28. Valné zhromaždenie Zväzu automobilového priemyslu SR

Dňa 27.4.2022 sa v hoteli Tatra uskutočnilo stretnutie najvyššieho orgánu Zväzu automobilového priemyslu SR – Valné zhromaždenie. Úvod stretnutia patril správe prezidenta ZAP SR, ktorú predniesol pán Alexander Matušek. Skonštatoval, že aj napriek pokračujúcemu krízovému obdobiu sa podarilo opäť vyrobiť na Slovensku v roku 2021 viac ako 1 milión vozidiel a naďalej ostávame svetovým lídrom vo výrobe vozidiel per capita.

Z výsledkov aktivít siedmich pracovných komisií, ktoré v rámci štruktúr zväzu pôsobia, sa venoval podrobnejšie viacerým legislatívnym zmenám, ktoré majú pre členské firmy dôležitý význam.  Medzi kľúčové schválené zákony, ovplyvňujúce konkurencieschopnosť slovenského priemyslu patrí Zákon o podpore v čase skrátenej práce – Kurzarbeit, zmeny v odbornom vzdelávaní a príprave, novela VŠ zákona a stratégia celoživotného vzdelávania, prijatie super odpočtu na investície, na vedu a výskum a návrhy na jeho rozšírenie, návrhy na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia zamestnávateľov a zamestnancov, implementácia priemyselných odpadov do Programu odpadového hospodárstva SR a mnohé ďalšie legislatívne procesy, na ktorých sa členovia pracovných komisií aktívne podieľali.

Veľký vplyv na budúcnosť automobilového priemyslu bude mať balíček  návrhov na revíziu a aktualizáciu právnych predpisov EÚ, známy pod názvom Fit for 55.  Pán Matušek upozornil zástupcov členských firiem, že tieto opatrenia kladú dôraz nielen na zníženie emisií z dopravy, ale aj na uhlíkovo neutrálnu a cirkulárnu výrobu a zdôraznil fakt, že bez environmentálnych auditov budú mať dodávatelia problém získať odbyt na svoje produkty. Zároveň vyjadril záväzok Zväzu automobilového priemyslu SR podporiť svojich členov v rámci transformačného procesu svojou expertízou a strategickými aktivitami.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo zmeny vo Výkonnom výbore, keď boli zvolení dvaja noví členovia – pán Jaroslav Kouřil, predsedu komisie pracovného práva a BOZP, ktorý sa zároveň stal viceprezidentom a členom  prezídia ZAP SR a pána Tomáša Osuského – predsedu Divízie subdodávateľov. Zmeny nastali aj v Dozornej rade, kde boli ako noví členovia zvolení pán Oliver Lindvay zástupca spoločnosti US Steel a pán Peter Kadlec zo spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia.

{title}