V stredu, 8.11. sa uskutočnilo stretnutie zástupcov ZAP SR na Finančnom riaditeľstve SR na úrovni predsedu komisie pre finančnú legislatívu ZAP SR, členov ZAP SR a riaditeľky Colného odboru p. Lýdie Valacsaiovej a jej zástupcu, p. Martina Svrčeka.

Stretnutie bolo vyvolané zo strany Zväzu automobilového priemyslu SR k termínu spustenia piatej fázy elektronického systému colnej evidencie NCTS (vývoz – tranzit), ktorá mala byť podľa pôvodného plánu spustená do ostrej prevádzky 1. decembra 2023. Tento termín nebude dodržaný, pričom najskorší možný termín spustenia NCTS fáza 5 do ostrej prevádzky je 1.1.2024. Vzhľadom na vysoký požadovaný štandard testovania systému pred jeho plným nasadením je však možné predpokladať skutočný termín spustenia začiatkom druhého kvartálu roku 2024. Pred týmto termínom bude FR SR prostredníctvom ZAP SR informovať o termínoch školení na nový systém.

Na stretnutí sme sa ďalej zaoberali funkcionalitami a user experience s portálom pre obchodníkov, tzn. trading portálom a tiež sme vyslovili záujem o spoluprácu pri pripravovaných budúcich projektoch, na ktorých by sme radi poskytli naše praktické skúsenosti v rámci prizvania zástupcov ZAP SR do pracovných skupín

Ďalšou témou bol CBAM, tzv. uhlíkové clo, ktorého testovacia fáza je spustená už od začiatku októbra 2023. Povinné zapojenie sa relevantných subjektov je do 31.1.2024. Viac informácií k téme by malo v nasledujúcich týždňoch poskytnúť MŽP SR.

Čo je to CBAM alebo uhlíkové clo?

V júli 2021 prijala Európska komisia návrh nariadenia na zavedenie mechanizmu uhlíkového vyrovnania na hraniciach, anglicky Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Podstatou CBAM je výber tzv. uhlíkového cla z dovozu surovín a výrobkov, ktorých výroba je spojená s emisiou veľkého množstva skleníkových plynov. Dovozcovia budú musieť na základe emisií obsiahnutých v dovezenom tovare nakupovať tzv. CBAM certifikáty, ktorých cena bude odvodená od ceny európskych emisných kvót.

Koho sa CBAM týka?

CBAM sa týka dovozcov nasledujúcich komodít a produktov z tretích krajín: železa a ocele, hliníka, cementu, elektrickej energie, vodíka, hnojív, niektorých prekurzorov (aktívne katódové materiály) a obmedzene aj nadväzujúcich výrobkov (napr. skrutky a skrutky).

Kedy a ako začne fungovať?

Nariadenie o CBAM už bolo schválené Európskou komisiou aj parlamentom a jeho účinnosť je aktuálne navrhnutá od 1. októbra 2023, kedy začne tzv. prechodné obdobie. Počas neho budú mať dovozcovia tovaru povinnosť iba informovať o emisiách obsiahnutých v dovezenom tovare – CBAM nebude spojené s platobnou povinnosťou. Prechodné obdobie bude trvať do 31. decembra 2025. Od 1. januára 2026 bude nutné sa pri dovoze vybraného tovaru (pozri ďalej) registrovať u CBAM autority a ako schválený deklarant podávať ročné hlásenia a platiť za emisie obsiahnuté v dovezenom tovare.

Kto bude za správu a výber CBAM zodpovedať?

Centrálny správny orgán CBAM (jednotný pre celú EÚ, zatiaľ nebol ustanovený) a colné správy jednotlivých krajín EÚ.

Ako sa emisie obsiahnuté v dovezenom tovare spočítajú?

Obsiahnuté emisie sa spočítajú pomocou metód daných nariadením a na základe informácií o skutočných emisiách vznikajúcich pri výrobe, ktoré poskytne dovážajúcim spoločnostiam priamo výrobca tovaru z tretej krajiny. K dispozícii budú aj štandardné hodnoty emisií, ktoré na základe údajov výrobných zariadení s najhoršími výsledkami stanoví sama Európska komisia.

V akej podobe budú informácie odovzdávané?

  • Správa CBAM: Štvrťročný výkaz podávaný v prechodnom období – vždy do konca nasledujúceho mesiaca po konci štvrťroka.

Obsahuje informácie o:

  • celkovom množstve dovezeného tovaru v tonách alebo megawatthodinách (elektrina)
  • celkových skutočne obsiahnutých emisiách v tonách emisií CO₂ na tonu/megawatthodinu
  • celkových skutočne obsiahnutých nepriamych emisiách v tonách emisií CO₂ na tonu (neplatí pre elektrinu)
  • cene uhlíka uhradenej v krajine pôvodu tovaru
  • Prehlásenie CBAM: Roční výkaz podávaný od roku 2026 – vždy k 31. květnu následujícího roku.

Obsahuje informácie o:

  • celkovom množstve dovezeného tovaru v tunách alebo megawatthodinách
  • obsah zahrnutých emisií v tunách emisií CO₂ na tunu/megawatthodinu
  • celkovom počte odevzdávaných CBAM certifikátů dle celkového počtu zahrnutých emisií podľa prípadného zníženia o cenu uhlíku zaplatenej v zemi původu

 

 

Zdroj:
PWC
{title}