Zväz automobilového priemyslu SR pozitívne vníma pondelkové schválenie kompromisného textu k návrhu nariadenia novej emisnej normy Euro 7. Dvaja z troch účastníkov legislatívneho procesu a to Európska komisia a ministri členských štátov sa dohodli na kompromisnom znení pôvodného návrhu normy EURO 7, ktorá prináša menej prísne emisné limity a zavádza realistickejší časový rámec účinnosti.

„Podľa dnes schváleného znenia nie sú nutné mimoriadne veľké investície do technológií spaľovacích motorov, ale európsky automobilový priemysel bude pokračovať a koncentrovať svoju energiu do skutočnej dekarbonizácie, a to v podobe rozšírenia ponuky elektrických vozidiel,“ povedal Alexander Matušek, prezident ZAP SR.

Ďalším krokom k úplnému schváleniu návrhu nariadenia je jeho prerokovanie v Európskom parlamente. Zväz automobilového priemyslu pevne verí, že aj európsky parlament sa stotožní s argumentami, ktoré viedli k dnes schváleným kompromisným návrhom znenia, odsúhlaseným EK a ministrami ČŠ. Koncentrácia kapacít v automobilovom priemysle sa tak bude môcť naplno venovať zavádzaniu bezemisnej dopravy.

 

„Automobilový priemysel je plne odhodlaný podporiť ciele dekarbonizácie dopravy a priemyslu s cieľom zabrániť klimatickej zmene. Aktuálne je dôležité, aby všetky európske inštitúcie k norme Euro7 pristupovali tak, aby európskemu automobilovému priemyslu umožnili dosiahnuť stanovené ciele a zároveň nevyvolali prudké zvýšenie cien automobilov a zároveň udržali náš priemysel konkurencieschopný.“

 

„Tým najlepším, čo sme si mohli v procese prijímania Euro 7 priať, je stabilita a predvídateľnosť prostredia do úplného zákazu registrácií vozidiel jazdiacich na spaľovací motor, ktorý je už za rohom (pozn. registrácia končí v roku 2035),“ povedal výkonný viceprezident ZAP SR Pavol Prepiak.

Ambiciózny a v niektorých prípadoch technicky nerealistický tlak na úpravu spaľovacích motorov v pôvodnom návrhu emisnej normy EURO 7 z Európskej komisie, doslova pár rokov pred tým, ako koncept spaľovacích motorov EÚ navždy opustí, by opätovne presmeroval finančné zdroje automobilového priemyslu naspäť na spaľovacie motory. „Oslabili by sme vývoj a výskum bezemisných technológií v Európe a uprostred aktuálneho súperenia s čínskymi výrobcami znížili našu globálnu konkurencieschopnosť“ poznamenal generálny sekretár ZAP SR Viktor Marušák.

Tomuto scenáru dnes EK a rada EÚ prijatím kompromisného znenia návrhu nariadenia EURO 7 zabránila.

 

 O ZAP SR

 

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je združenie spoločností prioritne pôsobiacich v oblasti automobilovej výroby.

Vyše dvesto členských spoločností tvoria výrobcovia vozidiel, ich zástupcovia (importéri),  spoločnosti pôsobiace v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu ale aj stredné a vysoké školy.

Zväz vytvára spoločnú platformu pre aktívny rozvoj slovenského automobilového priemyslu a presadzovanie spoločných strategických cieľov s cieľom zabezpečiť trvalú konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku v prostredí transformácie automobilového priemyslu na uhlíkovo neutrálnu dopravu a výrobu.

ZAP SR, ako zástupca zamestnávateľov, zastupujúci najsilnejšie priemyselné odvetvie na Slovensku, je vnímaný ako silný a rešpektovaný partner na najvyššej úrovni. Prostredníctvom strešnej organizácie APZD, ktorú s ďalšími partnermi ZAP SR pre svoje potreby vytvoril, predkladá vláde podnety a požiadavky, ktoré vláda zo zákona nesmie opomenúť.

{title}