6. 6. – 10. 6. 2022

6. 6. 2022

Rokovanie interného koordinačného výboru
Prebehlo prvé rokovanie interného koordinačného výboru k aplikácii Zelenej dohody na Slovensku. Jednalo sa o stretnutie zástupcov APZD v jednotlivých pracovných komisiách vytvorených pri Rade vlády SR pre zelenú dohodu pre jenotlivé oblasti pri aplikácii prvkov balíčka Fit for 55 v týchto oblastiach. Toto koordinačné stretnutie slúžilo na vzájomnú informovanosť, v akom stave je príprava Slovenska na aplikáciu jednotlivých legislatívnych návrhov, ktoré postupne budú prichádzať z Bruselu a ktoré sú prejednávané v rámci balíčka Fit for 55. Zároveň je dôležité koordinovať tieto práce, nakoľko tento balíček vytvára jeden komplexný rámec na zelený prechod Európy k uhlíkovej neutralite a každý z prvkov nemôže byť vnímaný izolovane, ale iba ako súčasť jedného koherentného právneho rámca.

7. 6. – 8. 6. 2022

Konferencia Newmatec
V dňoch 7. – 8. júna 2022 sa v hoteli Partizán na Táľoch uskutočnil šiesty ročník konferencie Newmatec, organizovanej ZAP SR, ktorá je považovaná za najvýznamnejšiu slovenskú konferenciu zameranú na automobilový priemysel. Program, ktorý bol venovaný aktuálnej situácii, ale aj najzásadnejšej transformácií automobilového priemyslu, pritiahol 254 účastníkov.
Závery konferencie zhrnul moderátor konferencie, pán Ivan Hodáč, bývalý generálny tajomník Asociácie európskych výrobcov automobilov (ACEA):
• na dosiahnutie cieľov Fit for 55 budeme potrebovať spoluprácu autorít, nielen na úrovni EÚ a národných vlád, ale bude potrebné sa zamerať aj na osvetu a podporu bezemisnej mobility
• je potrebné sa vrátiť ku holistickému prístupu k redukcii emisií CO2, ktorý bol na začiatku diskusie o emisiách akceptovaný Európskou komisiou aj Európskym parlamentom
• aby sa podarila transformácia dodávateľov, je potrebné, aby na to dostali dostatočne dlhý čas a prehĺbila sa ich spolupráca s OEMs
• pokiaľ chceme dosiahnuť ciele, stanovené na rok 2030, bez ohľadu na to, aké budú, jediná uskutočniteľná technológia v takto krátkom čase je elektromobilita, ktorá však nemusí byť dlhodobým riešením

9. 6. 2022

Zasadnutie Liason Committee ACEA, Lisabon
Zasadnutí Liason Committee ACEA sa zúčastňujú zástupcovia pridružených organizácií ACEA, čiže európskych združení a zväzov automobilového priemyslu, ktoré slúžia ako predĺžená ruka v rámci lobingu za záujmy automobilového priemyslu v členských krajinách. Predmetom stretnutia bola predovšetkým aktuálna situácia v prerokovávaných legislatívnych normách, ktoré sú súčasťou balíčka Fit for 55. Išlo o legislatívu o znižovaní emisií CO2 z malých a úžitkových vozidiel, CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel, AFIR a niektoré ďalšie legislatívne návrhy. Na stretnutí boli dohodnuté kroky, ktoré by mali navzájom koordinovať jednotlivé zväzy s ACEA v rámci lobingu v členských krajinách.

Na stiahnutie
PDF
{title}