2.5.2022 – 6.5.2022

3. 5. 2022

Zasadnutie komisie pre alternatívne palivá
Pod vedením pána Prepiaka sa konalo prvé zasadnutie znovuobnovenej komisie pre alternatívne palivá. Cieľom úvodného stretnutia bolo predstavenie pripravovaných legislatívnych východísk pre bezemisnú a nízkoemisnú cestnú dopravu na úrovni EÚ a zadefinovanie rámca opatrení, ktoré je potrebné vykonať v rámci Slovenskej republiky. Pán Krajňák z Ministerstva hospodárstva SR predstavil Komponent 3 – udržateľná doprava Plánu obnovy a odolnosti, na ktorú je vyhradený balík vo výške cca 50 miliónov eur na investície. Samotným investíciám musí prechádzať reformná časť. MH SR sa snaží presadiť nový balík politík, ktoré by mohli viac podporiť rozvoj elektromobility a alternatívnych palív interne nazvaný Akčný plán 2.0 , ktorý by mal nadväzovať na Akčný plán z roku 2019.

 

4. 5. 2022

Stretnutie na Envirofonde
Páni Matušek, Prepiak, Pribula a Marušák boli na Environmentálnom fonde na pracovnom stretnutí s riaditeľom pánom Vačokom. Na stretnutí sa riešili podmienky ukončenia projektu, financovaného z prostriedkov z Recyklačného fondu, z ktorého sa financovala podpora vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami. ZAP SR vystupoval v tomto projekte ako administrátor a je potrebné už definitívne tento projekt uzatvoriť. Problém nastal po tom, ako v priebehu projektu bol recyklačný fond zrušený a prostriedky, ktoré boli nespotrebované aj prebiehajúce projekty boli presunuté na Environmentálny fond.

 

5. 5. 2022

Stretnutie komisie pre Výskum a vývoj
Konalo online zasadnutie komisie pre Výskum a vývoj. Prierezovo boli odprezentované činnosti, ktoré sa v poslednom období riešili v rámci jednotlivých komisií ZAP SR, napríklad išlo o Kurzarbeit, superodpočet, e-faktúru, zmenu postavenia majstra odbornej výchovy, návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Pán Brichta predstavil Slovenskú vesmírnu kanceláriu, ktorá slovenským subjektom poskytuje možnosť získať finančné prostriedky cez výzvy, ale aj nazbierať skúsenosti. Firmy, ktoré pôsobia v automotive, alebo IT sektore majú veľký potenciál byť úspešnými aj vo vesmírnom segmente. Pani Mária Baňasová z APZD odprezentovala členom komisie program Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027 a pripomienky, ktoré uplatnila APZD v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Na stiahnutie
PDF
{title}