Daň z príjmov právnických osôb

Národná rada Slovenskej republiky („parlament“) schválila na svojom zasadaní dňa 19. 12. 2023 zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, medzi nimi aj zákon o dani z príjmov („ZDP“). Touto novelizáciou sa nielen zavádzajú nové legislatívne ustanovenia, ale sa aj spresňujú alebo dokonca rušia niektoré ustanovenia ZDP, ktoré boli parlamentom schválené v júni 2023, avšak ich účinnosť ešte nenastala, keďže bola nastavená na 1. 1. 2024.

Nové ustanovenia ZDP:

 • S účinnosťou od 1. 1. 2024 sa pre fyzické osoby zvyšuje sadzba dane zo 7 % na 10 % pre osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku.
  • Vyššie uvedené zvýšenie sa uplatní na podiely na zisku, ktorý bol vykázaný za zdaňovacie obdobie začínajúce sa najskôr 1. 1. 2024, na likvidačný zostatok, ak spoločnosť alebo družstvo vstúpili do likvidácie najskôr 1. 1. 2024 alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti v prípade konkurzu najskôr 1. 1. 2024, a na vyrovnací podiel, ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce sa najskôr 1. 1. 2024.
 • S účinnosťou od 1. 1. 2024 sa stanovuje nová maximálna hodnotová hranica vo výške 60 000 eur pre zdaniteľné príjmy (výnosy) mikrodaňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami z podnikania alebo SZČO (doterajšia horná hranica príjmov mikrodaňovníka je viazaná na obratový limit na účely DPH registrácie). Pre základ dane takto zadefinovaného mikrodaňovníka ostáva v platnosti doterajšia 15 % sadzba dane z príjmov, ako aj ostatné zvýhodnenia stanovené v ZDP.
  • Nová príjmová hranica pre výhodnejšie zdanenie mikrodaňovníka sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa najskôr 1. 1. 2024.
 • S účinnosťou od 1. 1. 2024 sa pre právnické osoby zavádza minimálna daň, teda daň, ktorú budú daňovníci platiť aj v situácii dosiahnutia daňovej straty alebo veľmi malého zisku. Minimálna daň (po započítaní niektorých úľav na dani a dane zaplatenej v zahraničí) sa bude pohybovať v rozmedzí od 340 eur do 3 840 eur, a to v závislosti od výšky dosiahnutých zdaniteľných príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie:

Príjmy (výnosy)

Minimálna daň

≤ 50 000 eur

340 eur

≤ 250 000 eur

960 eur

≤ 500 000 eur

1 920 eur

> 500 000 eur

3 840 eur

  • Minimálnu daň nebude platiť napríklad daňovník v roku svojho vzniku, daňovník v konkurze alebo v likvidácii, daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, alebo daňovníci prevádzkujúci chránenú dielňu/pracovisko.
  • Minimálna daň sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa najskôr 1. 1. 2024. Kladný rozdiel medzi minimálnou daňou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní bude možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po období, za ktoré bola minimálna daň zaplatená, a to na tú časť daňovej povinnosti, ktorá bude presahovať sumu minimálnej dane.
 • Dochádza k úprave existujúcich a k doplneniu nových legislatívnych ustanovení pokrývajúcich daňový bonus (ďalej „bonus“), na ktoré majú nárok vybrané fyzické osoby v súvislosti s prijatými úvermi na bývanie:
  • V prípade zmlúv o úvere na bývanie, ktoré budú uzavreté od 1. 1. 2024, sa upravujú niektoré súčasné podmienky na priznanie bonusu na zaplatené úroky, ako napríklad zvýšenie maximálnej hodnoty ročného bonusu zo 400 eur na 1 200 eur alebo zvýšenie koeficientu, ktorým sa násobí priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za účelom výpočtu hranice pre nárok na bonus, a to z 1,3 na 1,6.
  • Zavádza sa nový jednorazový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku, uplatniteľný za rok 2023 vo výške 75 % z rozdielu medzi zaplatenou nižšou priemernou ročnou splátkou v roku 2022 a zaplatenou vyššou ročnou splátkou v roku 2023, najviac však do výšky 1 800 eur za rok.

Upravené ustanovenia ZDP:

 • Ako sme vás už informovali v našich Daňových novinkách z 10. 7. 2023, s účinnosťou od 1. 1. 2024 bolo schválené zavedenie nového typu nepeňažného plnenia oslobodeného od dane z príjmov fyzickej osoby v podobe akcií alebo obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, ak tieto akcie/podiely získa buď zamestnanec príslušnej spoločnosti v súvislosti s výkonom závislej činnosti pre danú spoločnosť, alebo kontraktor, ktorý v rámci svojho podnikania, prípadne ako SZČO pre túto spoločnosť vykonáva činnosť.
  • Aktuálna novelizácia ustanovení zavádzajúcich vyššie uvedený nezdaňovaný príjem fyzickej osoby spresňuje jednu z podmienok na priznanie oslobodenia, a to podmienku nevyplatenia dividend príslušnou obchodnou spoločnosťou v období od jej registrácie na účely dane z príjmov právnických osôb až do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo nepeňažné plnenie/akcie/podiely fyzickou osobou (zamestnancom  alebo kontraktorom) nadobudnuté.

