Koronavírus

Koronavírus

informácie pre AUTOMOTIVE

Aktuality

21.4.2022 | Aktuálne zmeny v opatreniach ÚVZ SR v súvislosti s epidemiologickou situáciou na Slovensku

Nové opatrenia nadobúdajú účinnosť od 21.4.2022.

Najdôležitejšie zmeny:

 1. Zrušenie všeobecnej povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
  ruší sa všeobecná povinnosť použiť respirátor alebo inú preventívnu ochrannú pomôcku (rúško) na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave, povinnosť sa však naďalej vzťahuje na zamestnancov, návštevy a pacientov zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti s výnimkou detí do 6 rokov, osôb so zdravotnou kontraindikáciou a pod.
 2. Naďalej platí povinnosť izolácie osôb s pozitívnym výsledkom RT-PCR testu, antigénového testu, LAMP-test, PoCT-test alebo domáceho antigénového testu
  izolácia osôb s pozitívnym výsledkom testu je 5 dní od odobratia biologického materiálu s bezpríznakovým priebehom, pozitívne testovaná osoba je povinná 5 dní od ukončenia izolácie nosiť na verejnosti respirátor, v prípade príznakového priebehu ochorenia ukončenie izolácie posudzuje lekár.
 3. Ruší sa všeobecná povinnosť karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie
  osoby budú povinné nastúpiť do karantény len ak ju lekár posúdi ako potrebnú zo zreteľahodných epidemiologických dôvodov (napr. dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku a pod.).

32 VYHLÁŠKA 33 VYHLÁŠKA


2.2.2022 | Aktuálne novinky pri testovaní zamestnancov

Zrušenie povinnosti kontrolovať vstup na pracovisko a bezplatne testovať zamestnancov k 5.2.2022

 • Vláda s účinnosťou od 5.2.2022 zrušila povinnosť kontrolovať a umožnovať vstup na svoje pracoviská pre osoby v režime OTP.
 • Uvedeným sa tak súčasne ruší aj povinnosť zamestnávateľov poskytnúť zamestnancom bez dokladu o OTP bezplatné testovanie.
 • Toto rozhodnutie vlády bude najneskôr k 5.2.2022 premietnuté aj do vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.

Preplatenie nákladov na testovanie

 • Zamestnávatelia môžu už od dnes podávať žiadosti o preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov za mesiace december a január.
 • Žiadosti sa podávajú elektronicky – prostredníctvom Slovensko.sk.
 • Viac informácií o žiadostiach sú dostupné na stránkach MHSR

Návrh uznesenia


31.1.2022 | Zmena Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva s platnosťou od 1.2.2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok sa mení takto:

(2) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
 2. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, alebo
 3. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky.“

Vyhláška 15/2022


25.1.2022 | Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 7/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Vyhláškou sa s účinnosťou od 25.1.2022 mení dĺžka povinnej izolácie a karantény zo súčasných 10 kalendárnych dní na 5 kalendárnych dní.

Stručné informácie:

 • izolácia a karanténa sa vzťahuje na pozitívne osoby so symptomackým aj asymptomatickým ochorením COVID-19,
 • rozširuje sa okruh klinických príznakov COVID-19: zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa,
 • izolácie a karantény započaté pred účinnosťou tejto vyhlášky sa ukončujú podľa pôvodných pravidiel (10 dní), tj. vyhláška sa vzťahuje len na izoláciu a karanténu (5 dní) započatú po účinnosti vyhlášky.

Pozitívne osoby

 • ich izolácia začína ohlásením pozitívneho výsledku a trvá 5 kalendárnych dní (pozor! ale od odberu alebo do vzniku príznakov),
 • po ukončení izolácie musí osoba ďalších 5 dní povinne nosiť na verejnosti respirátor FFP2,
 • pozor! ak sa počas izolácie vyskytnú klinické príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť – izoláciu ukončuje až všeobecný lekár,
 • osoba je povinná o pozitívnom výsledku informovať svojho všeobecného lekára a všetky osoby, s ktorými bola v úzkom kontakte do 2 dní pred odberom vzorky (alebo od nástupu klinických príznakov).

Úzke kontakty s pozitívnou osobou

 • ich karanténa začína oznámením informácie od pozitívnej osoby a trvá 5 kalendárnych dní (pozor! ale od posledného momentu kontaktu s pozitívnou osobou),
 • pozor! karanténa sa nevzťahuje na osoby kompletne zaočkované alebo prekonané (za posledných 180 dní) a nemajú ani klinické príznaky; ak príznaky majú sú povinné karanténu absolvovať,
 • o vzniku karantény alebo vzniku príznakov musia informovať všeobecného lekára,
 • majú možnosť opustiť karantému aj za účelom obstarania nevyhnutných živnotných potrieb.

Osoby v osobitnom režime

 • sú to: zdravotnícky personál a študenti v oblasti zdravotníctva, pracovníci štátnych orgánov a samosprávy, reprezentanti exekutívnej a súdnej moci, príslušníci integrovaného záchranného systému a policajti, pracovníci v energetike a tepelnej energetike, pracovníci údržby ciest, odvozu a likvidácie odpadov, bánk, Slovenskej pošty, Sociálnej poisťovne, pohrebných služieb, letových služieb ai.
 • pozitívna osoba je povinná dodržať 5 dňovú povinnú karanténu (viď vyššie),
 • úzkym kontaktom je len kontakt s pozitívnou osobou bez použitia osobných ochranných pomôcok, inak karanténu nepodstupujú,
 • pozitívna osoba môže pracovať iba v prípade zdravotníckych pracovníkov, pracovníkov sociálnych služieb a zamestnancov v energetike, prezident, člen vlády, poslanec NR SR a vedúci predstaviteľ súdnej moci a len v prípade, ak prácu nebolo možné zabezpečiť iným zamestnancom.

