30. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

25.7.2022 – 29.7.2022

26. 7. 2022

Stretnutie s pánom Pustayom zo spoločnosti Squire Patton Boggs
ZAPSR navštívil na vlastnú žiadosť pán Pustay, pracovník členskej firmy Squire Patton Boggs. Toto stretnutie nasledovalo po stretnutí na Newmatecu. Pán Pustay sa informoval o aktuálnom stave jednotlivých aktivít ZAP SR a informoval sa o možnostiach zapojenia Squire Patton Boggs do aktivít Zväzu. Navrhol možnosti organizovania rôznych seminárov a workshopov pre členské organizácie. Zároveň bolo dohodnuté, že zástupca Squire Patton Boggs ako globálnej poradenskej spoločnosti by mohol s prednáškou na vopred dohodnutú tému vystúpiť na niektorej z našich konferencií. Pán Marušák zašle pánovi Pustayovi informácie o konferencii CASC, ktorá sa uskutoční v októbri.

26. 7. 2022

Stretnutie ohľadom legislatívy s prezidentom hasičského a záchranného zboru
Viceprezident ZAP SR pán Prepiak, generálny sekretár ZAP SR pán Pribula a pán Križanský zo SEVA sa zúčastnili pracovného stretnutia u štátneho tajomníka ministerstva vnútra pána Vendelína Leitnera za účasti prezidenta hasičského a záchranného zboru pána Mikuláška. Témou stretnutia bol aktuálny stav legislatívy a noriem v oblasti zabezpečenia požiarnej bezpečnosti pri nabíjaní a parkovaní elektrických vozidiel vo veľkokapacitných garážach. ZAP SR navrhol vedeniu HaZZ účasť v rámci pracovnej skupiny, kde by sa diskutovali otázky tak, aby sa prijali normy, ktoré by na jednej strane zabezpečili požadovanú úroveň požiarnej bezpečnosti priestorov, kde budú zaparkované a nabíjané elektrické autá a zároveň neohrozili ďalší rozvoj elektromobility a atraktivitu tejto formy dopravy, ktorá bude hrať do budúcnosti kľúčovú úlohu pri dosahovaní uhlíkovej neutrality v EÚ.

29. 7. 2022

Zasadnutie členskej schôdze združenia Inteligentnej mobility
Mimoriadna členská schôdza združenia Inteligentná mobilitu, ktorého je ZAPSR členom, bola zvolaná z dôvodu potreby zmeny stanov. MIRRI, ako jeden zo zakladajúcich členov a aktuálne predsedajúca organizácia mení sídlo a keďže sídlo združenia sa zhoduje so sídlom MIRRI, je potrebné do stanov a zakladajúcej zmluvy túto adresu zmeniť. Členská schôdza odhlasovala zmenu adresu a stanov, vo veci zmeny sídla. MIRRI pripravilo ďalšie návrhy na zmenu stanov. Jedným z nich bolo skrátenie doby medzi zvolaním členskej schôdze a jej samotným konaním z desať dní na päť. Tento návrh nebol odsúhlasený. Účastníci členskej schôdze odsúhlasili skrátenie na 8 dni. Ďalší návrh sa týkal postavenia a mandátu osôb, ktoré zastupujú v orgánoch združenia jednotlivých zakladajúcich členov. Vzhľadom na nepripravenosť a krátky čas na analýzu návrhu, členovia ho neprijali. Bolo dohodnuté, že sa vytvorí malá, neformálna pracovná skupina, pozostávajúca zo zástupcov ZAP SR, KPMG a MIRRI, na prípadné dopracovanie návrhu MIRRI v oblasti definície mandátu nominantov delegovaných do orgánov združenia jeho zakladajúcimi členmi.