Zrušené ustanovenia ZDP:

S účinnosťou od 31. 12. 2023 sa rušia doleuvedené ustanovenia ZDP, ktorých účinnosť mala nastať 1. 1. 2024:

 • Oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb v prípade príjmov z predaja cenných papierov (neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu), príjmov z predaja účastí (podielov) na spoločnosti s ručením obmedzeným a príjmov z vyplatenia podielových listov, ak k predaju akcie alebo podielu, resp. k vyplateniu podielového listu došlo po uplynutí troch rokov od nadobudnutia/vydania.
 • Úpravy v oblasti virtuálnych mien:
  • zahrnutie príjmu fyzickej osoby z predaja virtuálnej meny po uplynutí jedného roku od jej nadobudnutia (ak nebola súčasťou obchodného majetku) do osobitného základu dane podliehajúceho sadzbe dane 7 %;
  • zadefinovanie virtuálnej meny, stablecoinu a stakingu a úprava definície predaja virtuálnej meny ako výmeny virtuálnej meny za stablecoin a
  • oslobodenie príjmov fyzickej osoby z výmeny virtuálnej meny za tovar alebo poskytnutie služby, ak úhrn týchto príjmov znížený o príslušné výdavky nepresiahne v zdaňovacom období 2 400 eur.
 • Uplatnenie výdavku vynaloženého fyzickou osobou na obstaranie finančného majetku, ktorý táto osoba použila na dosiahnutie príjmu z kapitálového majetku formou úrokov alebo iných výnosov z poskytnutých úverov a pôžičiek a úrokov z hodnoty splateného vkladu spoločníkov verejných obchodných spoločností.

DPH a spotrebné dane

V rámci balíka opatrení na konsolidáciu verejných financií (tzv. Lex Konsolidácia) schválila Národná rada SR dňa 19. 12. 2023 aj opatrenia v oblasti DPH a spotrebných daní:

 • S účinnosťou od 1. januára 2024 sa zvyšuje sadzba DPH z 10 % na 20 % na alkoholické nápoje podávané v rámci reštauračných a stravovacích služieb (obsah alkoholu viac ako 0,5 % objemu).
 • S účinnosťou od 1. januára 2024 sa zvyšuje spotrebná daň z liehu zo 130 % na 138 %, pričom znížená sadzba bude vo výške 50 % sadzby dane. Pri výpočte spotrebnej dane sa bude sadzba 1 080 eur násobiť uvedenými vyššími % sadzbami.
 • S účinnosťou od 1. februára 2024 sa zvyšuje spotrebná daň na tabak a tabakové výrobky.

Odvody

V rámci balíka opatrení na konsolidáciu verejných financií (tzv. Lex Konsolidácia) schválila Národná rada SR dňa 19. 12. 2023 aj opatrenia v oblasti odvodov:

 • Sadzba poistného na zdravotné poistenie sa s účinnosťou od 1. januára 2024 zvyšuje pre zamestnávateľa z 10 % na 11 %. Ak zamestnávateľ zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného sa upravuje z 5 % na 5,5 % z vymeriavacieho základu. Sadzba zdravotných odvodov pre SZČO sa taktiež zvyšuje z 14 % na 15 % z vymeriavacieho základu (SZČO so zdravotným postihnutím z 7 % na 7,5 %) a pre samoplatiteľa zo 14 % na 15 %.
 • Príspevky do druhého piliera (starobné dôchodkové sporenie) sa od r. 2024 znižujú z 5,5 % na 4 % z vymeriavacieho základu. Sadzba 4 % má platiť aj v ďalších rokoch, t. j. postupné zvyšovanie podielu na 5,75 a 6 % sa vypúšťa. Samotné sadzby odvodov sociálneho poistenia sa v tejto súvislosti nemenia, iba pomer prerozdelenia medzi prvý a druhý pilier.

Dorovnávacia daň

Na svojom zasadaní dňa 8. decembra 2023 parlament taktiež schválil zákon o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín s účinnosťou od 31. decembra 2023. Konečné znenie zákona reflektuje viaceré pripomienky, ktoré boli k zákonu vznesené. Medzi najzásadnejšie patria predĺženie doby na podanie daňového priznania k dorovnávacej dani a podanie oznámenia s informáciami na určenie dorovnávacej dane na 15 mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, spresnenie začatia platnosti zákona na zdaňovacie obdobia začínajúce sa po 31. decembri 2023, možnosť výpočtu oprávneného príjmu alebo oprávnenej straty zo zisku alebo straty vykázaného v individuálnej účtovnej závierke podľa slovenského zákona o účtovníctve a iné. Viac sme vás o návrhu tohto zákona, ktorý je transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2022/2523 z 14. decembra 2022 o zabezpečení minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín, informovali v našom jesennom prehľade kľúčových legislatívnych a daňových noviniek zverejnenom 4. októbra 2023.

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Národná rada Slovenskej republiky schválila na svojom zasadaní dňa 19. 12. 2023  novelu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach. Okrem iného novela rozširuje od 1. januára 2024 rozsah regulovaných osôb o regulované subjekty, ktoré realizujú svoju činnosť na území SR v oblasti vykonávanej na základe povolenia vydaného alebo udeleného zo strany NBS podľa osobitných predpisov (napr. banky a subjekty kolektívneho investovania). Zároveň zavádza vyššiu sadzbu mesačného odvodu pre banky vo výške 0,025, ktorá bude postupne každoročne klesať do 31. 12. 2027, pričom po tomto dátume bude výška mesačného odvodu pre všetky regulované subjekty rovnaká, t. j. 0,00363.

Ostatné zmeny

Ostatné opatrenia zo schváleného zákona „Lex Konsolidácia“:

 • Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií sa bude platiť aj v r. 2024
 • Štátny sviatok 1. september už nebude dňom pracovného pokoja (od 2024)
 • Ruší sa zvýhodnenie pre rodinné stavebné sporenie
 • Príspevok zo štátneho rozpočtu pre verejnoprávne médiá sa znižuje z 0,17 % na 0,12 % HDP
 • Dochádza k zvýšeniu vybraných správnych poplatkov

 

Zdroj:
PwC
{title}