Oznamovanie informácií prevádzkovateľmi platforiem

V Zbierke zákonov SR vyšla novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorou sa transponuje Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica o administratívnej spolupráci v oblasti daní, tzv. DAC 7 smernica (ďalej ako novela).

Novela zavádza oznamovacie povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem, ktoré umožňujú alebo sprostredkúvajú vykonávanie vybraných činností tretím osobám na území Slovenskej republiky. Prevádzkovatelia platforiem budú povinní zhromažďovať, oznamovať a preverovať vybrané informácie o predajcoch a poskytovateľoch služieb využívajúcich digitálne platformy na vykonávanie svojich obchodných aktivít. Prvým oznamovacím obdobím bude kalendárny rok 2023.

Bližšie informácie o novele môžete nájsť tu.

Zdroj:

PwC

Daňový bonus

Od 1. júla 2022 je v platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa menia a dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa uplatnenia daňového bonusu.

Daňovník, ktorý dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania, si môže počnúc mesiacom júl 2022 uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, a to maximálne vo výške*:

  1. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
  2. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku a na vyživované dieťa sa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

* Od 1. 1. 2023 sa uvedené sumy zvýšia na 50, resp. 100 eur mesačne.

Suma daňového bonusu, ktorý bude v konečnom dôsledku zamestnancovi priznaný, môže byť napokon nižšia, ako sú vyššie uvedené sumy, keďže zároveň platí, že daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti a z podnikania alebo z ich úhrnu, a to v závislosti od počtu detí takto:

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit polovice základu dane
(čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

V súlade s prechodnými ustanoveniami je zamestnávateľ povinný sumu daňového bonusu za obdobie od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 vypočítanú podľa čiastočne upravených nových pravidiel porovnávať s hodnotou daňového bonusu podľa pravidiel platných do 30. 6. 2022, pričom zamestnancovi sa v rámci tohto prechodného obdobia prizná pre neho výhodnejšia suma daňového bonusu.

Zdroj:

PwC

Prehľad zmien z oblasti Medzinárodných daní za druhý kvartál 2022 

Prehľad zmien z oblasti Medzinárodných daní za druhý kvartál 2022 sa venuje aktuálnym témam s ohľadom na medzinárodné zdaňovanie.

Austria

Eco-social tax reform (Ökosoziale Steuerreform)
Changes to the DTT between Austria and the United Arab Emirates (UAE) as of 2023

Bulgaria

Amendments to the VAT Act implemented by State Gazette Nr. 14/18.02.2022
Amendments to the Corporate Income Tax Act implemented by State Gazette Nr. 14/18.02.2022

Czech Republic

New double tax treaties
Expected changes in international taxation

Hungary

Bitcoin tax
OECD MLI
Retail surtax

Serbia

DTT Japan-Serbia
Stabilisation and Association Agreement

Slovakia

Guidance on the application of double tax treaties
TP Guidance for assessing controlled transactions
Planned changes in thin capitalisation rules in Slovakia
Implementation of DAC

Slovenia

Electronic submission of DTT claims
New tax treaty with Sweden

{title}