Do pozornosti dávame hlavne:

  • Odvodová odpočítateľná položka
  • Sociálna poisťovňa – zber analytických údajov
  • Minimálne poistné na zdravotné poistenie zamestnanca
  • Daňový bonus na dieťa
  • Dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Zákon o sociálnom poistení

Odvodová odpočítateľná položka (OOP) študenti a dôchodcovia je maximálne EUR 200,00 mesačne a zároveň sa zaviedla Odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci (OOPSP), ktorá je maximálne EUR 605,50 mesačne. Ak ste OOP nestihli nahlásiť do 1.1.2023, prihlásenie je možné vykonať v rámci januára ale s platnosťou až od februára 2023.

Evidencia analytických údajov zamestnanca
Zmena zákona o sociálnom poistení priniesla so sebou novú povinnosť pre zamestnávateľa, ktorý po novom musí v registračnom liste fyzickej osoby hlásiť aj 3 nové analytické údaje/kódy: miesto výkonu práce, rozsah pracovného času druh vykonávanej činnosti. Od 1. januára teda zamestnávateľ musí tieto údaje vypĺňať pri podávaní RLFO povinne. Čo sa týka už aktívnych zamestnancov, je povinný tieto údaje nahlásiť hromadne, ešte pred podaním mesačného výkazu za január 2023.

Vymeriavací základ pre výpočet dôchodkového poistenia, invalidného poistenia, nemocenského poistenia, poistenia v nezamestnanosti, rezervného fondu a garančného poistenia sa zvyšuje zo sumy EUR 7.931,00 (platnej pre rok 2022) na sumu EUR 8.477,00. Úrazové poistenie sa aj naďalej počíta z neobmedzeného vymeriavacieho základu.

Denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky priznanej v roku 2023 môže byť stanovený až zo sumy EUR 2.422,00. Maximálny denný vymeriavací základ tak môže dosiahnuť až sumu EUR 79.6274,00.

Poistné počas práceneschopnosti – Do konca decembra 2022 platilo, že zamestnanec neplatil poistné počas celého obdobia PN. Od januára 2023 nie je povinný platiť poistné najdlhšie do uplynutia 52 týždňov trvania PN, následne sa poistenie prerušuje.

Generálny pardon
Podľa prechodného ustanovenia účinného od 1. februára 2023, Sociálna poisťovňa odpustí predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné za celé obdobie pred 1. júlom 2022, splatné do 31.1.2023, ak toto dlžné poistné boli v plnom rozsahu zaplatené do 31. augusta 2023.

Ročné zúčtovanie Sociálneho poistenia, ktoré malo byť od roku 2023 v kompetencii zamestnávateľa je zrušené.

Zákon o zdravotnom poistení

Zdravotné poistenie je kalkulované z plnej výšky príjmu zamestnanca bez obmedzenia.

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2023, je EUR 72.660,00 (60-násobok priemernej mzdy z roka 2021 = 60 x EUR 1.211,00).

Minimálne poistné zamestnanca na zdravotné poistenie
Národná rada SR ešte pred sviatkami schválila zavedenie minimálneho poistného za zamestnanca s účinnosťou od 1. januára 2023. Poistenec/zamestnanec bude platiť poistné na zdravotné poistenie vypočítané najmenej zo sumy životného minima, platného k 1. 1.2023 (EUR 234,42), bez ohľadu na výšku príjmu u zamestnávateľa. Minimálne poistné sa nevzťahuje na poistencov štátu (pracujúci dôchodca, študent a pod) a zamestnancov so zdravotným postihnutím, u ktorých prebieha výpočet poistného bez zmeny.
V prípade viacerých zamestnávateľov, alebo ak je zamestnanec súčasne SZČO, môže si uplatniť výnimku z uplatňovania minimálneho preddavku tak, že predloží vyhlásenie zamestnávateľovi.
Minimálny preddavok na poistné je EUR 32,81 mesačne.

Zákon o dani z príjmov

Nezdaniteľná časť na daňovníka a sadzby dane

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2023 pri výpočte preddavkov na daň je EUR 410,24/mesiac (ročná NČZD je EUR 4.922,82).

Sadzba dane pre fyzickú osobu podľa § 15 písm. a) ZDP:

19 % – z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu EUR 41.445,46 za rok 2023, EUR 3.453,79 za mesiac
25 % – z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu EUR 41.445,46 za rok 2023, EUR 3.453,79 za mesiac

Daň sa nevyrubí a neplatí ak za rok 2023 nepresiahne EUR 17,00 alebo ak sú celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2022 do EUR 2.461,41.

Daňový bonus na dieťa

EUR 140,00 na dieťa vo veku do 18 rokov
EUR 50,00 na dieťa od 18 rokov
Konečná výška daňového bonusu závisí od čiastkového základu dane. Pri určení výšky daňového bonusu na dieťa sa prihliada aj na čiastkový základ dane druhého rodiča ale až pri podaní daňového priznania za rok 2023. Daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov sa poskytuje len ak si rodič na dieťa neuplatňuje dotáciu na stravovanie.

Minimálna mzda a príplatky od januára 2023

Od Januára 2023 sa suma minimálnej mzdy zvýšila na EUR 700,00 pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. Minimálna hodinová mzda je teda EUR 4,023 pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín
(EUR 4,153 – 38,75 hod/týždeň, EUR 4,291 – 37,5 hod/týždeň).

Zmeny v zákonníku práce

Dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
Od Januára sa zavádzajú špecifické dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Rozsah práce môže byť až 520 hodín v kalendárnom roku, pričom priemerný týždenný pracovný čas počas najviac 4 mesiacov nesmie presiahnuť 40 hodín. Túto dohodu je možné uzatvoriť najviac na obdobie 8 mesiacov. Sezónnou prácou je pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, napríklad práce v poľnohospodárstve (zber viniča, chmeľu, a iné) alebo v cestovnom ruchu (prevádzkovanie táborov a iné).

Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie
Národná rada SR schválila zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. januára 2023 sa v Zákonníku práce doplnil nový § 152 c Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie. Pri splnení podmienok je príspevok oslobodený od dane a odvodov. Poskytnutie príspevku zamestnancovi je dobrovoľné a nevzniká naň právny nárok. Výška príspevku je najviac EUR 4,00 na meter štvorcový podlahovej plochy bytu a súčasne najviac EUR 360,00 za kalendárny mesiac. Časť príspevku poskytnutá nad uvedený limit je zdaniteľným príjmom zamestnanca.

Stravovanie Zamestnancov

Od 1. Januára 2023 sa opäť mení suma stravného nasledovne:

EUR   6,80 pre časové pásmo 5 až 12 hodín
EUR 10,10 pre časové pásmo nad 12 hodín
EUR 15,30 pre časové pásmo nad 18 hodín

Zároveň sa teda zvyšuje aj maximálna možná hodnota gastrolístka na EUR 5,10.

Súčasne finančný príspevok na stravu je najmenej EUR 2,81 a najviac EUR 3,74. Výška finančného príspevku zo Sociálneho fondu nie je limitovaný.

Stravný lístok alebo finančný príspevok na stravovanie musia byť vyplatené vopred.

Zároveň pripomíname, že od 1.1.2023 bude zamestnávateľ povinný zamestnancom poskytovať stravovacie poukážky už len v elektronickej forme, s výnimkou prípadov, kedy zamestnanec nemá objektívnu možnosť gastrokartu v okolí svojho pracoviska využiť.

V prípade potreby bližších informácií sme Vám radi k dispozícii.

{title}