13. 7. 2022 – V prehľade nájdete novinky v oblasti daní a účtovníctva. Novinkou pre veľké subjekty môže byť nová navrhovaná povinnosť vydať Správu s informáciami o daniach. Pre tých zamestnávateľov, ktorí sa boria s benefitmi súvisiacimi alebo aj nesúvisiacimi s home office, môžu byť nápomocné  priložené usmernenia, nájdete tu aj informáciu o update časového plánu e-faktúry.

NÁVRH NOVELY ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE A NOVÁ  SPRÁVA S INFORMÁCIAMI O DANIACH   

Predpokladaný termín predloženia návrhu novely zákona o účtovníctve na rokovanie vlády je august 2022. Najväčšou novinkou návrhu je zavedenie povinnosti vyhotoviť Správu s informáciami o dani z príjmov (§ 21 až § 21 f). Táto povinnosť je súčasťou rozsiahlej nadnárodnej iniciatívy ATAD (konkrétne Smernica (EÚ) 2021/2101).

Návrh novely zákona o účtovníctve obsahuje presné definície konečnej materskej účtovnej jednotky, samostatnej účtovnej jednotky, prepojených účtovných jednotiek, zahraničného subjektu, zahraničného konečného materského subjektu, zahraničnej skupiny, zahraničnej organizačnej zložky, konsolidovaných výnosov ako aj definíciu výnosov zahraničného samostatného subjektu.

Podľa novely vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov je povinná:

  1. konečná materská účtovná jednotka, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných období jej konsolidované výnosy vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej podľa osobitných predpisov presiahli sumu 750 mil. eur,
  2. samostatná účtovná jednotka, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných období jej
  1. výnosy vykázané v individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa osobitných predpisov presiahli sumu 750 mil. eur, alebo
  2. čistý obrat vykázaný v jej individuálnej účtovnej závierke, ak nezostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, presiahol sumu 750 mil. eur.

Povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov zaniká, ak v každom z dvoch účtovných období bezprostredne  nasledujúcich po účtovnom období, za ktoré vznikla povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov, konsolidované  výnosy konečnej materskej účtovnej jednotky a výnosy alebo čistý obrat samostatnej účtovnej jednotky nepresiahnu sumu 750  mil. eur.

Na konečnú materskú účtovnú jednotku a samostatnú účtovnú jednotku povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov nevzťahuje, ak

  1. sú tieto účtovné jednotky vrátane ich prepojených účtovných jednotiek a organizačných zložiek, ktoré sú umiestnené mimo územia Slovenskej republiky, rezidentmi na daňové účely len v Slovenskej republike, alebo
  2. zverejňujú výročnú správu v súlade s osobitným predpisom, ktorá zahŕňa informácie o všetkých ich činnostiach alebo všetkých činnostiach všetkých prepojených účtovných jednotiek, ktoré sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky konečnej materskej účtovnej jednotky.

Podľa návrhu novely zákona o účtovníctve má povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov za určitých podmienok aj veľká dcérska účtovná jednotka aj organizačná zložka zahraničného subjektu.

Náležitosti správy s informáciami o dani z príjmov má ustanoviť ministerstvo opatrením. Opatrenie má vyhlásiť ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uloženia  správy s informáciami o dani z príjmov, je povinná ju uložiť v registri najneskôr do jedného roka od skončenia o vykazovaní informácií účtovného obdobia, za ktoré sa táto správa s informáciami o dani z príjmov vyhotovuje.

Podľa § 19 odsek 4 novely zákona o účtovníctve sa audítor má  vyjadriť v audítorskej správe, či obchodnej spoločnosti vznikla povinnosť uloženia správy s informáciami o dani z príjmov, a či účtovná jednotka správu s informáciami o dani z príjmov aj uložila v súlade § 23a ods. 11.