Na stiahnutie
PDF

29. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

18.7.2022 – 22.7.2022

19. 7. 2022

Koordinačné stretnutie členov pracovných komisií ku Green Deal
Uskutočnilo sa hybridné stretnutie členov pracovných komisií, zastupujúcich APZD v pracovných komisiách založených pri Rade vlády pre Európsku zelenú dohodu. Stretnutie zhodnotilo aktuálny stav rokovaní v jednotlivých pracovných skupinách s tým že, pracovná skupina pre stavebníctvo nebola doteraz zvolaná. Bolo dohodnuté, že APZD bude iniciovať zvolanie tejto pracovnej skupiny. Ďalej bolo dohodnuté, že je nevyhnutné spracovať maticu, kde na jednej osi budú uvedené relevantné smernice a nariadenia, ktoré sú súčasťou balíčka Fit for 55 a na druhej osi budú pracovné komisie tak, ako boli vytvorené pri Rade vlády pre Európsku zelenú dohodu. Jednotliví členovia koordinačnej skupiny budú následne navrhovať prieniky obidvoch osí, a tým sa vytvorí matica, ktorá dá prehľad, ktorá pracovná skupina by sa mala zaoberať ktorými právnymi predpismi tak, aby na Slovensku bol aplikovaný koherentný právny rámec pre realizáciu záväzkov plynúcich z prijatia Európskej zelenej dohody.

20. 7. 2022

Prieskumný rozhovor SAV – projekt ISKILLS
Uskutočnil sa prieskumný rozhovor pracovníčok SAV v rámci projektu ISKILLS, do ktorého sa zapojila SAV a ktorý je orientovaný na potreby a budúce zručnosti pracovnej sily. Projekt ISKILLS je financovaný z Európskej únie. V rámci prieskumu na otázky zamestnankýň SAV odpovedali za Zväz automobilového priemyslu pán Kouřil, predseda legislatívnej komisie pre pracovné právo a pán Polaščin, predseda vzdelávacej komisie.

Na stiahnutie
PDF

Novinky z oblastí daní, auditu, miezd a účtovníctva Q2/2022

Krátky prehľad vybraných noviniek z oblastí daní, auditu, miezd a účtovníctva.

 • E-faktúra
 • Novela zákona o DPH
 • Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti
 • Daňový bonus po novom
 • Elektronická PN
 • Nepeňažný benefit pre zamestnanca do 500 EUR
 • Nájomné bývanie

E-FAKTÚRA

Ministerstvo Financií plánuje zaviesť tzv. e-faktúru, t.j. daňovníci budú povinní zasielať štruktúrované údaje z faktúr Finančnému riaditeľstvu. Od júna 2022 je dostupná verejná skúšobná verzia. Pre B2G transakcie je implementácia rozdelené do viacerých fáz, ktoré by sa mali spúšťať postupne, začínajúc od januára 2023 s transakciami pre Ministerstvo Financií. Pre B2B transakcie sa navrhuje zaviesť povinnosť používať e-faktúru od januára 2024.

NAVRHOVANÉ ZMENY ZÁKONA O DP

Ministerstvo Financií zverejnilo návrh novely zákona o DPH s navrhovaným dátumom účinnosti od 1. januára 2023. Vybrali sme najdôležitejšie zmeny:

 •  Transakcie oslobodené od DPH (ako napríklad finančné a poisťovacie služby) sa nemajú zahŕňať do obratu pre DPH účely. Zdaniteľné osoby poskytujúce výlučne dodania oslobodené od DPH budú môcť požiadať o deregistráciu.
 • Korekcia DPH pri nevymožiteľných pohľadávkach. Odberatelia, ktorí neuhradia svoje záväzky (viac ako 90 dní po splatnosti) budú povinní opraviť pôvodne odpočítanú DPH na vstupe.
 • S cieľom bojovať proti DPH podvodom v oblasti e-shopov sa zavádzajú nové povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb. Ak poskytovateľ platobných služieb príjme v kalendárnom štvrťroku viac ako 25 cezhraničných platieb pre rovnakého príjemcu, bez ohľadu na sumu transakcie, bude povinný:
 • viesť záznamy o cezhraničných platbách a
 • Zasielať tieto záznamy štvrťročne Finančnému riaditeľstvu.

ZAOKRÚHĽOVANIE PLATIEB V HOTOVOST

Od 1. júla 2022 je účinná novela zákona o cenách , ktorá má za cieľ obmedziť 1 a 2 centové mince v obehu. Konečná kúpna cena, zaplatená v hotovosti sa zaokrúhli na 5 centov. Daňovníci, ktorí používajú elektronické registračné pokladnice alebo tzv. e-Kassu sú povinní prispôsobiť si svoje systémy.

