Zákon o dani z príjmov bol po 1. januári 2023 niekoľkokrát novelizovaný. V nadväznosti na to uvádzame novinky v časovom slede podľa ich účinnosti:

 Od 15. 3. 2023 sa daňovo uznateľným výdavkom daňovníka vynaloženým na pracovné a sociálne podmienky stali aj výdavky na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, zriadených v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

 • Od 18. 4. 2023 bolo zrušené zdanenie komerčných podnikových dlhopisov, ktoré slovenskí emitenti emitovali na domácom i na zahraničných trhoch. Od uvedeného dátumu teda opätovne, tak ako tomu bolo do 31. 12. 2022, nebudú príjmami daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky výnosy zo všetkých, t.j. štátnych aj neštátnych, dlhopisov. Ak bola slovenskému daňovému nerezidentovi daň z výnosov z neštátnych dlhopisov zrazená na základe vzniku daňovej povinnosti do 17. 4. 2023, v zmysle prechodných ustanovení sa môže daňovník rozhodnúť túto daň považovať za preddavok a v nadväznosti na to podať daňové priznanie za rok 2023.
 • Od 1. 5. 2023 sa zaviedlo zdaňovanie príjmov športových odborníkov dosiahnutých formou samostatnej zárobkovej činnosti zrážkou. Riadnym vykonaním zrážky dane sa bude daňová povinnosť považovať za splnenú. Ak sa však športový odborník vopred písomne dohodne s platiteľom dane na tom, že platiteľ dane z príjmov daň zrážkou nevyberie, potom bude športový odborník povinný svoju daňovú povinnosť z týchto príjmov vyrovnať prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.
 • Od 1. 5. 2023 došlo k čiastočnému zmierneniu lehôt Zákona o dani z príjmov pre príjemcov investičnej pomoci vo forme úľavy na dani. Podľa prechodných ustanovení daňovníci, ktorým bolo do konca roku 2022 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci obsahujúce nárok na úľavu na dani podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci, nebudú do trojročnej lehoty na začatie uplatňovania úľavy započítavať zdaňovacie obdobia plynúce v rokoch 2023 a 2024. Týmto daňovníkom sa taktiež nebudú do desaťročnej lehoty na čerpanie daňovej úľavy započítavať tri bezprostredne po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, a to počnúc tým obdobím, ktoré začalo plynúť v roku 2023.
 • Od 1. 7. 2023 sa  výpočet daňovo uznateľných výdavkov rozširuje o daň z osobitnej stavby podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
  V súvislosti s reformou stavebnej legislatívy bolo potrebné zabezpečiť zosúladenie viacerých osobitných právnych predpisov so schválenými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby. Legislatívna úprava vyvolaná zmenou v pojmoch podľa novej stavebnej legislatívy sa dotkla aj Zákona o dani z príjmov, v ktorom s účinnosťou od 1. 4. 2024 dôjde k aktualizácii poznámok pod čiarou k odkazom na iné právne normy, ako napríklad odkazy týkajúce sa predčasného užívania stavieb a skúšobnej prevádzky na účely prerušenia odpisovania, dočasných stavieb na účely tzv. časového odpisovania vybraného hmotného majetku, stavebných úprav na účely posúdenia technického zhodnotenia, či celkového zaradenia stavieb do daňových odpisových skupín . Zároveň sa v Zákone o dani z príjmov upravuje a rozširuje definícia drobnej stavby ako hmotného majetku určeného na odpisovanie.

Národná rada Slovenskej republiky schválila na svojej poslednej schôdzi niekoľko ďalších novelizácií, či už priamo Zákona dani z príjmov alebo iných zákonov, ktoré sekundárne upravujú aj Zákon o dani z príjmov. Predmetné zákony zatiaľ neboli zverejnené v zbierke zákonov:

 1. S účinnosťou od 1. 8. 2023 dochádza v zákone o dani z príjmov pre fyzické osoby k zrušeniu tzv. CFC pravidiel (pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti), ktoré boli zavedené od 1. 1. 2023. V zmysle prechodných ustanovení daňová povinnosť, ktorá fyzickej osobe vznikla na základe CFC pravidiel platných do 31. 7. 2023, zanikne dňom 1. 8. 2023.   Pokiaľ daň zodpovedajúca tejto daňovej povinnosti bola uhradená, od 1. 8. 2023 sa bude považovať za daňový preplatok v zmysle daňového poriadku.
 2. Od 1. 8. 2023 vstúpi do platnosti nový zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý je transpozíciou európskej smernice do slovenského právneho prostredia. V rámci tohto zákona sa nepriamo upraví definícia tovaru, ktorý je klasifikovaný ako nebezpečný v zákone o dani z príjmov, a pri vyradení ktorého sa obstarávacia cena ošetrí ako daňovo neuznateľný náklad.
 3. zákon o dani z príjmov bude s účinnosťou od 1. 1. 2024 upravený aj o nasledujúce ustanovenia, ktoré sa najvýraznejšie dotknú oblasti zdaňovania virtuálnych mien, účasti v obchodných spoločnostiach a príjmu z kapitálového majetku pre fyzické osoby (ďalej „FO“).
  • Príjem z predaja virtuálnej meny po uplynutí jedného roku od jej nadobudnutia (ak nebola súčasťou obchodného majetku) bude FO zahŕňať do osobitného základu dane, ktorý bude podliehať sadzbe dane vo výške 7%. V prípade príjmu z predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane (čiastkového základu dane) spolu s ostatnými príjmami.
  • Príjem z predaja cenných papierov, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, bude pre FO oslobodený od dane, a to po uplynutí troch rokov od nadobudnutia týchto cenných papierov. Od dane bude oslobodený aj príjem z vyplatenia podielových listov a z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným a to po uplynutí troch rokov od ich vydania- nadobudnutia.
  • Zavádza sa definícia virtuálnej meny, stablecoinu a stakingu a mení sa definícia predaja virtuálnej meny ako výmena virtuálnej meny za stablecoin. Ďalšou zmenou v oblasti zdaňovania virtuálnych mien je oslobodenie príjmov FO z výmeny virtuálnej meny za tovar alebo poskytnutie služby, ak úhrn týchto príjmov znížený o príslušné výdavky nepresiahne v zdaňovacom období 2 400 eur.
  • FO, ktorá dosiahne príjem z kapitálového majetku formou úrokov alebo iných výnosov z poskytnutých úverov a pôžičiek a úrokov z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností, si bude môcť uplatniť výdavok vynaložený na obstaranie finančného majetku, ktorý bol použitý pre dosiahnutie tohto príjmu.
  • Zavádza sa oslobodenie nepeňažného plnenia od dane zamestnanca, ktoré prijal formou zamestnaneckých akcií ocenených v ich nominálnej hodnote, alebo obchodného podielu na spoločnosti s  ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu pripadajúceho na zamestnanca, v súvislosti s výkonom závislej činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa a pri splnení zákonom definovaných podmienok.
   Obdobná úprava ako pre zamestnancov sa zavádza aj pre tzv. kontraktorov, ktorí nadobudnú akcie alebo obchodné podiely od spoločností v súvislosti s výkonom svojej činnosti pre tieto spoločnosti.
   Predmetné oslobodenia sa použijú na nepeňažné plnenia nadobudnuté po 31. decembri 2023. Takto nadobudnuté akcie/ podiely však potom budú vždy zdaniteľným príjmom pri predaji (bez možnosti oslobodenia aj v prípade splnenia časového testu).
 4. S účinnosťou od 1. 3. 2024 bol schválený nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev (ďalej „zákon o premenách“), ktorý upravuje aj ďalšie zákony, najmä Obchodný zákonník, a ktorý predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia („EÚ Smernica“) do slovenského právneho prostredia. Taktiež Zákon o dani z príjmov bol v tejto súvislosti v pomerne veľkom rozsahu novelizovaný, avšak zmeny v podstate iba zohľadňujú novú terminológiu a kategorizáciu niektorých doterajších obchodných kombinácií a zavedenie ďalšieho typu obchodnej kombinácie zákonom o premenách.
  Zákon o premenách upravuje tuzemské a cezhraničné premeny a zmeny právnych foriem obchodných spoločností a družstiev. Premeny člení na fúzie a rozdelenia, pričom pod fúzie spadajú zlúčenia a splynutia a pod rozdelenia spadajú rozštiepenia a odštiepenia. Obchodné kombinácie typu zlúčenia, splynutia a rozštiepenia existujú aj v súčasnej slovenskej legislatíve („rozštiepenie“ existuje pod pojmom „rozdelenie“). Novým typom obchodnej kombinácie od marca 2024 bude odštiepenie, čiže transakcia, pri ktorej na rozdiel od rozštiepenia rozdeľovaná spoločnosť nezaniká, ale príslušným spôsobom špecifikovaná časť jej imania prechádza na jedného alebo viacerých právnych nástupcov.

V nadväznosti na uvedené zmeny sa s účinnosťou od 1. 3. 2024 upravuje použité názvoslovie naprieč celým zákonom o dani z príjmov a zavádzajú sa dve nové ustanovenia, ktoré pokrývajú daňové ošetrenie odštiepenia v reálnych hodnotách alebo v pôvodných cenách. Základné princípy tohto ošetrenia sú nastavené rovnako, ako je to v súčasne platnom zákone o dani z príjmov pre zlúčenia, splynutia a rozdelenia, a to podľa relevantnosti príslušnej úpravy pre individuálne kroky alebo procesy v konkrétnom type obchodnej kombinácie.

Po nadobudnutí účinnosti zákona o premenách už nebude, v súlade s EÚ Smernicou, právne možná zmena právnej formy tzv. osobných spoločností (k.s., v.o.s.) na obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s.) a naopak. Zároveň sa zavádza inštitút cezhraničnej zmeny právnej formy.

Zdroj:
PwC
{title}