Vyhláška 7/2022


18.1.2022 | Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, platné od 19. 1. 2022 | opatrenia proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)

Opatrenia platia na národnej úrovni, s platnosťou od 19.1. 2022. Všetky opatrenia sú zverejnené vo Vestníku vlády, súhrn opatrení nájdete na www.uvzsr.sk

Vyhlášky ÚVZ


2.12.2021 | Zmena v manuáli Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19

Najvýraznejšia zmena je, že evidencia testovania zamestnanca musí obsahovať aj podpis autorizovanej osoby a zamestnanca. (bod č. 18)

MHSR manuál


29.11.2021 | Rozbor informácií o testovaní vo firmách na základe zverejneného Manuálu MH SR, platný od pondelka 29.11.2021

Stiahnuť dokument


25.11.2021 | Informácie pre zamestnávateľov, poskytujúcich praktické vyučovanie v systéme Duálneho vzdelávania

Stiahnuť dokument


25.11.2021 | Rozbor aktuálnych uznesení

Rozbor uznesenia o zavedení núdzového stavu

Rozbor doposiaľ známych informácií o testovaní vo firmách

Samotné uznesenie

Vyhláška UVZ č. 264-2021 Vstup na pracovisko


10.11.2021 | Rozbor návrhu zákona: Vláda v reakcii na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a pretrvávajúcu nízku úroveň očkovaných, schválila dňa 10.11.2021 návrh zákona, ktorý vytvára právny základ pre tvorbu vyhlášok ÚVZ SR. Týmto návrhom zákona sa pre zamestnávateľov, v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní, zavádzajú tieto odchýlky:

A. Ak nie je vydaná vyhláška ÚVZ SR upravujúca dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko, zamestnávateľ:

 • MÔŽE od zamestnanca vyžadovať doklad (Covid pas),
 • nie je povinný zamestnancovi zabezpečiť testovanie, ak doklad (Covid pas) nepredloží,
 • poskytne zamestnancovi, ktorý odmietol testovanie, náhradu mzdy.

B. Ak je vydaná vyhláška ÚVZ SR upravujúca dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko zamestnávateľ:

 • MUSÍ podmieniť vstup na pracovisko predložením dokladu (Covid pas),
 • je povinný zamestnancovi zabezpečiť bezplatné testovanie, ak doklad (Covid pas) nepredloží,
 • neposkytne zamestnancovi, ktorý odmietol testovanie, náhradu mzdy.

Podmienkou vstupu na pracovisko bude povinnosť zamestnanca preukázať sa:

 • platným potvrdením o absolvovaní očkovania,
 • potvrdením o prekonaní ochorenia,
 • potvrdením o negatívnom výsledku testu,
 • vykonaním testu na ochorenie u zamestnávateľa (bezplatne)

Ďalej sa návrhom zákona:

 • ustanovuje výška pokút za nedodržanie povinnosti podmieňovať vstup na pracovisko zamestnávateľa príslušným dokladom
  • v blokovom konaní až do výšky 5.000 eur, alebo
  • v rozkaznom konaní až 7.000 eur.
 • ruší pandemická PN – doteraz ju od prvého dňa PN vyplácal štát. Vraciame sa do režimu, že prvých 10 dní bude platiť už zamestnávateľ

2.9.2021 | Prvá pomoc: Uznesenie vlády SR č. 440/2021 spresňuje a mení podmienky poskytovania príspevkov pre zamestnávateľov

SEPTEMBER – DECEMBER 2021:

 • výška príspevkov sa nebude odvíjať od COVID automatu a ani od epidemiologickej situácie;
 • príspevky budú počas celého obdobia vyplácané na jednej úrovni (Prvá pomoc);
 • zamestnávatelia tak budú môcť žiadať iba o príspevok na náhradu mzdy vo výške 80% z hrubej mzdy, najviac však v sume 880 eur (opatrenie označené ako 3A);
 • príspevok podľa % poklesu tržieb sa uplatňovať nebude (opatrenie označené ako 3B).

AUGUST 2021:

 • výška príspevku je naviazaná na COVID automat a závisí od epidemiologickej situácie – o podmienkach sme bližšie informovali e-mailom zo dňa 10. 6. 2021 a sú dostupné na pomahameludom.sk;
 • vzhľadom na priaznivý vývoj epidémie sa príspevky zamestnávateľom za mesiac august neposkytujú

JÚL 2021:

 • výška príspevku je naviazaná na COVID automat a závisí od epidemiologickej situácie – o podmienkach sme bližšie informovali e-mailom zo dňa 10. 6. 2021 a sú dostupné na pomahameludom.sk;
 • zamestnávatelia môžu žiadať iba o príspevok na náhradu mzdy vo výške 80% z hrubej mzdy, najviac však v sume 880 eur (opatrenie označené ako 3A);
 • príspevok podľa % poklesu tržieb sa neuplatňuje (opatrenie označené ako 3B);
 • žiadosti za mesiac júl môžu zamestnávatelia podávať najneskôr do 30. septembra.

19.4.2020 | Zmeny protipandemických opatrení od 19.4.2021

Viac informácií


16.3.2020 | Opatrenia pre respirátor FFP2 od 15. marca 2021

Od 15. marca je na základe vyhlášky ÚVZ SR povinné používať respirátor vo všetkých vnútorných priestoroch vrátane pracoviska.

Respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) musí spĺňať klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

Na základe našich upozornení na závažné riziká v priemyselnej výrobe hlavný hygienik doplnil do vyhlášky výnimky z povinného nosenia respirátorov FFP2, ktoré sa vzťahujú na:

 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
 • zamestnanca vystaveného záťaži teplom alebo fyzickej záťaži zaradenej do 3. kategórie alebo do 4. kategórie
 • zamestnanca, u ktorého na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby (PZS) pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora

Aký firmám navrhujeme postup?

