Vedenie Zväzu automobilového priemyslu SR, na čele s prezidentom, Alexandrom Matušekom sa zúčastnilo 18. 5. 2022 pracovných raňajok s poslancami Európskeho parlamentu zastupujúcimi Slovensko a vybranými pracovníkmi  Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.

Automobilový priemysel, ako najglobálnejšie priemyselné odvetvie, čelí náročným výzvam.  Na jednej strane bol zasiahnutý postupne utíchajúcou pandémiou a na strane druhej bezprecedentným vojnovým konfliktom, hroziacim ďalšou eskaláciou. Otvárajú sa nové geopolitické výzvy, menia sa pohľady na mnohé zabehnuté procesy, partnerstvá. Toto všetko sa odohráva v období, kedy je potrebné sústrediť sa na realizáciu záväzkov, ktoré prijal automobilový priemysel tým, že sa prihlásil k napĺňaniu cieľov Zelenej dohody s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Súbor legislatívnych návrhov, ktoré sú súčasťou balíčka „Fit for 55“ (smernice a nariadenia o znižovaní emisií CO2 z vozidiel, AFIR, ETS II, zdaňovaní energií, kvalite palív, obnoviteľných zdrojoch energie, CBAM), ako aj pripravovaná ďalšia zo série noriem obmedzujúcich emisie z vozidiel – EURO 7/VII a legislatíva upravujúca budúce postavenie batérií a ich celoživotný cyklus, boli hlavnými z mnohých tém, prediskutovaných na tomto stretnutí.

Poslanci sa živo zaujímali o jednotlivé témy s tým, že práve v tomto období je rozbehnutý proces pripomienkovania jednotlivých legislatívnych návrhov tak, aby legislatívy balíčka „Fit for 55“ vytvárala zmysluplný a koherentný rámec navzájom sa doplňujúcich noriem vytvárajúcich pevný rámec transformácie Európy smerom k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. Zástupcovia ZAP SR v rámci diskusie zdôraznili potrebu prepojiť legislatívu o znižovaní CO2 a AFIR tak, aby členské štáty jasne vnímali prepojenosť oboch procesov a tak sa aj postavili k plneniu úloh vyplývajúcich z návrhov. Podobne upozornili na dôležitosť legislatívy o OZE, pričom poukázali na nízke ambície Slovenska v tejto oblasti, ktorú v súčasnosti a to nedostatočne rieši Plán obnovy a odolnosti. Diskusia sa viedla aj na tému zavedenia normy EURO 7/VII, kde zástupcovia ZAP SR rekapitulovali postupnosť krokov, ktorá je nastavená aktuálnymi návrhmi legislatívy z balíčka „Fit for 55“ a poukázali na nelogickosť zavádzania novej emisnej normy v období, kedy automobilový priemysel sústreďuje svoje zdroje do vývoja technológií na báze alternatívnych pohonov. V tejto súvislosti uviedli, že cesta je v obnove aktuálneho vozidlového parku prostredníctvom vozidiel s normou EURO 6/VI, resp. vozidlami s nízkymi alebo nulovými emisiami. Podobne je treba riešiť problematiku palív s nízkym obsahom uhlíka alebo uhlíkovo neutrálnymi palivami, ktoré by boli schopné využívať vozidlá súčasného vozidlového parku.

Účastníci rokovania hodnotili stretnutie pozitívne a zhodli sa na potrebe pravidelného stretávania sa.

V popoludňajších hodinách sa predstavitelia ZAP SR stretli v priestoroch Slovenskej republiky v budove Rady EÚ s veľvyslankyňou SR pri Európskej únii pani Petrou Vargovou. V rámci diskusie zástupcovia ZAP SR informovali o stretnutí s poslancami EP. Pani veľvyslankyňa privítala túto iniciatívu. Na záver obe strany vyzdvihli vzájomnú spoluprácu a jej potrebu aj do budúcna.

{title}