Európska komisia predstavila v decembri 2022 návrhy na modernizáciu pravidiel DPH pod pojmom DPH v digitálnom veku (ďalej ako „VIDA“). V súčasnosti sa Európsky parlament venuje veľkému množstvu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vznesených jednotlivými členskými krajinami. Návrh VIDA musí ešte prejsť celým schvaľovacím procesom, aby mohol vstúpiť do platnosti.

VIDA pozostáva z troch kľúčových častí: 

 • Elektronická fakturácia 
 • Platformy uľahčujúce dodanie  – rozšírené využitie
 • Jednotná registrácia pre DPH a vylepšenie špeciálnych (OSS, iOSS) schém

Ak bude návrh schválený, opatrenia nadobudnú účinnosť postupne od 1. januára 2024 do 1. januára 2028.

Zmeny v elektronickej fakturácii a vo vykazovaní

Podľa návrhu VIDA by do platnosti mali vstúpiť nasledovné zmeny:

od 1. januára 2024

 

 • Nová definícia elektronickej faktúry s cieľom zosúladiť existujúce pravidlá elektronickej fakturácie pre verejné obstarávanie. Elektronická faktúra bude definovaná ako dokument, ktorý bol vydaný, odoslaný a prijatý v štruktúrovanom elektronickom formáte, ktorý umožňuje jeho automatické a elektronické spracovanie. 
 • Zrušenie práva príjemcu elektronickej faktúry odmietnuť elektronickú faktúru a požadovať jej papierovú verziu.

od 1. januára 2028

 • Lehota na vystavenie faktúry za cezhraničné transakcie v rámci EÚ (napr. intrakomunitárne dodanie tovaru alebo dodanie služieb s miestom dodania v inom členskom štáte, na ktoré sa vzťahuje prenesenie daňovej povinnosti) je stanovená na dva pracovné dni po uskutočnení zdaniteľného plnenia. Súčasná lehota na vystavenie faktúry za takéto transakcie je 15 dní po skončení mesiaca, v ktorom došlo k zdaniteľnému plneniu, čo znamená výrazné skrátenie lehoty. 
 • Vytvorí sa nový systém pre digitálne vykazovanie  „real-time reporting“ pre cezhraničné transakcie v rámci EÚ. Zdaniteľné osoby budú musieť do dvoch pracovných dní od vystavenia faktúry alebo prijatia platby zaslať požadované informácie daňovému úradu.

DPH a platformy od 1. januára 2025

Nový návrh rozširuje súčasné fungovanie platforiem na všetky dodania tovarov v EÚ a určitých služieb prostredníctvom elektronického rozhrania, najmä krátkodobé prenájmy turistického ubytovania a osobnej dopravy poskytované určitými osobami, napr. nezdaniteľnou alebo neusadenou osobou. Platformy budú zodpovedné za výber a odvádzanie DPH.  

Keďže sa poskytnutie služieb bude považovať za dodanie služieb platformou, platforma bude povinná účtovať DPH z ceny dodanej služby. Dodanie skutočným poskytovateľom sa bude považovať za „oslobodené“ bez nároku na odpočet DPH.

Jednotná registrácia pre DPH od 1. januára 2025

V rámci tohto balíka  sa navrhuje:

 •  rozšírenie pravidla prenesenia daňovej povinnosti na všetky tovary a služby dodané neusadenou osobou platiteľovi DPH v štáte dodania
 • širšie využitie schém jednotného kontaktného miesta („OSS a iOSS“), aby pokrývali B2C dodávky tovaru vrátane domácich dodávok vrátane použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností
 • zavedenie nových pravidiel prepravy vlastného tovaru a zrušenie súčasného zjednodušenia pre konsignačné sklad

Týmito zmenami by sa mala znížiť potreba viacerých registrácií DPH v rôznych členských štátoch.

Súčasná odborná diskusia/pozmeňujúce návrhy

Jednotlivé členské štáty EÚ  navrhli viac ako 300 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Medzi najrelevantnejšie patria nasledovné: 

 1. zachovanie domácich požiadaviek na real-time reporting zavedených členskými štátmi; 
 2. predĺženie lehoty dvoch pracovných dní na vystavenie elektronických faktúr za cezhraničné transakcie; 
 3. odloženie nadobudnutia účinnosti navrhovaných ustanovení o 24 mesiacov.

Čo z toho vyplýva?

Navrhované zmeny, najmä prechod na elektronickú fakturáciu a „real-time reporting“, ovplyvnia všetky podniky a budú vyžadovať dodatočné náklady na technologické riešenie a nastavenie procesov. Postihne to najmä menšie subjekty, ktoré nemajú dostatok prostriedkov a zdrojov tieto zmeny implementovať, na druhej strane môžu využiť výhodnejšie podmienky na DPH registráciu. Subjekty pôsobiace v EÚ by mali začať zvažovať svoju pripravenosť na tieto zmeny.

Zdroj:
PwC
{title}