NÁHRADY VÝDAVKOV NA HOME OFFICE 

V mesiaci máj 2022  vydalo finančné riaditeľstvo (FRSR) bojovať proti podvodom metodický pokyn pre  posúdenie zdaniteľnosti príjmu zamestnanca plynúceho v súvislosti s poskytovaním finančných náhrad pri práci na home office (HO). Pri uhrádzaní výdavkov pri práci na HO je potrebné zo strany zamestnávateľov vziať do úvahy, či zamestnanci vykonávajú HO pravidelne (tzv. forma telepráce zakotvená v ich pracovných zmluvách), alebo či zamestnávatelia poskytujú možnosť práce z HO len vo forme benefitu (tzv. nepravidelná forma HO).

Pre prehľadnosť uvádzame tabuľku rozdelenia pre prípad používania (v každom individuálnom prípade odporúčame profesionálne posúdenie):

Druh HO Telepráca HO ako benefit
Vlastné/služobné zariadenie Vlastné Služobné Vlastné Služobné
Povinnosť/ možnosť náhrady zvýšených výdavkov Povinnosť Možnosť Možnosť Možnosť
Automatický pracovný nárok zamestnancov Áno, vždy (Zák.práce) Nie Iba ak spomenuté v pracovnej alebo kolek. zmluve Nie
Preukázanie dokladmi/ možnosť paušalizovať Doklady aj možnosť paušalizovať Iba riadne doklady Doklady aj možnosť paušalizovať Iba riadne doklady
Zdaniteľný príjem na strane zamestnanca Nie, ak preukázanie dokladom alebo paušál Nie, ak preukázanie dokladom Nie, ak preukázanie dokladom alebo paušál Nie, ak preukázanie dokladom
Automatický daňový výdavok zamestnávateľa Áno(skutočný doklad alebo paušál) Áno (skutočný doklad) Áno (skutočný doklad alebo paušál) Áno (skutočný doklad)
Daňový výdavok bez preukázania, ale zdanenie na strane zamestnanca Áno Áno Áno Áno

NOVÉ OSLOBODENIE NEPEŇAŽNÝCH PRÍJMOV ZAMESTNANCOV DO VÝŠKY 500 EUR 

 V súlade s § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov (ZDP) v znení účinnom od 1. 1. 2022 príjmom oslobodeným od dane je príjmom oslobodeným od dane je  nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 € za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov spolu. FRSR v mesiaci máj 2022 vydalo usmernenie k aplikácii tohto ustanovenia.

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nepeňažné plnenie, ktorého oslobodenie od dane špecificky upravuje niektoré z ustanovení ZDP, potom toto nepeňažné plnenie je oslobodené od dane podľa tohto špecifického ustanovenia a nie je možné uplatniť oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP (ide napr. o ubytovanie, dopravu alebo stravné zamestnancov).

Finančná správa v rámci metodického usmernenia spomenula na príkladovej báze viacero možných využití tohto oslobodenia (napr.  nepeňažný benefit v podobe vlastného parkovacieho miesta, benefit vo forme použitia motorového vozidla na súkromné aj služobné účely – v praxi sa zdaňuje 1 % obstarávacej ceny vozidla na mesačnej báze, úrazové alebo životné poistenie zamestnancov).

K oslobodeniu príjmov sa vyžaduje, aby výdavky (náklady) vynaložené na nepeňažné plnenie boli najprv posúdené ako daňové výdavky (buď automaticky alebo ako zamestnanecký benefit v zmysle § 19 ods. 1 ZDP). Z uvedeného vyplýva, že FRSR usmernilo zamestnávateľov, že v prípade „nie automatického daňového výdavku“ musí byť výdavok chápaný najprv ako zamestnanecký benefit      (t. j. musí byť spomenutý v kolektívnej zmluve, internom predpise či pracovnej zmluve), aby mohol byť následne vylúčený z daňových výdavkov a mohlo byť oslobodenie uplatnené. Dávame do pozornosti, že uvedenie niektorých zamestnaneckých benefitov v rámci kolektívnych zmlúv či pracovných zmlúv môže vybudovať automatický nárok    zamestnancov na takéto plnenie na pravidelnej báze.