 1. V prvom kroku preverte, v akých rizikových skupinách sú zaradení všetci vaši zamestnanci. Túto informáciu vám poskytne vaša PZS.
 2. Zamestnancom v 3. a 4. rizikovej kategórii môžete aj naďalej pri výkone práce umožniť používanie rúšok, napríklad chirurgických.
 3. Zamestnanci v 1. a 2. rizikovej kategórii sú povinní používať respirátory FFP2, ak PZS neurčí inak.
 4. Vaša PZS môže po zohľadnení tepelnej záťaže a fyzickej záťaže určiť zoznam takých pracovných pozícií v 1. a 2. kategórii, na ktoré sa bude vo vašej firme vzťahovať výnimka v nosení respirátora, a teda aj v tomto prípade môže zamestnanec používať rúško.

Zamestnávateľom odporúčame skonzultovať každú výnimku pri nosení respirátorov s pracovnou zdravotnou službou a zodpovedne posúdiť mieru možného rizika pre zdravie zamestnanca.

Vyhláška ÚVZ SR zo dňa 11.3.2021


5.3.2020 | Webinár: Prvá pomoc a aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID-19 (11.3.2021)

Viac informácií


1.3.2020 | COVID opatrenia pre zamestnávateľov platné od 3. marca

Viac informácií


22.2.2020 | 22.2. sa uskutočnila tlačová beseda po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady, na ktorom sa dohodli na Zákone o tzv. Kurzarbeite

Veľkú zásluhu na tom má Zväz automobilového priemyslu a Asociácia priemyselných zväzov, ktorí tento zákon dlhodobo presadzujú ako dôležitý krok pre zachovanie konkurencieschopnosti Slovenska.

Viac informácií


17.2.2020 | Jednorazový vstup na územie Slovenska

Je možnosť požiadať MS HS o výnimku na jednorazový vstup na územie Slovenska, podmienkou ktorého je maximálne 72h starý PCR test. Výnimky MH SR udeľuje pre:

 • expertov, špecialistov, technikov potrebných pre odstránenie krízových situácií vo firmách
 • konateľov firiem pre vyriešenie interných situácií

Viac informácií


3.2.2020 | Vyhláška č. 36 UVZ k opatreniam od 3.2.2021

Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Pribylina

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany

Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda

Vestník vlády SR 16/2021


2.2.2020 | Na rokovaní vlády dňa 2. 2. 2021 bolo schválené nové opatrenie v rámci finančných opatrení v kontexte COVID 19 uvedených v zákone 67/2020 Z. z. a to, že na osobný ochranný prostriedok:

 • ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu a patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu a
 • slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu, a
 • ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3

sa bude až do 30. 4. 2021 uplatňovať nulová sadzba DPH.
Predmetná novela zákona ešte musí byť ešte schválená v NR SR a zákon nadobudne účinnosť vyhlásením.

Vestník vlády SR 16/2021


2.2.2020 | Schválené zmeny podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti

 1. Predĺženie podporného obdobia do 30.6.2021 (doteraz do 31.3.2021)
 2. Rozšírenie okruhu cieľových skupín na zamestnancov alebo SZČO, ktorí boli prijatí do zamestnania alebo začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr do 1.2.2021 (doteraz 1.9.2020) – táto podmienka sa vzťahuje už na žiadosti/výkazy podané za mesiac január 2021
 3. Zvýšenie maximálnej výšky príspevku a vzťahuje na žiadosti/výkazy podané za mesiac február 2021 a ďalšie mesiace

• Opatrenia 1 a 3A (príspevok na náhradu mzdy pre zamestnávateľov)
Zvyšuje sa maximálna výška príspevku na 100 % CCP a najviac 1100 eur (doteraz 80% CCP a najviac 1100 eur)

• Opatrenie 2 a 3B (príspevok na náhradu miezd pri poklese tržieb)
Zvyšuje sa maximálna výška príspevku na 100 % CCP (doteraz 80% CCP) so zachovaním maximálnej výšky podľa novej tabuľky poklesu tržieb

Pokles tržieb (kategórie) Február 2021 a ďalšie mesiace
od 20,00-29,99% 330,- eur
od 30,00-39,99% 420,- eur
od 40,00-49,99% 510,- eur
od 50,00-59,99% 600,- eur
od 60,00-69,99% 690,- eur
od 70,00-79,99% 780,- eur
od 80% a viac 870,- eur

• Opatrenie 4 (príspevok SZČO bez príjmu z podnikania)
Zvyšuje sa maximálna výška príspevku na 360 eur (zo súčasných 315 eur)

Viac informácií


28.1.2020 | Ag Testovanie v podnikoch (aktualizácia)

ZAP SR zatiaľ nedostal informáciu naznačujúcu, že by sa testovanie malo spustiť v najbližších dňoch. Napriek tomu sme sa rozhodli pripraviť materiál ktorý by Vám, v prípade potreby, mohol pomôcť testovanie zvládnuť o čosi lepšie.

Materiál, ktorý nájdete v prílohe nie je oficiálny materiál, ale súhrn skúseností zozbieraný od našich členov, ktorí sa dobrovoľne do testovania zapojili na jeseň 2020.

Osvedčené postupy: COVID-19 testovanie v spoločnostiach automobilového priemyslu na Slovensku (ver. 28.1.2020)

Osvedčené postupy: COVID-19 testovanie v spoločnostiach automobilového priemyslu na Slovensku (ver. 12.1.2020)


18.12.2020 | Informácia o stručnej analýze informácie o testovaní zamestnancov v podnikoch nad 500 zamestnancov, ako ju sformulovali zástupcovia zamestnávateľov

Informácia testovaní zamestnancov bola prvýkrát mediálne prezentovaná minulú stredu, t.j. 9. 12. 2020 na tlačovej konferencii v nadväznosti na zasadnutie Ústredného krízového štábu a vlády SR. Do dnešného dňa však nebolo vydané žiadne oficiálne nariadenie tejto povinnosti, či už vo forme rozhodnutia vlády SR alebo Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Z toho dôvodu, momentálne neexistuje žiadny právne záväzný dokument, ktorý by túto povinnosť podnikom ukladal.

