V dňoch  7. – 8. júna 2022 sa v hoteli Partizán na Táľoch uskutočnil šiesty ročník konferencie Newmatec,  ktorá je považovaná za  najvýznamnejšiu slovenskú konferenciu zameranú na automobilový priemysel. Program, ktorý bol venovaný aktuálnej situácii, ale aj najzásadnejšej transformácií automobilového priemyslu, pritiahol 254 účastníkov.
„Automobilový priemysel sa nachádza v bezprecedentnej situácii: doznievajúca  pandemická kríza a vojenský konflikt na Ukrajine zásadným spôsobom zmenili fungovanie výrobných a logistických procesov. Toto všetko sa deje  v čase najvýznamnejšej transformácie automobilového priemyslu za 135 rokov jeho existencie.  Európa sa prihlásila k vybudovaniu uhlíkovo-neutrálnej spoločnosti do roku 2050, čo bude mať zásadný dopad na celý socioekonomický systém,“ povedal na úvod konferencie prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, ktorý konferenciu organizuje, pán Alexander Matušek.
Prezident ZAP SR pán Alexander  Matušek

Prezident ZAP SR pán Alexander  Matušek

Prvý deň konferencie sa niesol v znamení Green Deal a Fit for 55. „Prechod na uhlíkovo neutrálnu Európu  môžeme vnímať ako ohrozenie, ale bol by som rád, aby sme to vnímali ako šancu,“ pokračoval v príhovore k subdodávateľom pán Matušek. Výzva, pred ktorou stojíme je  uvedomenie si, že v roku  2030 zanikne až 74 % klientov pre produkty, ktoré vyrábajú automobilky na Slovensku. Prechod k bezemisným   pohonom bude znamenať, že ak Slovensko nezmení svoje portfólio, mnohé spoločnosti budú mať výrazné problémy.“

 Automobilky a nadnárodné spoločnosti už na cestu k alternatívnym palivám a bezemisnej mobilite vykročili. Udržateľnosť však  neznamená iba udržateľnú mobilitu, ale zároveň aj udržateľnú výrobu. Inšpiráciou, ako takýto prechod k Zero Impact Factory má vyzerať,  odprezentoval CEO  Volkswagen Slovakia, Dr. Oliver Grünberg. Ako zaznelo v jeho prezentácii, cesta k naplneniu záväzkov Parížskej klimatickej dohody zahŕňa akceleráciu elektromobility a posudzovanie  vplyvov  na životné prostredie počas celého životného cyklu produktov: od CO2 neutrálneho dodávateľského reťazca, až po recykláciu a zhodnotenie batérií. Medzi kľúčové parametre pri výrobe, ktorých vplyv na  životné prostredie sa berie do úvahy,  patria emisie CO2 a prchavých organických látok, spotreba vody a elektrickej energie a produkcia odpadov.

 Je zrejmé, že iná cesta ako elektromobilita pre Európu do roku 2035 nie je, a že aj subdodávatelia sa majú výrazne orientovať na komponenty a prvky pre elektrické vozidlá. Transformácií subdodávateľov bola venovaná špecializovaná panelová diskusia za účasti pani Sigrid de Vries, generálnej tajomníčky Európskej asociácie automobilových dodávateľov – CLEPA. Okrem iného vyjadrila aj presvedčenie, že ciele Fit for 55 sú dosiahnuteľné, ale automobilový priemysel v Európe sa  potrebuje vrátiť k myšlienke technologickej neutrality,  nakoľko nie je možné tak komplexnú záležitosť, akou je mobilita, zredukovať na príliš zjednodušené riešenia a hrozí, že jednu závislosť vymeníme za inú. Veľkým prínosom pre účastníkov konferencie z radu menších a stredných firiem boli prednášky a prípadové štúdie, ktoré boli zamerané na digitalizáciu a automatizáciu v kontexte dekarbonizácie a prechodu na uhlíkovo neutrálne výroby.

 Cieľom Zväzu automobilového priemyslu je komplexná podpora svojich členov pri transformácií na alternatívne pohony. To zahŕňa aj legislatívnu oblasť, ktorú tvorí množstvo navzájom previazaných nariadení a smerníc.  Zorientovať sa v tejto problematike pomohli účastníkov Newmatecu dvaja naslovovzatí odborníci:  Jens Hörning zo spoločnosti PwC a pani Michaela Hletková Ploszeková, ktorá zastupuje Zväz automobilového priemyslu v Rade vlády SR pre Európsku zelenú dohodu.

Prezentácia pán Jensa Hörninga z PwC na tému, čo znamená „Fit for 55“ pre automobilový priemysel.

Prezentácia pán Jensa Hörninga z PwC na tému, čo znamená „Fit for 55“ pre automobilový priemysel.

Sigrid de Vries z CLEPA

Sigrid de Vries z CLEPA

Panelová diskusia zástupcov automobiliek

Panelová diskusia zástupcov automobiliek

Závery konferencie zhrnul moderátor konferencie, pán Ivan Hodáč, bývalý generálny tajomník Asociácie európskych výrobcov  automobilov (ACEA):

  • na dosiahnutie cieľov Fit for 55 budeme potrebovať spoluprácu autorít, nielen na úrovni EÚ a národných vlád, ale bude potrebné sa zamerať aj na osvetu a podporu bezemisnej mobility
  • je potrebné sa vrátiť ku holistickému prístupu k redukcii emisií CO2, ktorý bol na začiatku diskusie o emisiách akceptovaný Európskou komisiou aj Európskym parlamentom
  • aby sa podarila transformácia dodávateľov, je potrebné, aby na to dostali dostatočne dlhý čas a prehĺbila sa ich spolupráca s OEMs
  • pokiaľ chceme dosiahnuť ciele, stanovené na rok 2030, bez ohľadu na to, aké budú, jediná uskutočniteľná technológia v takto krátkom čase je elektromobilita, ktorá však nemusí byť dlhodobým riešením
Na stiahnutie

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) vznikol dňa 22. 6. 1993 v Bánovciach nad Bebravou. Je to dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov). Je členom európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA. Momentálne zastupuje záujmy 201 právnych subjektov, ktoré pôsobia v oblastiach: výskum, vývoj, výroba a predaj automobilov, motocyklov alebo ich súčastí, dovoz motorových vozidiel, projekcia a výroba náradia pre automobilový priemysel a príprava odborníkov v rámci odvetvia automotive. Automobilový priemysel je ťahúňom nášho hospodárstva, generuje 12,0 percent hrubej produkcie Slovenska, svojimi aktivitami ovplyvňuje priamo aj nepriamo viac ako 245.000 pracovných miest a podieľa sa 42,9 percentami na celkovom exporte priemyslu SR.

{title}