• Príspevok za ubytovanie
  • Nevymožiteľné pohľadávky
  • Oznámenie indexu daňovej spoľahlivosti
  • Usmernenie k uplatňovaniu Zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
  • Usmernenie k posudzovaniu kontrolovaných transakcií
  • Smernice OECD o transferovom oceňovaní
  • Smernica proti schránkovým spoločnostiam
  • Smernica o minimálnom zdaňovaní nadnárodných spoločností
  • Smernica DAC7

Príspevok za ubytovanie

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu vydalo Finančné riaditeľstvo SR nové Usmernenie k zdaňovaniu príspevku za ubytovanie odídenca poskytnutého podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a príspevku za ubytovanie poskytnutého podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

Nevymožiteľné pohľadávky

Finančné riaditeľstvo SR taktiež vydalo metodický pokyn k oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. Nielen v prípade tzv. nových pohľadávok vzniknutých po 1. januára 2021 ale aj, ak máte aj tzv. staré nevymožiteľné pohľadávky, odporúčame preveriť možnosť vrátenia zaplatenej DPH z nich späť.

Oznámenie indexu daňovej spoľahlivosti

Finančná správa už postupne rozposiela Oznámenie indexu daňovej spoľahlivosti. Odporúčame Vám preveriť pridelený rating Vašej spoločnosti – vysoko spoľahlivý, spoľahlivý, nespoľahlivý, nehodnotené. V prípade horšieho hodnotenia iniciovať kroky k jeho zlepšeniu či už podaním námietky alebo napr. zavedením Tax Compliance Management Systemu aj vo Vašej spoločnosti.

Novelou zákona o správe daní sa posunula lehota na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti do 30. júna 2022 ako aj zverejnenie zoznamu daňových subjektov do 30. septembra 2022.

Usmernenie k uplatňovaniu Zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Ministerstvo Financií SR zverejnilo nové Usmernenie k uplatňovaniu Zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Toto Usmernenie predstavuje aktualizáciu Usmernenia z roku 2000 vzhľadom na vývoj a legislatívne zmeny najmä v oblasti uplatňovania zrážkových daní.

Je zodpovednosťou slovenského platiteľa dane určiť správnu výšku dane, ktorá sa má zraziť z príjmov zo zdrojov v SR vyplatených zahraničným príjemcom. V prípade pochybností alebo chýbajúcich dôkazov by platiteľ nemal využiť ochranu zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ale zraziť daň na základe slovenského Zákona o dani z príjmov vo výške 19 alebo 35 %. Odporúčame Vám preveriť príjemcov platieb do zahraničia s ohľadom na správne uplatnenie zrážkovej dane.

Najmä treba upriamiť pozornosť na nemecké spoločnosti. V Nemecku bola od nového roka zavedená aj možnosť výberu transparentného alebo netransparentného posúdenia pre daňové účely tzv. „Check-the-box“ režimu. Viac informácií aj v News z LeitnerLeitner Austria.

Usmernenie k posudzovaniu kontrolovaných transakcií

Okrem Usmernenia k transferovým cenám, ktoré stanovuje obsah a rozsah dokumentácie k transferovým cenám, Ministerstvo financií SR zverejnilo aj nové Usmernenie k postupu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií. Potvrdilo sa, že pre hodnotenie kontrolovaných transakcií platí zásada obsahu nad formou, t. z. prihliada sa na skutočný obsah právneho vzťahu nie na jeho formu. Pokyn tiež spresňuje, že za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje závislá činnosť vykonávaná zamestnancami, akcionármi alebo štatutárnymi zástupcami.

Smernice OECD o transferovom oceňovaní

OECD začiatkom roka 2022 vydala nové konsolidované znenie Smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní (ďalej len Smernica), ktorá reviduje najmä kapitoly a časti z projektu BEPS. Vzhľadom na novú kapitolu X odporúčame preveriť najmä správnosť realizovaných finančných transakcií.

Smernica proti schránkovým spoločnostiam

EÚ naďalej podniká kroky proti tomu, čo považuje za škodlivé daňové praktiky. Dňa 22. decembra 2021 bol zverejnený návrh smernice, ktorej cieľom je zabrániť zapojeniu „schránkových spoločností“ (tzv. Unshell Directive). Návrh smernice definuje kroky ako identifikovať spoločností bez ekonomickej podstaty (tzv. shell companies) v rámci EÚ. Takýmto spoločnostiam by nemalo byť možné využívať výhody plynúce z medzinárodných zmlúv alebo európskych smerníc. V praxi štát daňovej rezidencie schránkovej firmy odmietne vydať potvrdenie o daňovej rezidencii a vyznačí, že sa jedná o schránkovú firmu. Platiť by mala od roku 2024. Viac informácií aj v News našich kolegov z LeitnerLeitner Austria.

Smernica o minimálnom zdaňovaní nadnárodných spoločností

Európska komisia koncom roka 2021 navrhla tiež smernicu, ktorou sa zabezpečí minimálna efektívna sadzba dane pre globálne činnosti veľkých nadnárodných skupín. Návrh sa dôsledne pridržiava medzinárodnej dohody a stanovuje, ako sa budú uplatňovať zásady 15 % efektívnej sadzby dane v EÚ, na ktorej sa dohodlo 137 krajín. Návrh obsahuje spoločný súbor pravidiel výpočtu tejto efektívnej sadzby dane a jeho cieľom je, aby sa riadne a dôsledne uplatňovala v celej EÚ.

Smernica DAC7

Transpozícia Smernice 2021/514, označovaná ako DAC7, ktorou sa upravuje smernica o administratívnej spolupráci v oblasti daní aktuálne prebieha lokálnym legislatívnym procesom. Zavádzajú sa nové oznamovacie povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem voči finančnej správe, a preto sa tiež rozširuje rozsah automatickej výmeny informácii medzi daňovými orgánmi členských štátov. Prevádzkovatelia digitálnych platforiem budú povinní oznamovať príjmy, ktoré predávajúci dosiahnu prostredníctvom používania digitálnej platformy.

 

Zdroj informácií

{title}