Orgány
[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“ZAP SR“ font_icon=“%%36%%“ _builder_version=“4.9.10″ _module_preset=“default“ custom_padding=“||30px|50px|false|false“ _i=“0″ _address=“0.0.0.0″ theme_builder_area=“post_content“ /]

Orgány

Právne postavenie

ZAP SR vznikol podpisom zakladateľskej zmluvy 22. 6. 1993 v Bánovciach nad Bebravou štrnástimi spoločnosťami. Združenie je založené podľa Občianskeho zákonníka a je od 3. 7. 1993 evidované v Registri záujmových združení právnických osôb, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy. ZAP SR je financovaný predovšetkým z členských príspevkov svojich členov. Ďalšími zdrojmi príjmu sú prípadné zisky z organizovania podujatí alebo predaja štatistických údajov komerčným subjektom.

Valné zhromaždenie

– najvyšší orgán ZAP SR, okrem iného schvaľuje ročnú účtovnú závierku, návrh rozpočtu, zmenu stanov a volí ostatné orgány zväzu. Stretáva sa spravidla jedenkrát ročne.

Prezident

– je štatutárnym orgánom ZAP SR, zabezpečuje výkon rozhodnutí Valného zhromaždenia, na návrh Výkonného výboru menuje generálneho sekretára. V neprítomnosti môže byť zastúpený výkonným viceprezidentom. 

Prezídium

 – je pracovný orgán prezidenta. Zaoberá sa otázkami vnútorných a vonkajších činností ZAP SR. 

Prezídium ZAP SR

Prezident

Ing. Alexander Matušek

Vedie vo Volkswagen Slovakia, a.s. oddelenie Vonkajšie vzťahy/ životné prostredie/sociálne služby.

V minulosti vo Volkswagen Slovakia zodpovedal za riadenie celej logistiky a pôsobil tiež vo viacerých riadiacich funkciách v rámci koncernu Volkswagen v Portugalsku a USA. Od roku 2018 zastáva počas druhého volebného obdobia funkciu prezidenta Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR). V roku 2018 bol zároveň zvolený za viceprezidenta Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD).

Výkonný viceprezident

Ing. Pavol Prepiak

Od roku  1990 do roku  2018 pracoval pre viaceré nadnárodné automobilové spoločnosti na Slovensku a v zahraničí. V roku 1993 zakladal Združenie dovozcov automobilov s cieľom vytvorenia podmienok pre autorizovanú distribúciu (import) vozidiel na Slovensku, ktoré sa neskôr transformovalo do samostatnej divízie zväzu.  Od roku 2018 je výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR a jeho druhý štatutár, je členom výkonného výboru Asociácie priemyselných zväzov a dopravy. Je predseda správnej rady Koordinačného centra pre staré vozidlá a riaditeľ Auto Recycling OZV. Celoživotne pôsobí v oblasti technickej a environmentálnej legislatívy vozidiel.

Viceprezident

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Druhé funkčné obdobie zastáva pozíciu dekana Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity, je profesorom v odbore Výrobná technika, Konštrukcia výrobnej a environmentálnej techniky, životné prostredie. Orientuje sa na výskum a inovácie predovšetkým konštrukčných uzlov obrábacích strojov ako aj environmentálnej techniky. Bol riešiteľom viac ako 21 medzinárodných a národných výskumných projektov, publikoval viac ako 295 vedeckých článkov v časopisoch a zborníkoch, je autorom 35 patentov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov, je nositeľom viac ako 50 inžinierskych a technických diel v rámci zmluvného výskumu fakulty s praxou. Je predsedom komisie Environmentálnej legislatívy Zväzu automobilového priemyslu SR a je lídrom Združenia UNIVNET (Univerzitná a priemyselná výskumno-edukačná platforma recyklujúcej spoločnosti), ktorú tvorí päť univerzít a Zväz automobilového priemyslu.

Viceprezident

Ing. Martin Jančo

Vedie technologickú firmu M2M Solutions s.r.o, ktorá tvorí riešenia v oblasti výroby a logistiky. V minulosti bol konateľom firmy Research Engineering Center Slovakia a vedúcim oddelenia Rádiových sietí v Siemense. Od roku 2019 zastáva funkciu viceprezidenta Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky zodpovedného za výskum a vývoj.

Výkonný výbor

– riadi ZAP SR a činnosť sekretariátu v období medzi Valnými zhromaždeniami. Tvorí ho prezident, viceprezidenti, jeho súčasťou sú predsedovia legislatívnych komisií a iných vnútorných organizačných celkov ZAP SR a ďalší zástupcovia členských organizácií. Jedným z členov je riaditeľ sekretariátu českého Sdružení automobilového průmyslu – AutoSAP.

Výkonný výbor ZAP SR – členovia
 • Čestný prezident
  Jozef UHRÍK
 • Prezident
  Alexander MATUŠEK
 • Výkonný viceprezident
  Pavol PREPIAK
 • Viceprezidenti
  Martin JANČO
  Jaroslav KOUŘIL
  Ľubomír ŠOOŠ
 • Členovia Výkonného výboru
  Viliam BUJNA
  Dušan DVOŘÁK
  Peter FAJNA
  Richard HOLLÝ
  Martin KELE
  Július LANG
  Marek MALATINEC
  Viktor MARUŠÁK
  Tomáš OSUSKÝ
  Zdeněk PETZL
  Juraj SINAY
  Andrej ŠTEFÁNIK
  Dušan VALIENT

Dozorná rada

– je kontrolným orgánom ZAP SR, vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami ZAP SR a plní ďalšie kontrolné úlohy, ktoré jej určí Valné zhromaždenie, prípadne ďalšie aktivity , ak o to požiada prezident  ZAP SR alebo Výkonný výbor.

 

 • Predseda
  Marián FRANEK
 • Členovia
  Peter BIANCHI
  Peter KADLEC
  Adriana KOCIANOVÁ
  Marián KRÁLIK
  Rastislav KRUĽ
  Oliver LINDVAY
  Martin PODKONICKÝ
{title}