DAŇOVÝ BONUS PO NOVOM

S platnosťou od 1. júla 2022 sa zvýšila suma daňového bonusu na dieťa, upravili sa vekové hranice dieťaťa a podmienky pre uplatnenie daňového bonusu. Súčasný daňový bonus vo výške 43,60 EUR mesačne sa zvýšil na sumu 70 EUR mesačne a od roku 2023 to bude 100 EUR mesačne. Pre deti nad 15 rokov sa zo súčasných 23,57 EUR zvýšil na sumu 40 EUR a od januára 2023 na sumu 50 EUR.

Zároveň sa ruší podmienka dosiahnutia minimálneho príjmu vo výške 6-násobku minimálnej mzdy na uplatnenie tohto nároku. Novinkou je ustanovenie o maximálnej sume daňového bonusu. Tá bude závisieť od vykázaného čiastkového základu dane a počtu vyživovaných detí. Daňový bonus tak bude najviac 20 % základu dane (pri 1 vyživovanom dieťati) až do 55 % základu dane (pri 6 a viac vyživovaných detí).

Prechodné ustanovenie umožňuje postupovať pri uplatňovaní daňového bonusu v období od 1. júla 2022 do konca roka 2022 stále aj doterajším postupom, ak je to pre daňovníka výhodnejšie.

ELEKTRONICKÁ PN

Sociálna poisťovňa v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) zaviedla novú službu, tzv. elektronickú PN – ePN.

Zamestnanec pri návšteve lekára môže všetko vybaviť elektronicky. Informáciu o jeho práceneschopnosti lekár elektronicky odošle do NCZI, odkiaľ sa všetky potrebné údaje dostanú do Sociálnej poisťovne, ktorá ich následne sprístupní ako občanovi, tak aj zamestnávateľovi.

Od 1. júna 2022 do 31. mája 2023 sa budú lekári do systému ePN zapájať dobrovoľne a postupne. Od 1. júna 2023 už budú všetci všeobecní lekári uznávať práceneschopnosť výlučne elektronicky.

NEPEŇAŽNÝ BENEFIT PRE ZAMESTNANCA DO 500 EUR

Od januára 2022 platí v zmysle zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca do výšky 500 EUR. Podľa tohto ustanovenia je nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 EUR za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov oslobodené od dane zo závislej činnosti ako aj nespadá do vymeriavacieho základu pre odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne na strane zamestnávateľa aj na strane zamestnanca.

Podmienkou je, že výdavky vynaložené na nepeňažné plnenie neboli uplatnené v daňových výdavkoch zamestnávateľa.

ŠTÁTNA PODPORA NÁJOMNÉHO BÝVANIA

Prijatý zákon o štátnej podpore nájomného bývania zatiaľ nedefinuje konkrétnu formu štátnej podpory. Novovytvorená Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania v spolupráci s Vládou SR bude určovať pravidlá a schvaľovať projekty nájomného bývania ako aj priebežne kontrolovať ich realizáciu.

Vláda SR bude určovať maximálnu výšku nájomného, ktorá sa bude líšiť v závislosti od lukratívnosti regiónu, lokality alebo veku budovy. Na stavbu, obnovu a prestavbu bytového domu alebo jeho časti na bývanie, vrátane pozemku, bude od 1. januára 2023 platiť znížená sadzba DPH vo výške 5 %. Subjekt, ktorý dodá tovary a služby prenajímateľovi s uplatnením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 750.000 EUR, bude mať povinnosť overiť oprávnenosť vynaložených nákladov nezávislým audítorom.

Zamestnávatelia môžu poskytnúť zamestnancom, ktorí sú nájomcami bytu so štátnou podporou, príspevok vo výške najviac 360 EUR mesačne. Suma príspevku bude oslobodená od dane z príjmu fyzických osôb, ako aj od sociálnych a zdravotných odvodov. Príspevok bude zároveň daňovým výdavkom na strane zamestnávateľa.

{title}