25.7.2022 – 29.7.2022

26. 7. 2022

Stretnutie s pánom Pustayom zo spoločnosti Squire Patton Boggs
ZAPSR navštívil na vlastnú žiadosť pán Pustay, pracovník členskej firmy Squire Patton Boggs. Toto stretnutie nasledovalo po stretnutí na Newmatecu. Pán Pustay sa informoval o aktuálnom stave jednotlivých aktivít ZAP SR a informoval sa o možnostiach zapojenia Squire Patton Boggs do aktivít Zväzu. Navrhol možnosti organizovania rôznych seminárov a workshopov pre členské organizácie. Zároveň bolo dohodnuté, že zástupca Squire Patton Boggs ako globálnej poradenskej spoločnosti by mohol s prednáškou na vopred dohodnutú tému vystúpiť na niektorej z našich konferencií. Pán Marušák zašle pánovi Pustayovi informácie o konferencii CASC, ktorá sa uskutoční v októbri.

26. 7. 2022

Stretnutie ohľadom legislatívy s prezidentom hasičského a záchranného zboru
Viceprezident ZAP SR pán Prepiak, generálny sekretár ZAP SR pán Pribula a pán Križanský zo SEVA sa zúčastnili pracovného stretnutia u štátneho tajomníka ministerstva vnútra pána Vendelína Leitnera za účasti prezidenta hasičského a záchranného zboru pána Mikuláška. Témou stretnutia bol aktuálny stav legislatívy a noriem v oblasti zabezpečenia požiarnej bezpečnosti pri nabíjaní a parkovaní elektrických vozidiel vo veľkokapacitných garážach. ZAP SR navrhol vedeniu HaZZ účasť v rámci pracovnej skupiny, kde by sa diskutovali otázky tak, aby sa prijali normy, ktoré by na jednej strane zabezpečili požadovanú úroveň požiarnej bezpečnosti priestorov, kde budú zaparkované a nabíjané elektrické autá a zároveň neohrozili ďalší rozvoj elektromobility a atraktivitu tejto formy dopravy, ktorá bude hrať do budúcnosti kľúčovú úlohu pri dosahovaní uhlíkovej neutrality v EÚ.

29. 7. 2022

Zasadnutie členskej schôdze združenia Inteligentnej mobility
Mimoriadna členská schôdza združenia Inteligentná mobilitu, ktorého je ZAPSR členom, bola zvolaná z dôvodu potreby zmeny stanov. MIRRI, ako jeden zo zakladajúcich členov a aktuálne predsedajúca organizácia mení sídlo a keďže sídlo združenia sa zhoduje so sídlom MIRRI, je potrebné do stanov a zakladajúcej zmluvy túto adresu zmeniť. Členská schôdza odhlasovala zmenu adresu a stanov, vo veci zmeny sídla. MIRRI pripravilo ďalšie návrhy na zmenu stanov. Jedným z nich bolo skrátenie doby medzi zvolaním členskej schôdze a jej samotným konaním z desať dní na päť. Tento návrh nebol odsúhlasený. Účastníci členskej schôdze odsúhlasili skrátenie na 8 dni. Ďalší návrh sa týkal postavenia a mandátu osôb, ktoré zastupujú v orgánoch združenia jednotlivých zakladajúcich členov. Vzhľadom na nepripravenosť a krátky čas na analýzu návrhu, členovia ho neprijali. Bolo dohodnuté, že sa vytvorí malá, neformálna pracovná skupina, pozostávajúca zo zástupcov ZAP SR, KPMG a MIRRI, na prípadné dopracovanie návrhu MIRRI v oblasti definície mandátu nominantov delegovaných do orgánov združenia jeho zakladajúcimi členmi.

Na stiahnutie
PDF
{title}