Zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu SR sa ako súčasť delegácie APZD spolu s niektorými
ostatnými združeniami zastupujúcimi zamestnávateľov v priemysle 16. 8. 2023 zúčastnili na
rozporovom konaní s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR k návrhu Nariadenia vlády SR
o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích
krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu (Nariadenie). Cieľom tohto právneho predpisu
je riešiť naliehavosť situácie najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe, ktorá dlhodobo/ v
ostatnom čase zápasí s nedostatkom záujemcov do niektorých pracovných profesií.
Národné víza by sa mali od 1. januára 2024 udeľovať v počte 2000 na kalendárny rok.
Z našich požiadaviek reflektujúcich na potreby automobilového priemyslu sa nám podarilo presadiť
napríklad rozšírenie zoznamu relevantných tretích krajín o Filipíny, Indonéziu a Nepál.
Boli sme úspešní aj pri presadzovaní požiadavky na určenie procesnej lehoty pre rozhodnutie
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o návrhu zoznamu zamestnancov predložených
zamestnávateľom do piatich pracovných dní. Rozhodnutie Ústredia práce sa následne zasiela na
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvu vnútra SR.

Národné víza 

Národné vízum je forma povolenia na pobyt udeleného Slovenskou republikou, ktoré
oprávňuje zdržiavať sa na území Slovenskej republiky. Národné vízum zároveň oprávňuje
držiteľa zdržiavať sa na území iných členských štátov po dobu max. 90 dní v rámci
ktoréhokoľvek šesťmesačného obdobia pri splnení podmienok stanovených Kódexom
schengenských hraníc.
Podmienky udelenia národného víza upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, okrem iného, aj
ak je to v záujme Slovenskej republiky. Národné víza by sa mali udeľovať občanom
Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory,
Gruzínska, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Moldavskej republiky,
Severomacedónskej republiky, Srbskej republiky, Tadžickej republiky, Turkménska,
Ukrajiny alebo Uzbeckej republiky, ktorí budú v SR zamestnaní ako montážny pracovník
(operátor) v strojárskej výrobe, montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení,
operátor vysokozdvižného vozíka, zvárač kovov, obrábač kovov a stavebný a prevádzkový
elektrikár.
Zamestnávanie občanov tretích krajín sa pre mnohé priemyselné spoločnosti stáva jediným
nástrojom riešenia nedostatku pracovnej sily. Zamestnávatelia po pracovníkoch z tretích
krajín siahajú napriek výrazne vyšším celkovým nákladom na takýchto zamestnancov,
nakoľko obsadiť potrebné pozície pracovníkmi zo Slovenska alebo krajín EU v určitých
prípadoch nie je možné. Využívajúc svoje kompetencie, Vláda Slovenskej republiky na
tento účel vydáva normatívne právne akty (nariadenia) o záujme Slovenskej republiky
udeliť národné víza pre účely zamestnávania občanov tretích krajín.

Rozpor pretrváva pri našej racionálne zdôvodnenej požiadavke zvýšiť počet národných víz na 5000 v
kalendárnom roku, keď sme poukázali na to, že v júni 2023 bolo v triedach SK-ISCO 7 a 8 voľných cca
66 000 pracovných miest, pričom priemerný mesačný prítok je okolo 7 000 miest, ako aj na
skutočnosť, že nariadenie navrhované až pre 6 typov pracovných pozícií s väčším počtom pracovných
síl a požadovaných pozícií ustanovuje nižšie kvóty ako napr. nariadenie, ktorým sa umožňuje
zamestnávať občanov tretích krajín ako vodičov v kamiónovej doprave a vodičov autobusov (t j. 3
pozície).
Predkladateľ argumentoval, že zastupiteľské úrady, ako aj úrady cudzineckej polície, nie sú kapacitne
(personálne ani priestorovo) tak vybavené, aby dokázali vybaviť také veľké množstvo žiadostí popri
ostatnej agende. Predkladateľ uviedol, že uvedomujúc si problémy súvisiace s nedostatkom
pracovných síl, nebráni sa možnosti v budúcnosti prehodnotiť tieto kvóty podľa aktuálnej situácie na
trhu práce v Slovenskej republike.

Naše úsilie o zvýšenie kvót nevzdávame, budem sa snažiť nájsť porozumenie na tripartite. Rovnako
na tripartite sa bude riešiť aj naša požiadavka ohľadne skoršej účinnosti Nariadenia (želateľná skoršia
účinnosť od 1. októbra 2023)

Vo všeobecnosti hodnotíme rozporové konanie kladne a ďakujeme všetkým zúčastneným za
konštruktívny prístup k riešeniu problematiky zamestnávania zamestnancov z tretích krajín.

{title}