Prvý krok k zjednoteniu pravidiel transferového oceňovania v rámci Európskej únie

12. septembra 2023 zverejnila Európska komisia návrh smernice o pravidlách transferového oceňovania v EÚ (ďalej ako „TP smernica“). Ak sa na jej znení jednomyseľne zhodnú a schvália ju  všetky členské štáty, navrhované zmeny TP smernice by boli jednotlivé členské štáty povinné implementovať s účinnosťou od 1. januára 2026.

Návrh TP smernice sa usiluje zjednotiť najdôležitejšie pravidlá transferového oceňovania a vytvoriť spoločné záväzné pravidlá transferového oceňovania v rámci EÚ, ktoré budú v súlade s rámcom Smernice OECD o transferovom oceňovaní.

Toto sú najdôležitejšie zmeny, ktoré návrh TP smernice obsahuje:

 • Zavedenie spoločnej definície závislých osôb (hranice 25 %) s cieľom zosúladiť pravidlá členských krajín uplatňujúcich iné kritériá (zvyčajne 50 %) s pravidlami, ktoré platia vo väčšine členských krajín vrátane Slovenska.
 • Určenie intervalu nezávislého vzťahu len na základe medzikvartilového rozpätia namiesto doterajšej možnosti používať aj iné štatistické rozpätia (napr. percentil). Tento krok tak zamedzí používaniu iných štatistických metód, ktoré pripúšťa Smernica OECD o transferovom oceňovaní.
 • Ak výsledky kontrolovanej transakcie padnú mimo intervalu nezávislého vzťahu, vykoná správca dane úpravu na strednú hodnotu intervalu (medián), pokiaľ daňovník nedoloží, že iný bod v intervale vhodnejšie odzrkadľuje cenu medzi nezávislými osobami. Týmto dôjde k zosúladeniu s prístupom, ktorý sa na Slovensku uplatňuje už od roku 2023.
 • Prijatie najnovšej verzie Smernice OECD o transferovom oceňovaní ako oficiálneho výkladu pravidiel transferového oceňovania, čo by mohlo otvoriť priestor na riešenie sporov týkajúcich sa transferového oceňovania na Európskom súdnom dvore a priniesť tak záväzné interpretácie a výklad pravidiel v oblasti transferového oceňovania.
 • Zavedenie „zrýchleného“ postupu (do 180 dní) na schválenie korešpondujúcej úpravy v transferovom oceňovaní bez toho, aby bolo potrebné iniciovať procedúru vzájomných dohôd (angl. Mutual Agreement Procedure, MAP). Kľúčovou podmienkou na umožnenie korešpondujúcej úpravy by však stále bolo, aby členský štát, ktorý by mal korešpondujúcu úpravu smerom nadol povoliť, súhlasil s tým, že primárna úprava bola v súlade s princípom nezávislého vzťahu, čo je zvyčajne prekážkou aj v súčasných korešpondujúcich úpravách.
 • Zavedenie podmienok, za ktorých môže sám daňovník uskutočniť kompenzačnú (koncoročnú) úpravu transferových cien, t. j. úpravu iniciovanú daňovníkom v prípade, že je potrebné transferové ceny za daný rok upraviť, aby sa dosiahol súlad s princípom nezávislého vzťahu.
  Podmienky takejto úpravy by boli nasledovné:
  • ešte pred zaúčtovaním transakcií bolo vynaložené primerané úsilie na dosiahnutie súladu ceny s princípom nezávislého vzťahu,
  • koncoročná úprava sa robí symetricky u všetkých zúčastnených strán, t. j. účtuje sa u všetkých protistrán,
  • po celý čas sa konzistentne uplatňuje ten istý prístup,
  • koncoročná úprava sa vykonáva ešte pred podaním priznania k dani z príjmov právnických osôb a
  • daňovník disponuje vysvetlením, prečo sa prognózy uplatňované počas roka nezhodujú so skutočnými výsledkami na konci roka.
 • Zavedenie možnosti vykonať v druhom štáte úpravu transferových cien smerom nadol, a to aj vtedy, keď nevznikla primárna úprava (napr. dodatočný výmer dane v prvom štáte), ak sú splnené nasledujúce podmienky:
  • úprava smerom nadol je v súlade s princípom nezávislého vzťahu, čo sa týka podstaty, ako aj sumy,
  • suma rovnajúca sa úprave smerom nadol vedie k dvojitému zdaneniu (je zahrnutá a zdanená v oboch členských štátoch),
  • členský štát, ktorý bol požiadaný o vykonanie úpravy smerom nadol, oznámil druhému členskému štátu svoj zámer vykonať úpravu smerom nadol a poskytol dokumentáciu potrebnú na vyhodnotenie súladu úpravy s princípom nezávislého vzťahu.

V TP smernici sa tiež uvádza, že Európska komisia bude splnomocnená po platnosti TP smernice vypracovať a prijať spoločný vzor dokumentácie k transferovému oceňovaniu a definovať, ktorí daňovníci budú musieť pripravovať dokumentáciu podľa tohto vzoru a ktoré obdobia bude musieť táto dokumentácia pokrývať. Cieľom je výhľadovo znížiť administratívne zaťaženie v EÚ.

TP smernica navyše dáva Európskej rade do budúcna možnosť zriadiť tzv. bezpečné prístavy (angl. safe harbours), ktoré daňovníkom poskytnú jasný obraz o tom, čo by mali daňové úrady v EÚ považovať za prijateľné v špecifických transakciách, akými sú napr. (a) prevody dlhodobého nehmotného majetku, (b) poskytovanie služieb medzi závislými osobami, (c) dohody o príspevkoch na náklady, (d) reštrukturalizácie podnikov, (e) finančné transakcie či (f) obchodné záležitosti medzi ústredím a jeho stálymi prevádzkarňami. Hoci vyššie uvedená iniciatíva by mohla zvýšiť úroveň istoty v špecifických transakciách medzi závislými osobami v rámci EÚ, môže tiež vytvárať rozdiely v transakciách medzi závislými osobami mimo EÚ, ktoré nebudú zosúladené so zásadami EÚ.

Vyššie uvedené dva návrhy na zjednotenie pravidiel prípravy transferovej dokumentácie a vytvárania bezpečných prístavov v EÚ prinášajú skôr víziu budúcich harmonizačných zmien, než aby v súčasnom návrhu TP smernice ustanovovali v tomto smere konkrétne pravidlá či uvádzali konkrétne podrobnosti.

O ďalšom vývoji a zmenách v TP smernici, ktoré sa dajú očakávať vzhľadom na požiadavku dosiahnutia jednohlasnej zhody členských štátov, vás budeme priebežne informovať.

Ak by ste sa chceli porozprávať o tom, ako by navrhované zmeny mohli ovplyvniť vaše podnikanie, obráťte sa, prosím, na niektorého z našich nižšie uvedených odborníkov na transferové oceňovanie, ktorí vám radi poskytnú podrobnejšie informácie.

Zdroj:
PwC
{title}