Na základe nami zistených informácií, včera sa uskutočnilo stretnutie ministra hospodárstva SR a hlavného hygienika, na ktorom mal minister deklarovať nerealizovateľnosť tohto opatrenia a v najbližších dňoch by mal v tejto veci vydať hlavný hygienik, p. Mikas, stanovisko, teda či bude toto testovanie v podnikoch povinné, prípadne ako bude realizované.

APZ, ako aj ostatné zamestnávateľské zväzy, adresovali na hlavného hygienika spoločný list, v ktorom vyzývame na dobrovoľnosť tohto opatrenia a na čo najskoršie zodpovedanie najdôležitejších otázok, ktoré sa tohto týkajú (list nájdete v prílohe tohto mailu).

Akonáhle budeme vedieť nové informácie k testovaniu zamestnancov, budeme Vás bezodkladne informovať.

Viac informácií


18.12.2020 | Vývoj v oblasti otvorenia prevádzok: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020 sa nevzťahuje na: k) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy bicyklov, servisy lyží a požičovne lyží,

K otázke predaja vozidiel dávame do pozornosti možnosti pod bodom h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.

Viac informácií


18.12.2020 | Sociálna poisťovňa: Sociálna poisťovňa zverejnila formuláre pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 12/2020 do 30. júna 2021. Všetky potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Viac informácií


14.12.2020 | COVID AUTOMAT: Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie proti epidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19)

Viac informácií


6.11.2020 | PETERKA & PARTNERS: Updated Economic Measures for Employers and Entrepreneurs Adopted by Slovak Government

Viac informácií


2.11.2020 | ZAPSR: Plošné testovanie COVID – povinnosti zamestnávateľa

Vážení členovia ZAP SR,

týmto si Vás dovoľujeme informovať o vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „Vyhláška“).

Predmetná Vyhláška bola uverejnená vo Vestníku vlády SR.

Povinnosti zamestnávateľov upravuje ust. § 2 Vyhlášky. Zamestnávateľom sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. nariaďuje zakázať vstup zamestnancom, ktorí nespadajú do výnimiek uvedených v § 2 ods. 2 Vyhlášky (negatívny RT-PCR test, negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v rámci celoplošného testovania a pod.).

Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu, je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu.

Zároveň platí, že zamestnávatelia sú povinní na všetky svoje vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa Vyhlášky.

Viac informácií


29.10.2020 | ZAPSR: Informácie o dvoch zásadných materiáloch, ktoré boli (28.10.2020) schválené na rokovaní vlády SR

Viac informácií26.10.2020 | ZAPSR: Súhrn opatrení povinných pre prevádzky k 26.10.2020

Viac informácií


26.10.2020 | Nakoľko je situácia ohľadne otvorenia alebo uzatvorenia prevádzok dealerstiev nie úplne jednoznačná (nevieme či sa menili/budú meniť technické podmienky otvorenia), zasielame Vám UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 kde sa pod bodom 4 spomína výnimka na cestu do autoservisu a prezentáciu TK predsedu vlády zo dňa 22.10.2020, kde na strane 11 rovnako dočítate, že občania SR majú výnimku zo zákazu vychádzania mimo bydliska do autoservisu.

Vychádzajúc z tejto informácie predpokladáme, že prevádzky autoservisov môžu byť otvorené.


23.10.2020 | Nové opatrenia oznámené na tlačovej konferencii 22.10.2020 – prezentácia z tlačovej konferencie

Viac informácií


16.10.2020 | Všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 nájdete na odkaze nižšie

Viac informácií


15.10.2020 | Dňom 15.10.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Z novely zákona môžu zamestnávateľom ako aj poskytovateľom služieb vyplynúť viaceré nové povinnosti, ktoré je oprávnený nariadiť opatrením v zmysle novely zákona Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) pri ohrození verejného zdravia a ktorými sú:

 • používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok,
 • podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov poskytovateľov služieb a zamestnávateľov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb na účel epidemiologického vyšetrovania, a to v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo alebo e-mailová adresa; na tento účel poskytovatelia služieb a zamestnávatelia spracúvajú a uchovávajú osobné údaje vstupujúcich osôb v uvedenom rozsahu a na základe písomnej žiadosti sú povinní ich poskytnúť ÚVZ SR a RÚVZ. Takto získané osobné údaje musia zamestnávatelia a poskytovatelia služieb uchovávať po dobu 30 dní odo dňa, kedy im boli poskytnuté ak tak ustanoví vyhláška ÚVZ SR a po uplynutí tejto stanovenej doby na ich uchovávanie musia byť uvedené osobné údaje zamestnávateľom alebo poskytovateľom služieb zničené,
 • vykonanie mechanickej očisty, dezinfekcie alebo sterilizácie predmetov alebo priestorov,
 • uloženie povinnosti zamestnávateľom prijať hygienické opatrenia na pracoviskách vrátane zákazu vstupu zamestnancov alebo iných osôb na pracoviská alebo do iných priestorov zamestnávateľa,
 • dodržiavanie určenej vzdialenosti medzi osobami,
 • ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

Opatrenia, ktoré doteraz vydával ÚVZ SR a RÚVZ, budú mať po novom charakter všeobecne záväzných právnych predpisov – to znamená vyhlášok a v zmysle prechodných ustanovení novely zákona sa opatrenia ÚVZ SR a RÚVZ vydané v súvislosti so sírením ochorenia COVID-19 do nadobudnutia účinnosti novely zákona poväzujú odo dňa účinnosti novely zákona za vyhlášky a zostávajú v platnosti a účinnosti nasledujúcich 15 dni po nadobudnutí účinnosti novely zákona, ak ich orgán, ktorý ich vydal, nezruší skôr.