Metodické usmernenie uvádza aj možnosť uplatnenia oslobodenia nepeňažného príjmu zamestnanca, ak je platený z prostriedkov sociálneho fondu v roku tvorby sociálneho fondu (v roku, keď je

tvorba sociálneho fondu účtovaná cez náklady spoločnosti a tvorí daňový výdavok). Upozorňujeme na

potrebu prípravy detailnej evidencie prostriedkov, z ktorých bol sociálny fond tvorený 

 (povinný prídel do sociálneho fondu resp. iný dodatočný prídel do sociálneho fondu).

V každom prípade je potrebné posúdiť jednotlivé situácie  individuálne aj s presahom na pracovné právo a existenciu pracovno-právnych nárokov na strane zamestnancov.

 

NOVINKY V PLÁNOVANOM ZAVEDENÍ ELEKTRONICKEJ FAKTÚRY          

Ministerstvo financií SR (MFSR) predstavilo v máji 2022 v rámci online podujatia technické riešenie nového informačného systému elektronickej fakturácie efaktúra.

Rovnako bola sprístupnená webová stránka pre verejnú testovaciu prevádzku tohto systému. Počas testovacieho obdobia bude odbornej verejnosti ale aj podnikateľom umožnené, aby si vyskúšali prácu s online aplikáciou.

Spustenie ostrej prevádzky systému sa plánuje podľa posledného vyhlásenia prezidenta FRSR pre segmenty B2G od 01.01.2023 a pre segmenty B2B a B2C od 01.01.2025.

Pre dodávateľov, ktorí vystavujú veľké množstvo faktúr, bude možnosť aplikovať tzv. osobitný režim prideľovania podpisového kódu. Pôjde o schválenie žiadosti finančnou správou, na základe ktorej  bude dodávateľ oprávnený prideľovať podpisový kód vlastným fakturačným softvérom.

V súčasnosti sa poskytovatelia účtovných softvérov zaoberajú otázkami kompatibility integrovania systému e-faktúry do svojej funkcionality.

 

SMERNICA O VYKAZOVANÍ INFORMÁCIÍ O UDRŽATEĽNOSTI PODNIKOV    

Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)) je nová  legislatíva EÚ, ktorá od všetkých veľkých spoločností vyžaduje,  aby pravidelne zverejňovali správy o svojich aktivitách s environmentálnym a sociálnym vplyvom. Ide o vykazovanie údajov nefinančného charakteru.

Spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami alebo spoločnosti kótované na burze budú musieť prispôsobiť a zapísať svoju environmentálnu, sociálnu politiku a politiku riadenia do štandardizovaných, odôvodnených a certifikovaných informačných dokumentov. Zavádzajú sa nové zmeny, ktoré majú zvýšiť zodpovednosť spoločnosti:

  • rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky veľké podniky a kótované podnikov na regulovanom trhu (okrem kótovaných mikropodnikov),
  • požiadavka na osvedčenie zverejnených informácií o udržateľnosti,
  • podrobnejšie a štandardizované požiadavky na informácie, ktoré musia spoločnosti zverejňovať,
  • lepšia dostupnosť informácií tým, že sa vyžaduje ich uverejnenie v osobitnej časti správ.

Smernica bude implementovaná   zo strany podnikov rôznych časových obdobiach, najskôr v roku 2025

za obdobie 2024. Súčasťou  návrhu   smernice sú aj požiadavky na zverejnenie tzv. ESG (Environmental, Social and governance) informácií. Na základe ESG reportingu sa budú môcť podniky uchádzať do investície do udržateľnosti, ekológie a digitalizácie, ktoré boli vyčlenené v rámci NextGenerationEU (pre roky 2021-27).

 

{title}