Európsky súdny dvor dňa 13. januára 2022 v rámci odvolacieho konania zrušil rozhodnutie Všeobecného súdu EÚ vo veci sťažnosti miest Brusel, Madrid a Paríž na Európsku komisiu, v ktorej ju obvinili, že im svojimi rozhodnutiami bráni v realizácii politík znižovania emisií z dopravy na svojich územiach.

Základným dokumentom Európskej únie, ktorým bol vytvorený harmonizovaný rámec pre schvaľovanie motorových vozidiel s cieľom uľahčiť ich registráciu, predaj a uvedenie do prevádzky je smernica 461/2007. Po roku 2019 Európska komisia zaviedla testovanie emisií z vozidiel pri skutočnej jazde (Real driving emissions), ktoré majú zabezpečiť kontrolu nad trhom a overovať, či úrovne emisií z vozidla deklarovaných v rámci procesu schvaľovania sú dosahované počas reálnej prevádzky vozidla. Zároveň stanovila emisné limity pre oxidy dusíka pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá ako aj chybové odchýlky merania týchto emisií v reálnej prevádzke.

Trojica miest Brusel, Madrid a Paríž namietala, že limity a stanovené odchýlky sú vyššie ako limity normy „Euro 6“, ktorá platí pre vozidlá registrované od roku 2015. Mestá uspeli s podaním na Všeobecný súd Európskej únie, kde tvrdili, že to podkopáva ich snahu o regulovanie emisií vo svojich mestách.

Zväz automobilového priemyslu SR presvedčil zástupcov Slovenskej republiky a príslušné rezortné ministerstvá o účelnosti a zmysluplnosti pridať sa k odvolaciemu konaniu proti tomuto rozhodnutiu, ktoré započali Nemecko, Maďarsko, Rumunsko a Asociácia európskych výrobcov automobilov (ACEA). ZAP SR pritom dôvodil, že pôvodné rozhodnutie súdu je diskriminačné, nereflektuje základné fyzikálne princípy a rozdiely v podmienkach, za ktorých sa testovania vykonávajú. Zmena právneho stavu, ktorý by nastal po nadobudnutí účinnosti pôvodného rozhodnutia by spôsobila neistotu v automobilových výrobách prakticky na celom svete.

Zrušenie pôvodného rozsudku Súdnym dvorom EÚ znamená, že norma, určujúca emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel zostáva zachovaná.

Zväz automobilového priemyslu, ako súčasť Asociácie európskych výrobcov automobilov (ACEA) sa plne prihlásil k záväzku znížiť emisie pri výrobe a prevádzke automobilov na nulu, čím podporuje cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. K tomu je však potrebné zachovať prechodné obdobie, počas ktorého je nevyhnutné realizovať všetky postupné kroky v rámci náročnej transformácie ako na strane priemyslu tak na strane členských štátov a v neposlednom rade aj budúcich zákazníkov.

ZAP SR by touto cestou chcel poďakovať všetkým pracovníkom slovenských štátnych a zastupiteľských orgánov, ktorí sa pričinili o úspech odvolacieho konania.

Na stiahnutie
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) vznikol dňa 22. 6. 1993 v Bánovciach nad Bebravou. Je to dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov). Je členom európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA. Momentálne zastupuje záujmy 201 právnych subjektov, ktoré pôsobia v oblastiach: výskum, vývoj, výroba a predaj automobilov, motocyklov alebo ich súčastí, dovoz motorových vozidiel, projekcia a výroba náradia pre automobilový priemysel a príprava odborníkov v rámci odvetvia automotive. Automobilový priemysel je ťahúňom nášho hospodárstva, generuje 12,0 percent hrubej produkcie Slovenska, svojimi aktivitami ovplyvňuje priamo aj nepriamo viac ako 245.000 pracovných miest a podieľa sa 42,9 percentami na celkovom exporte priemyslu SR.
{title}