V opatrení vydanom ÚVZ SR pre územné obvody viacerých RÚVZ alebo pre územie celej Slovenskej republiky môže ÚVZ SR určiť, že RÚVZ môžu nariadiť prísnejšie alebo miernejšie opatrenia v rámci svojho územného obvodu.

Opatrenia podľa písmena b), e) a f) vyššie môžu byť nariadené iba počas krízovej situácie (t. j. počas vyhlásenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie).

Novela zákona súčasne upravila aj to, že právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené (§ 58 ods. ods. 5 zákona), ktorý organ je oprávnený nariadiť plnenie opatrení podľa zákona (t. j. MZ SR, ÚVZ SR alebo RÚVZ).

Viac informácií


15.10.2020, 15:30 | PwC: Tax and Legal Alert | Koniec pandémie pre daňové účely a návrh novely zákona o dani z príjmov

Viac informácií2.9.2020, 15:30 | Zverejnenie nových podmienok projektu „PRVÁ POMOC“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

1. Zmena spôsobu financovania príspevku pre Bratislavský samosprávny kraj
Príspevok sa skladá z príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, alebo z príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a príspevku z Európskeho sociálneho fondu. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a prostriedkami ESF bol a naďalej zostáva rovnaký 15 % : 85 % v rámci územia Slovenskej republiky avšak okrem Bratislavského kraja.Tento vzájomný pomer sa v rámci územia BSK mení na hodnoty 50 % : 50 %.

2. Zavedenie povinnosti pre prijímateľov finančného príspevku označiť priestory pracoviska
Pre prijímateľov príspevku sa zavádza povinnosť viditeľne označiť priestory pracoviska, kde pracujú osoby podporované v zmysle dohody o poskytnutí príspevku, plagátom vo formáte A3. Jeho znenie nájdete na nasledujúcom odkaze. V prípade, ak spoločnosť nemá prevádzku, umiestnenie musí prebehnúť v mieste sídla organizácie. Povinnosť sa dotýka ako zamestnávateľov, tak aj SZČO. Neoznačenie priestorov je vnímané ako porušenie podmienok dohody o poskytnutí príspevku a môže viesť k spätnému vymáhaniu poskytnutej pomoci.

Viac informácií


16.7.2020, 15:30 | Doplnenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Zmenou nariadenia vlády sa umožňuje odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie júl 2020 do 31.decembra 2020. Táto výnimka sa naďalej týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov o 40 % a viac.

Viac informácií


16.7.2020, 15:00 | Predĺženie realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti

Predmetom materiálu je pokračovanie v poskytovaní finančnej kompenzácie zamestnávateľom a SZČO zasiahnutých mimoriadnou situáciou do konca septembra 2020.

Viac informácií


19.6.2020, 14:00 | Informácia o doplnení nariadenia vlády SR č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac jún 2020

Dňa 17.6.2020 bol na rokovaní vlády schválený návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19.

Predmetný návrh nariadenia umožňuje odklad platby poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie jún 2020 do 31. decembra 2020. Dotknutým okruhom subjektov naďalej zostávajú zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac.

Viac informácií


19.6.2020, 9:00 | BMB Webinár: Vládne opatrenia na pomoc pre slovenskú ekonomiku (online, 24.6.2020, 10.00 hod.)

Viac informácií


3.6.2020, 14:00 | Poučenie z krízy COVID19: Kríza, ktorú nikto neočakával, odhalila nedostatky v zmluvách, vzťahoch s dodávateľmi a zákazníkmi, v oblasti ľudských zdrojov a mnohých ďalších oblastiach. V záujme lepšieho zvládnutia dôsledkov krízy, ale aj lepšej prípravy na ďalšiu krízu je teraz ten najlepší čas na analýzu a úpravu zmlúv, obchodných vzťahov, organizačných a personálnych riešení.

Viac informácií


19.5.2020, 11:00 | FSOK: Ponuka preventívnych vyšetrení zamestnancov na ochorenie COVID-19

Viac informácií


24.4.2020, 17:00 | Informácia o novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorá bola prijatá v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Opatrenia v sociálnej oblasti – rozbor legislatívneho návrhu


24.4.2020, 13:00 | Articles summarizing the latest development on the following: Economic Measures For Employers And Entrepreneurs Adopted By Slovak Government, Government-Guaranteed Loans; Exemption to Enter Slovakia, Insolvencies, Executions, Litigations. (PETERKA & PARTNERS)

Economic Measures For Employers And Entrepreneurs Adopted By Slovak Government

Government-Guaranteed Loans; Exemption to Enter Slovakia

Insolvencies, Executions, Litigations


24.4.2020, 12:00 | Aktualizované zhrnutie ekonomických opatrení vzhľadom na krízu Corona, doplnené najmä zmeny v oblasti daňových povinností, umorenia daňovej straty, odpustenie platenia preddavkov na daň z príjmov ako aj odpustenie sociálnych odvodov. Zhrnutie už platných opatrení je doplnené o tie novo schválené červenou. (mailingLeitner Slovakia)

Čítať ďalej


24.4.2020, 10:00 | Rozbory zákonov, ktoré boli dňa 22. 4. 2020 schválené v Národnej rade SR. Jedná sa o ďalšie opatrenia prijímané v súvislosti s COVID – 19 v rámci týchto oblastí:

Finančná oblasť

Sociálna oblasť

Oblasť justície

Oblasť dopravy

Oblasť vzdelávania


22.4.2020, 15:00 | Aktualizácia rozboru vládnych opatrení pre ekonomickú pomoc

Aktualizácia rozboru vládnych opatrení pre ekonomickú pomoc

Súbor najčastejších otázok (Q&A)


21.4.2020, 16:00 | Formulár k žiadosti o príspevok podlá opatrenia 3A (tzv. Kurzarbeit), upravené aj pre spoločnosti s väčším počtom zamestnancov (12 000 riadkov)

