Od 1. júla 2022 je v platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa menia a dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa uplatnenia daňového bonusu.

Daňovník, ktorý dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania, si môže počnúc mesiacom júl 2022 uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, a to maximálne vo výške*:

  1. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
  2. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku a na vyživované dieťa sa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

* Od 1. 1. 2023 sa uvedené sumy zvýšia na 50, resp. 100 eur mesačne.

Suma daňového bonusu, ktorý bude v konečnom dôsledku zamestnancovi priznaný, môže byť napokon nižšia, ako sú vyššie uvedené sumy, keďže zároveň platí, že daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti a z podnikania alebo z ich úhrnu, a to v závislosti od počtu detí takto:

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit polovice základu dane
(čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

V súlade s prechodnými ustanoveniami je zamestnávateľ povinný sumu daňového bonusu za obdobie od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 vypočítanú podľa čiastočne upravených nových pravidiel porovnávať s hodnotou daňového bonusu podľa pravidiel platných do 30. 6. 2022, pričom zamestnancovi sa v rámci tohto prechodného obdobia prizná pre neho výhodnejšia suma daňového bonusu.

Zdroj:

PwC
{title}