V nemeckom vydavateľstve RAM-Verlag vyšla vedecká monografia združenia UNIVNET pod názvom Smart Technologies for Waste Processing from the Automotive Industry. Druhé anglické vydanie publikácie združenia UNIVNET v nemeckom vydavateľstve RAM-Verlag chce pomôcť identifikovať zahraničných partnerov s potenciálom na spoluprácu v rámci projektov na medzinárodnej úrovni, výrobcov, spracovateľov, alebo siete pôsobiace v oblasti životného prostredia a cirkulárnej výroby. Univerzitnú a priemyselnú výskumno-edukačnú platformu recyklujúcej spoločnosti (UNIVNET) tvorí päť univerzít a Zväz automobilového priemyslu.
Monografia sumarizuje výsledky hodnotenia stavu, prognózy vzniku odpadov a vývoja nových technológií materiálového a energetického zhodnocovania vybraných druhov odpadov z automobilového priemyslu.

Obsah monografie je plne v súlade s politikou odpadového hospodárstva Európskej únie, ktorá je zameraná na znižovanie negatívnych vplyvov odpadov na životné prostredie a zdravie ľudí pri súčasnom efektívnom zvyšovaní zhodnocovania odpadov vo forme druhotných surovín a energie. Prechod na obehové hospodárstvo si vyžaduje zmenu celých hodnotových reťazcov, od dizajnu produktov po nové obchodné a trhové modely vrátane nových spôsobov premeny odpadu na zdroje až po zmenu spotrebiteľského správania. Predpokladá úplnú systémovú zmenu a inováciu nielen v technológii, ale aj v organizácii, spoločnosti, spôsoboch financovania a formulácii politiky.

Prezident ZAP SR pán Alexander  Matušek

UNIVNET – vedecká monografia

Monografia je rozdelená do ôsmich logicky nadväzujúcich kapitol. Jednotlivé kapitoly sú venované rozboru množstva a druhov odpadu, spracovateľským kapacitám, prognózam zmien druhov a množstiev odpadu v súvislosti s nástupom elektromobility, príprave odpadu na opätovné použitie, návrhu technológie zhodnocovania lepeného vrstveného skla, recyklácii kovonosných odpadov z akumulátorov, vývoju zvukových a tepelnoizolačných materiálov z odpadov, recyklácii gumy a plastov a napokon možnosti energetického zhodnocovania odpadov. Viaceré z prezentovaných riešení sú originálnymi riešeniami autorov monografie a podliehajú autorským právam vo forme patentov.

Monografia poskytuje potrebné informácie o stave a problémoch odpadového hospodárstva v automobilovom priemysle a je inšpiráciou pre tých, ktorí sa venujú minimalizácii a zhodnocovaniu odpadov zo svojej výroby, prevádzky a spracovania starých vozidiel.

{title}