Stiahnuť formulár (XLSX)


20.4.2020, 10:00 | Prinášame prehľad opatrení v rámci tretieho balíčku zameraného na pomoc veľkým podnikom. Už platné opatrenia, sú o tie nové, doplnené červenou – mailingLeitner (SK, EN, DE)

Viac informácií


17.4.2020, 15:00 | Možnosť žiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti (3A/3B) v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19 je už otvorená

Viac informácií


17.4.2020, 14:00 | WEBINÁR FSOK: COVID-19: Projekt AEO/SHS, konkurenčná výhoda pre každú firmu v medzinárodnom obchode (24.04.2020)

Viac informácií


17.4.2020, 11:00 | Kurzarbeit už aj na Slovensku (PwC State Aid Alert)

Viac informácií


17.4.2020, 9:00 | Press release – Corona crisis: Guidelines for re-launch of EU auto industry

Viac informácií

Stanovisko: Corona crisis: Towards a strong and green re-launch of the EU auto industry


16.4.2020, 11:00 | ACEA ponúka online vzdelávanie pre zamestnancov automotive spoločností v dobe zastavenej výroby

Viac informácií


16.4.2020, 10:00 | Opatrenia doteraz schválené na Slovensku sa označujú „LEX KORONA“ – BMB Newsfilter 2020Q1

Viac informácií


14.4.2020, 12:00 | List zástupcov EU automobilového priemyslu prezidentke EU komisie

Viac informácií


14.4.2020, 11:00 | Sociálna poisťovňa zverejnila formuláre pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 3/2020 do 31. júla 2020. Všetky potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie nájdete webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Viac informácií


14.4.2020, 9:00 | V súvislosti s povolením prevádzky autoservisov informujeme, že na základe Usmernenia prijatého k danému povoleniu ide aj o predaj náhradných dielov.(spresnenie je v bode 13.)

Viac informácií


9.4.2020, 16:00 | Rozbor prijatých opatrení vlády za účelom zmiernenia ekonomických dopadov COVID-19 za uplynulý týždeň.

Viac informácií


9.4.2020, 11:00 | Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti pri správe daní a pri dovoze tovaru v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Viac informácií


9.4.2020, 10:00 | FSOK: Ako požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti

Viac informácií


7.4.2020, 12:30 | Premiér na tlačovej konferencii infomoval, že konkrétne opatrenia pre veľké podniky by mali byť známe do konca týždňa


6.4.2020, 18:00 | Aktualizované rozbory schválených právnych predpisov

Viac informácií


6.4.2020, 14:00 | Oporúčania na opatrenia pre zamedzenie šírenia nákazy pre výrobné podniky

Anti COVID Measures (EN)

Guidelines (EN)


6.4.2020, 12:00 | Alexander Matušek v ranných správach RTVS na tému “Kurzarbeit” (12m:01s). Tento rozhovor bude zostrihaný aj v poobedných a večerných správach.

Viac informácií


6.4.2020, 12:00 | COVID-19 | Opatrenia pre všetky podnikateľské subjekty počas pandémie

Viac informácií


3.4.2020, 12:00 | Koronavírus a krízové riadenie podnikov – inšpiratívne skúsenosti a odporúčania krízových manažérov. Materiál zaslaný pánom Petrom karáskom, odborníkom v oblasti krízového riadenia firiem a je poradcom prezidenta AutoSAP v CZ, pána Bohdana Wojnara.

Viac informácií


3.4.2020, 11:00 | WEBINAR: COVID-19 Prvá pomoc podnikom na Slovensku (7.4.2020)

Viac informácií


2.4.2020, 16:00 | WEBINAR: Automotive: COVID-19 Analysis Risk & Impact Evaluation with focus on Europe (8.4.2020)

Viac informácií


2.4.2020, 13:00 | Rozbor materiálov schválených vládou v súvislosti s krízovou situáciou

Viac informácií


2.4.2020, 8:00 | Návrh opatrení v daňovej, colnej a účtovnej oblasti

Zverejňujeme informáciu o opatreniach v daňovej, colnej a účtovnej oblasti (návrh zákona), ktoré majú byť platné od 12.03.2020 (tzn. spätne odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá). Výnimkou budú tie, ktoré s ohľadom na aktuálny vývoj ekonomickej, sociálnej alebo zdravotnej situácie bude potrebné ponechať v platnosti aj po skončení mimoriadnej situácie.


1.4.2020 | Stránka ACEA ku kríze v EU automobilovom priemysle

Viac informácií


1.4.2020 | Prvá pomoc podnikateľom z dielne ministerstva financií

Tlačová správa MFSR


31.3.2020, 12:00 | Tlačová konferencia zamestnávateľských zväzov

Viac informácií


29.3.2020, 18:00 | ZAP SR: Prijaté opatrenia vlády považujeme za nedostatočné

Viac informácií


28.3.2020, 11:00 | Zmeny právnych predpisov

 • Prerušenie plynutia hmotnoprávnych a procesnoprávnych lehôt na súdoch
 • Súdne konania v obmedzenom režime a bez prítomnosti verejnosti
 • Predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • Rozhodovanie kolektívnych orgánov právnických osôb per rollam
 • Zmrazenie dražieb a výkonu záložných práv
 • Výnimky vo verejnom obstarávaní

Viac informácií


28.3.2020, 7:00 | Webinár: Vplyv COVID-19 na zmluvné vzťahy (30.3.2020, 14:00 – 15:00 / Mazars Slovensko a Bartošík Šváby).

Viac informácií


27.3.2020, 11:00 | Matador pracuje na vývoji pľúcneho ventilátora na báze štúdie MIT.

Viac informácií


27.3.2020, 10:00 | Koronavírus spôsobí svetovej ekonomike trojfázový šok. Oživenie možno čakať až v roku 2021.

