktuálnymi návrhmi legislatívy z balíčka „Fit for 55“ a poukázali na nelogickosť zavádzania novej emisnej normy v období, kedy automobilový priemysel sústreďuje svoje zdroje do vývoja technológií na báze alternatívnych pohonov. V tejto súvislosti uviedli, že cesta je v obnove aktuálneho vozidlového parku prostredníctvom vozidiel s normou EURO 6/VI, resp. vozidlami s nízkymi alebo nulovými emisiami. Podobne je treba riešiť problematiku palív s nízkym obsahom uhlíka alebo uhlíkovo neutrálnymi palivami, ktoré by boli schopné využívať vozidlá súčasného vozidlového parku.
Účastníci rokovania hodnotili stretnutie pozitívne a zhodli sa na potrebe pravidelného stretávania sa.

V popoludňajších hodinách sa predstavitelia ZAP SR stretli v priestoroch Slovenskej republiky v budove Rady EÚ s veľvyslankyňou SR pri Európskej únii pani Petrou Vargovou. V rámci diskusie zástupcovia ZAP SR informovali o stretnutí s poslancami EP. Pani veľvyslankyňa privítala túto iniciatívu. Na záver obe strany vyzdvihli vzájomnú spoluprácu a jej potrebu aj do budúcna.

20. 5. 2022

Pracovné stretnutie členov združenia UNIVNET
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie členov združenia UNIVNET, kde sa diskutovalo o aktuálnom stave riešenia jednotlivých dielčích úloh a príprava publikácie za uplynulé obdobie, ktorá sa pravidelne vydáva v rámci dokumentácie postupu riešení jednotlivých výskumných úloh, ktoré rieši združenie UNIVNET.

Stretnutie s Jensom Horningom
S pánom Jensom Horningom, partnerom z PwC, ktorý bude mať jednu z kľúčových prednášok na konferencii Newmatec, sa streli pán Marušák a pán Jurikovič. Prekonzultovali s ním obsah prednášky tak, aby zapadala do filozofie a koncepcie konferencie.

Na stiahnutie
PDF
{title}