Čo sa chystá:

 • Dotácie pre podniky za prvý kvartál 2023;
 • Cenové limity energií pre malých odberateľov elektriny a plynu;
 • Cenové limity energií pre domácnosti;
 • Nový systém podpory schválený Európskou komisiou s celoročnými dotáciami pre spoločnosti

Čo nepríde:

 • Dotácie za štvrtý kvartál 2022

Čo doposiaľ nie je známe:

 • Poskytovanie dotácii pre hospodárske subjekty po prvom kvartály 2023 do konca roka.

Podrobné informácie o dotáciách:

Čo sa chystá:

 1. Dotácie za prvý štvrťrok 2023

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu vo výške 80 % oprávnených nákladov, teda rozdielu medzi skutočne zaplatenou cenou plynu a/alebo elektriny a stanovenými maximálnymi limitmi 99 EUR/MWh (plyn) a 199 EUR/MWh (elektrina). Ide o čistú cenu komodity bez distribučných a sieťových poplatkov. Výzva je dostupná tu: https://energodotacie.mhsr.sk/Pvyzva.html  a lehota na podávanie žiadosti je do 30. 6. 2023.

Žiadosť sa predkladá z elektronickej schránky žiadateľa na Ministerstvo hospodárstva SR, a to za mesiac spätne.

– Maximálna výška dotácie je v súhrne 600 000 EUR na jeden hospodársky subjekt za prvý kvartál 2023, t.j. maximálne 200 000 EUR na mesiac.  

– Ak požadovaná suma presahuje 100 000 EUR, žiadateľ musí byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora a žiadosť musí obsahovať identifikáciu konečných užívateľov výhod.

– Oprávnenými žiadateľmi sú hospodárske subjekty, t. j. poskytovatelia tovaru a/alebo služieb, bez ohľadu na ich právnu formu, spôsob financovania a veľkosť, s výnimkou úverových a finančných inštitúcií. Oprávnené sú aj podniky v ťažkostiach.

– Oprávneným žiadateľom nie je podnik, ktorý v oprávnenom období nemá zriadené odberné miesto a nedisponuje jedinečným fakturačným EIC a/alebo POD kódom, ktorý sa uvádza priamo na faktúre.

– Oprávneným žiadateľom je len koncový odberateľ energie a nie je ním subjekt, ktorý v oprávnenom období odobral energie na účely výroby elektriny a tepla.

– Dotácia sa poskytuje spätne, t. j. vo februári 2023 môžu podniky požiadať o dotáciu za január 2023, v marci môžu požiadať o dotáciu za február a / alebo január 2023 a podobne.

– Oprávneným obdobím je predbežne prvý kvartál 2023, t.j. obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023.

– Ministerstvo hospodárstva na tieto účely vyčlenilo celkovo 279 820 623 EUR.

 1. Podpora malých odberateľov regulovanej dávky elektriny a plynu

Malé podniky s ročnou spotrebou do 30 000 kW elektriny alebo 100 000 kW plynu majú zaručenú cenu za časť regulovaných dodávok energií, a to pevne stanovenými stropmi 99 EUR/MWh (plyn) a 199 EUR/MWh (elektrina) na celý rok 2023 podľa Nariadenia vlády č. 19/2023 Z. z.. Nakoľko ide o cenu komodity, táto cena bude navýšená o poplatky podľa rozhodnutia ÚRSO.

Podnikateľom, ktorí už dostali účty na rok 2023 s vyššími cenami energií, ako sú tie, ktoré sú teraz garantované, minister hospodárstva odporúča, aby tieto faktúry ignorovali a neplatili. Dodávatelia energie by mali vystaviť nové faktúry.

Kompenzované budú subjekty, ktoré sú dodávateľmi energií pre malých odberateľov.

 1. Garantované ceny energie pre domácnosti

Dňa 16. 11. 2022 Vláda SR uznesením schvália tzv. všeobecný hospodársky záujem, ktorým stanovila maximálnu cenu elektriny pre domácnosti. Vláda tak zastropovala cenu elektriny pre domácnosti na úrovni 61,2 EUR / MWh, ktorá je však zvýšená o koeficient určený vyhláškou ÚRSO. Výsledná suma elektriny pre domácnosti tak predstavuje 67,3 EUR / MWh. Výška ceny elektriny pre domácnosti tak zostáva na úrovni z roku 2022.

Zároveň bola pre domácnosti upravená aj cena plynu. podľa nariadenia Vlády SR č. 19/2023 Z. z. je cena plynu tvorená z mesačnej platby za odberné miesto vo výške 1,50 EUR a maximálnej výšky sadzby za plyn, ktorá je však určená osobitne pre ten-ktorý typ tarify (D1 – D6, prípadne D7 – D8). V konečnom dôsledku sú tak ceny plynu pre domácnosti na úrovni ceny z roku 2022 zvýšené o 15 %.

 1. Nový systém financovania

Slovensko zaslalo Európskej komisii na notifikáciu novú schému pomoci, a to v nadväznosti na bod 2.4 Dočasného krízového rámca. Spomínaná schéma má zabezpečiť pomoc viacerými spôsobmi a na základe rôznych podmienok, ktoré budú bližšie špecifikované vo zverejnenej výzve. Medzi faktory, ktoré sa budú posudzovať patrí v niektorých prípadoch napríklad pokles EBITDA v porovnaní s rokom 2021 alebo spotreba energií za posledné roky.

Európska komisia už schválila konkrétny návrh schémy, ktorý  Ministerstvo hospodárstva SR vypracovalo a koncom januára 2023 túto skutočnosť Ministerstvu oznámila. V súčasnosti sa tak čaká na zverejnenie výzvy, zo strany Ministerstva hospodárstva SR. Tento typ pomoci má predbežne platiť do konca roka 2023 a má pomôcť najmä podnikom, ktoré sú energeticky náročné.

Čo nepríde:

 1. Dotácie na štvrtý štvrťrok 2022

Podľa informácií z Ministerstva hospodárstva SR sa už neplánuje poskytovanie dotácii za spotrebované energie za štvrtý kvartál 2022. Kompenzácie tak boli poskytnuté len za august a september 2022, kedy boli ceny energií najvyššie. Obdobie od októbra do decembra 2022 tak nebude pokryté týmto typom štátnej pomoci.

Čo zatiaľ nie je známe:

V súčasnosti nie je jasné, či budú poskytované dotácie vo výške 80 % zo súm vyšších ako 199 EUR / MWh (elektrina) alebo 99 EUR / MWh (plyn) aj po prvom kvartály 2023 na zvyšné mesiace roka 2023

{title}