Dôsledky šírenia nákazy spôsobia trojfázový šok vo svetovej ekonomike, recesiu v obchode s tovarmi a službami (pokles o -3,7%), prísnejšiu globálnu menovú politiku (vďaka 30% poklesu indexu akcií MSCI World), a najzávažnejšiu celosvetovú recesiu storočia a následne zotavenie v tvare U v roku 2021.

Experti spoločnosti Euler Hermes odhadujú, že v eurozóne je ohrozených 13 000 malých a stredných podnikov s celkovým obratom viac ako 500 miliárd EUR (4% HDP eurozóny). Globálna platobná neschopnosť sa pravdepodobne v roku 2020 zvýši o + 14% a straty na exporte sa celosvetovo vyšplhajú až do výšky 317 mld. dolárov.

Viac informácií, aj o tom, akých 5 štrukturálnych zmien nastane po mesiacoch, „kedy mal svet pauzu“, nájdete v priloženej tlačovej správe.

Tlačová správa


26.3.2020, 17:00 | V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými pre koronavírus a ich dopadom na podnikateľské prostredie si Vám dovoľujeme zaslať informáciu o prvom schválenom návrhu zákonov prijatého v priebehu včerajšieho večera.

Schválený návrh mení ustanovenia Zákona o sociálnom zabezpečení, Zákonníka práce a Zákona o službách zamestnanosti.

Plné znenie zákona

Stanovisko APZ

Zákon o sociálnom zabezpečení konkretizuje formu, dĺžku trvania a výšku pri DPN z dôvodu karantény a OČR. Zákon o službách zamestnanosti je prijatým návrhom zákona predpripravený na zavádzadnie konkretných opatrení pre udržanie pracovných miest. Naďalej však nie sú známe konkrétne znenia príslušných úprav Príspevku na udržanie pracovných miest (Kurzarbeit) ani výšku kompenzácii a iných opatrení pre podnikateľov, ktorí boli ovplyvnení mimoriadnymi opatreniami v súvislosti s koronavírusom.

V prípade prijatia ďalších opatrení, aj na základe Vašich inputov, Vás budeme informovať.


26.3.2020, 9:00 | Podľa posledných informácií z Policajného zboru SR bola znova spustená prevádzka na Maďarských hraničných priechodoch. Kolóny nákladných vozidiel by sa mali v najbližších hodinách rozpustiť.

Nákladné vozidlá môžu využiť nasledujúce hraničné priechody:
Čuňovo – Rajka
Milhost -Tornyosnémeti
Šahy – Parassapuszta

V prípade, že si chcete skontrolovať čakacie doby na hraniciach, nápomocný môže byť aj nasledujúci link:

covid-19.sixfold.com


25.3.2020, 22:00 | Podľa práve získanej informácie z Policajného zboru SR bude do odvolania spomalená, až zastavená akákoľvek kamiónová doprava v smere do Maďarska. Rozhodol o tom maďarský krízový štáb s odvolaním sa na obmedzovanie vychádzajúcich vozidiel z Maďarska v smere do Rumunska a Srbska.

Nákladné vozidlá budú na Slovensku odkláňané na krajnicu a na odpočívadlá, ktoré sa však rýchlo plnia. Už v týchto chvíľach sa na slovenských diaľniciach a cestách smerujúcich k hraničným priechodom tvoria rozsiahle kolóny nákladných vozidiel, a preto dopravcom odporúčame, aby zvážili cestu týmto smerom.

O ďalších informáciách vás budeme priebežne informovať.


25.3.2020, 11:00 │ Materiály na dnešné rokovanie vlády už nájdete na stránke Úradu vlády:

Úrad vlády


25.3.2020, 10:00 │ MŽP SR zverejnilo usmernenie k nakladaniu s odpadom. Uvedené usmernenie dávame do pozornosti členom ZAP SR, ich obchodným partnerom ako napríklad sieti autorizovaných opravcov a spracovateľov starých vozidiel. Viac info na stránkach ministerstva životného prostredia:

Ministerstvo životného prostredia


24.3.2020, 15:00 │ Prezident Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek, dnes odoslal listy ministrovi hospodárstva pánovi Richardovi Sulíkovi, podpredsedovi vlády a ministrovi pánovi financií Eduardovi Hegerovi a ministrovi práce, sociálnych veci a rodiny pánovi Milanovi Krajniakovi s výzvou na urýchlené riešenie problematiky udržania pracovných miest v priemysle v čase krízy spôsobenej šírením ochorenia COVID-19. Jednotlivé listy je možné prečítať po kliknutí na meno adresáta.


24.3.2020, 15:00 │ RESPIRÁTOR z 3D tlačiarne. ČVUT

Prosíme všetky spoločnosti, ktoré majú vyhovujúce výrobné kapacity, aby zvážili zapojenie sa do výroby respirátorov, ktoré boli vyvinuté na ČVUT. Momentálne prebieha diskusia s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ohľadne ich certifikácie. Pre viac informácií prosím sledujte našu stránku. V prípade záujmu o zapojenie sa môžete kontaktovať vmarusak@zapsr.sk. Pre viac informácií priamo z ČVUT ohľadne vyhovujúcej technológie, prípadne covid@ciirc.cvut.cz. Je možné, že výroba bude realizovateľná aj technológiou vstrekovania plastu. Výroba vákuovým tvarovaním termoplastu nebude vhodná predovšetkým s ohľadom na nutnosť výroby závitov. Ako sľubnejšia sa javí výroba na vstrekolisoch. Pre 3D tlač sú vhodné tlačiarne HP Multijet Fusion 540, najvhodnejšie sú typy 4200 a 5200. Tlačí sa na materiál PA-12.

ČVUT – Nový prototyp respirátora


23.3.2020, 15:00 │ Priemyselné zväzy na Slovensku sú v súčasnej situácií v neustálom kontakte a pripravujú v spolupráci s novou vládou balík nutných opatrení s cieľom zmierniť dopady COVID krízy na slovenský priemysel a ekonomiku. Pri tejto komunikácií vystupujú en bloc a adresujú návrhy opatrení a požiadavky na novú vládu SR. V uplynulých hodinách bol pripravený aj materiál obsahujúci 10 kľúčových opatrení, ktoré musia byť prijaté. Sú to vybrané body z materiálu publikovaného nižšie 19.3., 08:30.

Kľúčové opatrenia na podporu ekonomiky zasiahnutej COVID


23.3.2020, 12:00 │ V nadväznosti na nedávno zasielané materiály obsahujúce návrhy opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov mimoriadnej situácie, sme z celej členskej základne APZ obdržali desiatky, možno až stovky podnetov. Súčasťou týchto podnetov bolo aj množstvo doplňujúcich opatrení, ktoré neboli v materiáloch, či už od p. Žigu alebo p. Sulíka, zahrnuté. Z toho dôvodu sme sa rozhodli tieto opatrenia zosumarizovať a vložiť do nového dokumentu.

Návrhy na doplnenie nových „protivírusových opatrení“


23.3.2020, 08:00 │ Vyhlásenie výkonnej podpredsedníčky EK Margrethe Vestagera k návrhu Dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19.

Slovenská verzia

English version


19.3.2020, 17:30 │ Na základe podnetov od členov ZAP SR sme rozšírili informácie o možnostiach otvorenia servisov, predaji na diaľku (eshop) a doplnili Q&A:

Q&A


19.3.2020, 17:20 │ Do sekcie “Informácie z jednotlivých odvetví v tomto článku pridané ďalšie informácie k predaju pre importérov a predajcov vozidiel a Tax and Legal Alert od PricewaterhouseCoopers.


19.3.2020, 08:40│ Súhrnný materiál spracovaný APZ na základe podnetov členských organizácií jednotlivých zväzov združených v APZ. Jedná sa o pripomienky k materiálu spracovanému p. Richardom Sulíkom, budúcim ministrom hospodárstva.

Stanovisko APZ k bodom p. Sulíka


19.3.2020, 08:30 │ Návrh opatrení aplikovateľných proti šíreniu koronavírusu za oblasť hospodárstva SR, tento materiál bol 18.3. prerokovaný vládou a bol vzatý na vedomie. Tento materiál bol následne zaslaný aj novému ministrovi p. Sulíkovi ako príloha listu zaslaného piatimi zamestnávateľskými zväzmi na Slovensku: RUZ, AZZZ, APZ, SOPK a Klub500.

Návrh opatrení aplikovateľných proti šíreniu koronavírusu za oblasť hospodárstva SR

List p. Sulíkovi


17.3.2020, 12:00 │ Na základe argumentácie ZAP SR prišlo ku korekcii rozhodnutia krízového štábu zo dňa 15.3 nasledovne:

 • autoservis, odťahová služba (asistenčné služby) a pneuservis sú prevádzky, ktoré boli vyňaté z plošného zákazu poskytovania maloobchodného predaja služieb

Rozhodnutím o tom, že prevádzky nie sú povinne zavreté neznamená, že prevádzky musia byť povinne otvorené. Rozhodnutie o otvorení ponecháva krízový štáb na rozhodnutí zodpovedných osôb v každej prevádzke a spoločnosti.

Pokiaľ zostane prevádzka otvorená, musí zaviesť a v maximálnej miere dodržať najlepšie opatrenia v zabránení šírenia COVID-19.

Odporúčame aby ste dodržiavali najmenej nasledovné opatrenia:

 • Pri preberaní a odovzdávaní vozidla je potrebné dodržať bezpečnostné predpisy minimálne v nasledovnom rozsahu: Osoba odovzdávajúca vozidlo a osoba preberajúca vozidlo má ochrannú rúšku. Pri prebratí vozidla musia byť časti vozidla, s ktorými prichádza do styku vodič ošetrené dezinfekčným prostriedkom (volant, radiaca páka, kľučky na dverách, kľúče od vozidla, prípadne iné dotykové plochy vo vozidle a pod.), prípadne preberajúci prevezme vozidlo v ochranných rukaviciach.
 • V prípade, že odovzdávajúca osoba nemá ochranné rúško pokúste sa zabezpečiť ochranné rúška aj pre takúto osobu
 • Minimalizujte počet osôb, ktoré prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi, odovzdávajúci vozidlo do opravy
 • Platbu za vykonanú službu odporúčame realizovať bezhotovostne prostredníctvom platového terminálu, prípadne vystavením faktúry.
 • V prípade predaja náhradných dielov odporúčame maximálne využiť online objednanie, telefonické objednanie, bezhotovostnú platbu a odovzdanie nakúpených náhradných dielov bez vzájomného blízkosti predávajúceho a kupujúceho.
 • V dielni dodržiavajte bezpečnostné odporúčania, vzdialenosť medzi pracovníkmi, rúška a pod.
 • Odporúčame vykonávať primárne činnosti pre vlastné potreby spoločnosti napr. opravy, údržbu, prezúvanie pneumatík vlastných vozidiel a do opravy už prijatých vozidiel,
 • Eliminujte nepotrebné servisné zásahy ktoré môžu byť vykonané neskôr (napr. nákup novej puklice určite pár dní počká)

O vývoji situácie Vás budeme priebežne informovať.


16.3.2020, 14:00 │ Na nasledujúcom linku nájdete materiál, ktorý bol dnes predložený na rokovaní zástupcov priemyslu s členmi aktuálnej a nastupujúcej vlády (pán Žiga, Kamenický a Sulík). Materiál bude dnes prerokovaný na krízovom štábe a to ako sa vláda rozhodla sa dozvieme na najbližšej tlačovej besede pána premiéra Petra Pellegriniho.

Udržanie zásobovania, logistiky a činností v súvislosti s opravou a haváriami zariadení

{title}